ZBF SOP

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Ustawy, ich projekty, komentarze, ocenyKomunikat o zmianie zasad udostępniania dokumentów w IPN

27 maja 2010

Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu informuje, że w dniu 27 maja 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o IPN (ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - Dz. U. z 2010 r. Nr 79, poz. 522), zmieniająca m.in. zasady udostępniania dokumentów.

Więcej…
 

Rozp. MSWiA z 18 marca 2010r. (DzU 56 poz. 349 z 2010r.)

Dziennik Ustaw Nr 56 - 5034 - Poz. 349

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 18 marca 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie rozliczenia rocznego i miesięcznego

wypłaconych kwot emerytur lub rent inwalidzkich oraz sposobu ich zmniejszania

Na podstawie art. 41 b ust. 5 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r.

Więcej…
 

K 6/09 - Komunikat prasowy po rozprawie dotyczącej zasad naliczania wysokości emerytur

Regulacja obniżająca emerytury członkom Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, w zakresie, w jakim przewiduje, że emerytury te wynoszą 0,7% podstawy wymiaru za każdy rok służby w Wojsku Polskim po dniu 8 maja 1945 r. do dnia 11 grudnia 1981 r., jest niezgodna z konstytucyjną zasadą równości wobec prawa. Pozostałe kwestionowane przepisy nie naruszają konstytucji. 

Więcej…
 

HFPC do TK w sprawie 6/09 - 12 styczeń 2009

Warszawa, dnia 11 stycznia 2010 r.

/2010/PCzRP/PO

Do
Trybunału Konstytucyjnego
Al. Jana Christiana Szucha 12A
00-918 Warszawa

Sygn. akt: K 6/09

OPINIA PRAWNA

HELSIŃSKIEJ FUNDACJI PRAW CZŁOWIEKA

w sprawie wniosku Grupy posłów z dnia 23 lutego 2009 r.

I. Wstęp

1. 1. Rola Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

Helsińska Fundacja Praw Człowieka pragnie niniejszym przedstawić Trybunałowi Konstytucyjnemu opinię prawną w sprawie przedmiotu postępowania wywołanego wnioskiem Grupy posłów na Sejm z dnia 23 lutego 2009 r., w przedmiocie zgodności z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej całości ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. ...

Więcej…
 

O likwidacji Instytutu Pamięci Narodowej

Warszawa, 28 września 2009 r.

Grupa posłów KP Lewica 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 32 ust. 2 Regulaminu Sejmu, niżej podpisani posłowie wnoszą projekt ustawy:

 - o likwidacji Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, przekazaniu jego zadań i kompetencji innym organom oraz o zamianie niektórych innych ustaw.

Więcej…
 

Dz.U. Nr 36 Poz. 204 z 2010r. z protokołami rozpraw i uzasadnieniem

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

z dnia 24 lutego 2010 r. sygn. akt K 6/09

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Poprawiony: poniedziałek, 29 marca 2010 21:39 Więcej…
 

Sygn. akt K 6/09 - WYROK TK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 24 lutego 2010 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Bohdan Zdziennicki - przewodniczący
Stanisław Biernat
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Wojciech Hermeliński
Adam Jamróz
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
Janusz Niemcewicz
Andrzej Rzepliński - sprawozdawca
Mirosław Wyrzykowski,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniach 13 i 14 stycznia oraz 24 lutego 2010 r., wniosku grupy posłów o zbadanie zgodności: 

Więcej…
 

HFPC do ZER MSWiA i odpowiedź

Warszawa, dnia 2 grudnia 2009 r.

5173/2009/PCzRP/PO 

Do
Dyrektora
Zakładu Emerytalno-Rentowego
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
ul. Pawińskiego 17/21
02-106 Warszawa 

WNIOSEK

o udostępnienie informacji publicznej 

Do Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka dotarty pierwsze informacje o decyzjach Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o ponownym ustaleniu wysokości emerytury w oparciu o przepisy ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67 z późn. zm.; dalej: "ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym") w brzmieniu nadanym jej ustawą z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U. Nr 24, poz. 145).

Więcej…
 

Konstytucyjne aspekty waloryzacji emerytur wojskowych

WOJSKOWY PRZEGLĄD PRAWNICZY nr 1 (249) z 2009 r. str. 68-75

KRZYSZTOF ŚLEBZAK

KONSTYTUCYJNE ASPEKTY

WALORYZACJI EMERYTUR WOJSKOWYCH

Mogłoby się wydawać, iż w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 1999 r.(1) stwierdzającego, że art. 159 pkt. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych(2) jest zgodny z art. 2 Konstytucji RP, problem waloryzacji świadczeń emerytalnych żołnierzy zawodowych stał się bezprzedmiotowy.

Więcej…
 


Strona 4 z 11