ZBF SOP

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Socjalne


2010-10-07 Komunikat "bieżący"

KOMUNIKAT  BIEŻĄCY

Dot. Skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w związku z Ustawą z 23.01.2009 r.

Koleżanki i Koledzy

Wobec licznych, identycznych i  powtarzających się, pytań w sprawie skarg do ETPCz w Strasburgu, informujemy, że w następujących 8 terminach: 23.10, 24.10, 6.11, 7.11, 20.11, 21.11, 27.11 i 28.11  2010 roku., odbędą się szkolenia o sposobie wypełnienia wniosku - skargi (szczegółowe wyczerpujące informacje)  prowadzone przez kancelarię adwokacką.

O terminie i miejscu szkolenia zostanie powiadomiona każda osoba, która dokonała wpłaty w postaci "darowizny" - a powiadomienie dotrze do takiej osoby listownie, telefonicznie lub mailem. W interesie każdego uczestnika szkolenia jest dysponowanie na szkoleniu drukiem skargi do Trybunału, który można pobrać z naszej strony internetowej z działu "INFORMACJE-KOMUNIKATY" (tutaj: formularz skargi )

Prezes Zarządu ZBF SOP

Maciej Niepsuj

Bardzo ważne

Osoby które dokonały tylko wpłatę, bez podania swoich danych adresowych, proszone są o ich bezwzględne i natychmiastowe uzupełnienie.

Również te osoby, które nie przesłały wymaganych dokumentów w postaci wypełnionego "oświadczenia", "upoważnienia", oraz kopii załącznika Z1 (otrzymanego wraz z decyzją ZER) powinny to zrobić niezwłocznie, przesyłając je na adres:

Maciej Niepsuj,
00-950 Warszawa,
Poczta Główna, skrytka pocztowa 471,

W przypadku braku jakichkolwiek danych adresowych nie jesteśmy w stanie powiadomić zainteresowanych !!!

Poprawiony: niedziela, 21 listopada 2010 19:06
 

Odwołanie do sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - przykłady

Przykłady treści "Odwołań" do sądu ...

  1. Wzór dla pełniących służbę do 1990-07-31 (format *.doc)
  2. Wzór dla pozytywnie zweryfikowanych i pełniących służbę w UOP do 2002-06-28 (format doc)
  3. Wzór dla pozytywnie zweryfikowanych i pełniących służbę w UOP, ABW, AW - do dzisiaja (format .doc)
  4. Wzór dla pozytywnie zweryfikowanych i pełniących służbę w Policji po 1990-07-31 (format .doc)
W treści odwołania należy uwzględnić, w adekwatnej sytuacji, że:
decyzja ZER jest niezgodna z art.58 a ust.1 i 2 ustawy z dnia 18.02.1994r o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji... itd., którego ustawa z dnia 23.01.2009r. nie zmieniła, a przepis przywołanego artykułu mówi, iż funkcjonariusze Urzędu Ochrony Państwa nabywają prawo do świadczeń pieniężnych z zaopatrzenia emerytalnego na warunkach określonych w przepisach obowiązujących w dniu zwolnienia ze służby.

 

Załączniki wymienione we "wzorach":

 

Natomiast tutaj wzór pisma procesowego (doc 147 kB) - dokument przeznaczony dla osób, które do tej pory już złożyły odwołania do Sądu Okręgowego poprzez ZER, a obecnie otrzymują powiadomienia z Sądu Okręgowego o terminie swojej sprawy i możliwości uzupełnienia odwołania dodatkowym pismem w ciągu 7 lub 14 dni.

Poprawiony: sobota, 20 listopada 2010 22:51
 

KOMUNIKAT dot. skargi do ETPCz

KOMUNIKAT 

dot. Skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w związku z Ustawą z 23.01.2009 r.

Koleżanki i Koledzy

Wobec licznych zapytań listowych, e-mailowych, telefonicznych o możliwość przystąpienia do naszej inicjatywy przygotowywania skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu informujemy, iż wychodząc naprzeciw tym prośbom, przedłużamy termin jedynie do końca września 2010 r.

Przypominamy, że również większa liczba osób, które ostatecznie przystąpią do wspomnianej inicjatywy, będzie decydowała  także o skuteczności całego przedsięwzięcia.

Prezes ZBF SOP
Maciej Niepsuj
 

... na najczęściej powtarzajace się pytania

Koleżanki i Koledzy

W zwiazku z licznymi pytaniami przedstawiamy informację stanowiącą odpowiedzi na najczęściej powtarzajace sie pytania.

Ważne ...
 

"Legioniści" w sądzie pracy

Informacja: Przytaczamy fragment uzasadnienia Sądu Okręgowego  w Warszawie do wykorzystania w piśmie procesowym dla wszystkich emerytów, którzy w okresie swojej służby jako słuchacze, wykładowcy, oraz w innym charakterze, zetknęli się z Wyższą Szkołą Oficerską im. Feliksa Dzierżyńskiego w Legionowie.

{Redakcja}

Więcej…
 

Komunikat - Dalsze postępowanie po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego

Związek Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa jako dobrowolne, samorządne i demokratyczne stowarzyszenie byłych funkcjonariuszy służb ochrony państwa Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie §6 pkt 1 ust 7 Statutu (ochrona interesów członków Związku w zakresie uprawnień przysługujących im z tytułu pełnionej uprzednio służby) - podjął działania w sprawie ustalenia kolejnych kroków postępowania po orzeczeniu TK.

W związku z powyższym informujemy, że dotychczas do Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA wpłynęło około 15 tysięcy odwołań adresowanych do Sądu Okręgowego Warszawie - Wydziału Ubezpieczeń Społecznych, z których tylko 3428 zostało zaopiniowanych przez zespół radców prawnych ZER. Następnie Sąd Okręgowy przesyła powodowi stanowisko ZER, celem przedstawienia w ciągu 14 dni własnego stanowiska i ewentualnych nowych dowodów.

Więcej…
 

Dz.U. Nr 128, Poz. 854, z dnia 3 lipca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2011 r.

Na podstawia art, 89 ust, 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach I rantach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 2009 r, Nr 153, poz. 1227 oraz z 2010 r, Nr 40, poz, 224) zarządza się, co następuje:

§ 1. W 2011 r. wysokość zwiększenia o którym mowa w art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rantach z Funduszu Ubezpieczeń Spo łecznych, ustala się na poziomie 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

Informacja do wykorzystania przez funkcjonariuszy zatrudnionych w pionie "W"

Przypomnieć w tym miejscu należy, że zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy lustracyjnej jednostkami Służby Bezpieczeństwa, w rozumieniu tej ustawy, są te jednostki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, które z mocy prawa podlegały rozwiązaniu w chwili zorganizowania Urzędu Ochrony Państwa oraz te jednostki, które były ich poprzedniczkami.

Struktura pionu "W" na szczeblu centrali (Biuro "W") oraz WUSW podobnie jak i Wyższa Szkoła Oficerska w Legionowie nie została zatem z mocy prawa rozwiązana z chwilą utworzenia UOP albowiem została zlikwidowana w czerwcu 1989 r., natomiast ta druga zniesiona ponad 10 miesięcy wcześniej i to na podstawie art. 3 ustawy z dnia 31 marca 1965 r. o wyższym szkolnictwie wojskowym.

Więcej…
 

Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku

WNIOSEK o sporządzenie uzasadnienia wyroku: Niniejszym wnoszę o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku z dnia ................. 2010 r. oddalającego moje odwołanie od decyzji Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA w sprawie dotyczącej obniżenia pobieranego przeze mnie świadczenia emerytalnego.

[tutaj źródło w formacie "rtf" 34 kB]

 

cd. Skarga do ETPCz

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Dot. Skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w związku z Ustawą z 23.01.2009 r. 

Koleżanki i Koledzy

Z informacji uzyskanych od Problemowej Komisji Inicjatywnej ZBF SOP wynika, że zakończenie gromadzenia funduszy na skuteczne złożenie skargi do ETPCz  w Strasburgu planowane jest na 31 sierpnia 2010 r.

Dlatego wszystkich zainteresowanych przystąpieniem do naszej inicjatywy, którzy tego jeszcze nie zrobili, prosimy aby podjęli ostateczną decyzję do tej daty.

Redakcja

 

Komunikat SLD w sprawie Strasburga

UWAGA: Komunikat w sprawie skargi byłych pracowników służb PRL do Trybunały Praw Człowieka w Strasburgu

Trybunał Konstytucyjny potwierdził odbieranie przywilejów emerytalnych oficerom służb PRL. Wyrok na poziomie krajowego sądownictwa jest zatem ostateczny. Daje to możliwość dochodzenia praw osób w ten sposób poszkodowanych przed instytucjami prawnymi Unii Europejskiej. W związku z tym Sojusz Lewicy Demokratycznej podjął kroki w celu przygotowania wzoru skargi do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Skarga taka musi mieć charakter indywidualny, w którym skarżącym jest osoba bezpośrednio poszkodowana. Dlatego też zadaniem SLD jest prawidłowe przygotowanie wzoru takiej skargi po wnikliwej analizie uzasadnienia wyroku. W ciągu dwóch tygodni powinien on być gotowy i dostępny na stronie www.sld.org.pl oraz na www.kplewica.pl, a także będzie można go otrzymać w biurach posłów Sojuszu Lewicy Demokratycznej na terenie całego kraju. Warto dodać, że złożenie skargi jest bezpłatne, co ułatwia dochodzenie swoich praw przez Trybunałem Praw Człowieka. Prosimy o uważne śledzenie naszej witryny internetowej.

 


Strona 3 z 5