ZBF SOP

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Socjalne


Komunikat dot. ETPCz

Z dniem 15.02.2011 r. kończymy akcję zbierania darowizn (składek) na poczet pomocy prawnej w złożeniu i rozpoznaniu skarg przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu, w sprawie zmniejszenia naszych emerytur ustawą z dn. 23.01.2009 r. Jednocześnie komunikujemy, że osobom, które dokonały darowizny na wskazane konto w BGŻ, od 15.03.2011 r. zaczniemy wysyłać wzory treści skargi jaką należy złożyć w ETPCz w Strasburgu.

Prezes
ZG ZBF SOP
Maciej Niepsuj
 

Sąd Apelacyjny do Sądu Najwyższego

Sąd Apelacyjny w wyniku rozpoczęcia rozstrzygania sprawy z dnia 25 listopada 2010 r. skierował do Sądu Najwyższego następujące pytanie prawne:

Sygn. akt II UZP 2/11

Czy zawarte w art. 15 b ust. 2 ustawy z dnia 18 lutego 1994r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67 ze zm.)

Poprawiony: piątek, 04 lutego 2011 21:21 Więcej…
 

Odwołanie do sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - przykłady

Przykłady treści "Odwołań" do sądu ...

  1. Wzór dla pełniących służbę do 1990-07-31 (format *.doc)
  2. Wzór dla pozytywnie zweryfikowanych i pełniących służbę w UOP do 2002-06-28 (format doc)
  3. Wzór dla pozytywnie zweryfikowanych i pełniących służbę w UOP, ABW, AW - do dzisiaja (format .doc)
  4. Wzór dla pozytywnie zweryfikowanych i pełniących służbę w Policji po 1990-07-31 (format .doc)
W treści odwołania należy uwzględnić, w adekwatnej sytuacji, że:
decyzja ZER jest niezgodna z art.58 a ust.1 i 2 ustawy z dnia 18.02.1994r o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji... itd., którego ustawa z dnia 23.01.2009r. nie zmieniła, a przepis przywołanego artykułu mówi, iż funkcjonariusze Urzędu Ochrony Państwa nabywają prawo do świadczeń pieniężnych z zaopatrzenia emerytalnego na warunkach określonych w przepisach obowiązujących w dniu zwolnienia ze służby.

 

Załączniki wymienione we "wzorach":

 

Natomiast tutaj wzór pisma procesowego (doc 147 kB) - dokument przeznaczony dla osób, które do tej pory już złożyły odwołania do Sądu Okręgowego poprzez ZER, a obecnie otrzymują powiadomienia z Sądu Okręgowego o terminie swojej sprawy i możliwości uzupełnienia odwołania dodatkowym pismem w ciągu 7 lub 14 dni.

Poprawiony: sobota, 20 listopada 2010 22:51
 

KOMUNIKAT dot. skargi do ETPCz

KOMUNIKAT 

dot. Skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w związku z Ustawą z 23.01.2009 r.

Koleżanki i Koledzy

Wobec licznych zapytań listowych, e-mailowych, telefonicznych o możliwość przystąpienia do naszej inicjatywy przygotowywania skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu informujemy, iż wychodząc naprzeciw tym prośbom, przedłużamy termin jedynie do końca września 2010 r.

Przypominamy, że również większa liczba osób, które ostatecznie przystąpią do wspomnianej inicjatywy, będzie decydowała  także o skuteczności całego przedsięwzięcia.

Prezes ZBF SOP
Maciej Niepsuj
 

... na najczęściej powtarzajace się pytania

Koleżanki i Koledzy

W zwiazku z licznymi pytaniami przedstawiamy informację stanowiącą odpowiedzi na najczęściej powtarzajace sie pytania.

Ważne ...
 

"Legioniści" w sądzie pracy

Informacja: Przytaczamy fragment uzasadnienia Sądu Okręgowego  w Warszawie do wykorzystania w piśmie procesowym dla wszystkich emerytów, którzy w okresie swojej służby jako słuchacze, wykładowcy, oraz w innym charakterze, zetknęli się z Wyższą Szkołą Oficerską im. Feliksa Dzierżyńskiego w Legionowie.

{Redakcja}

Więcej…
 

2010-10-07 Komunikat "bieżący"

KOMUNIKAT  BIEŻĄCY

Dot. Skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w związku z Ustawą z 23.01.2009 r.

Koleżanki i Koledzy

Wobec licznych, identycznych i  powtarzających się, pytań w sprawie skarg do ETPCz w Strasburgu, informujemy, że w następujących 8 terminach: 23.10, 24.10, 6.11, 7.11, 20.11, 21.11, 27.11 i 28.11  2010 roku., odbędą się szkolenia o sposobie wypełnienia wniosku - skargi (szczegółowe wyczerpujące informacje)  prowadzone przez kancelarię adwokacką.

O terminie i miejscu szkolenia zostanie powiadomiona każda osoba, która dokonała wpłaty w postaci "darowizny" - a powiadomienie dotrze do takiej osoby listownie, telefonicznie lub mailem. W interesie każdego uczestnika szkolenia jest dysponowanie na szkoleniu drukiem skargi do Trybunału, który można pobrać z naszej strony internetowej z działu "INFORMACJE-KOMUNIKATY" (tutaj: formularz skargi )

Prezes Zarządu ZBF SOP

Maciej Niepsuj

Bardzo ważne

Osoby które dokonały tylko wpłatę, bez podania swoich danych adresowych, proszone są o ich bezwzględne i natychmiastowe uzupełnienie.

Również te osoby, które nie przesłały wymaganych dokumentów w postaci wypełnionego "oświadczenia", "upoważnienia", oraz kopii załącznika Z1 (otrzymanego wraz z decyzją ZER) powinny to zrobić niezwłocznie, przesyłając je na adres:

Maciej Niepsuj,
00-950 Warszawa,
Poczta Główna, skrytka pocztowa 471,

W przypadku braku jakichkolwiek danych adresowych nie jesteśmy w stanie powiadomić zainteresowanych !!!

Poprawiony: niedziela, 21 listopada 2010 19:06
 

Dz.U. Nr 128, Poz. 854, z dnia 3 lipca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2011 r.

Na podstawia art, 89 ust, 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach I rantach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 2009 r, Nr 153, poz. 1227 oraz z 2010 r, Nr 40, poz, 224) zarządza się, co następuje:

§ 1. W 2011 r. wysokość zwiększenia o którym mowa w art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rantach z Funduszu Ubezpieczeń Spo łecznych, ustala się na poziomie 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

Informacja do wykorzystania przez funkcjonariuszy zatrudnionych w pionie "W"

Przypomnieć w tym miejscu należy, że zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy lustracyjnej jednostkami Służby Bezpieczeństwa, w rozumieniu tej ustawy, są te jednostki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, które z mocy prawa podlegały rozwiązaniu w chwili zorganizowania Urzędu Ochrony Państwa oraz te jednostki, które były ich poprzedniczkami.

Struktura pionu "W" na szczeblu centrali (Biuro "W") oraz WUSW podobnie jak i Wyższa Szkoła Oficerska w Legionowie nie została zatem z mocy prawa rozwiązana z chwilą utworzenia UOP albowiem została zlikwidowana w czerwcu 1989 r., natomiast ta druga zniesiona ponad 10 miesięcy wcześniej i to na podstawie art. 3 ustawy z dnia 31 marca 1965 r. o wyższym szkolnictwie wojskowym.

Więcej…
 

Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku

WNIOSEK o sporządzenie uzasadnienia wyroku: Niniejszym wnoszę o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku z dnia ................. 2010 r. oddalającego moje odwołanie od decyzji Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA w sprawie dotyczącej obniżenia pobieranego przeze mnie świadczenia emerytalnego.

[tutaj źródło w formacie "rtf" 34 kB]

 

cd. Skarga do ETPCz

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Dot. Skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w związku z Ustawą z 23.01.2009 r. 

Koleżanki i Koledzy

Z informacji uzyskanych od Problemowej Komisji Inicjatywnej ZBF SOP wynika, że zakończenie gromadzenia funduszy na skuteczne złożenie skargi do ETPCz  w Strasburgu planowane jest na 31 sierpnia 2010 r.

Dlatego wszystkich zainteresowanych przystąpieniem do naszej inicjatywy, którzy tego jeszcze nie zrobili, prosimy aby podjęli ostateczną decyzję do tej daty.

Redakcja

 


Strona 3 z 6