ZBF SOP

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Socjalne


Zniżki dla seniorów na przejazdy kolejowe i autobusowe

ULGI

  1. Ulgi ustawowe, których podstawę prawną stanowi Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440 z późn. zm.)
  2. Ulgi handlowe - oferowane przez przewoźników

Więcej…
 

Odsetki

W związku z zakończeniem licznych postępowań przed sądami krajowymi, Dyrektor ZER MSW w sprawach, w których sądy dokonały zmiany poprzednich decyzji obniżających świadczenia emerytalne, wydawane są nowe decyzje ustalające na nowo podstawy wymiary emerytury. Ponadto wypłacane są zaległości, które powstały w związku ze wstrzymaniem wypłaty emerytur oraz odsetki od tych zaległych świadczeń. Dyrektor ZER dokonuje jednak wypłaty odsetek od dnia wydania wyroku przez Sąd II instancji do dnia wypłaty zaległych świadczeń.

Więcej…
 

Wstąpienie w prawa po zmarłym funkcjonariuszu organów bezpieczeństwa państwa

W przypadku śmierci osoby, która była stroną postępowania sądowego na podstawie art. 174 §1 ust. 1 k.p.c. postępowanie to jest zawieszane przez sąd z urzędu.

Postępowanie takie nie ulega jednak umorzeniu.

Więcej…
 

Odpowiedź MSW na interpelację ponowną poseł Krystyny Łybackiej

Warszawa, dnia 23 maja 2012 r.

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH
BMP-0713-2-64/2012/MK

Pani Ewa Kopacz

Marszałek Sejmu RP

W nawiązaniu do pisma z dnia 30 kwietnia 2012 roku (sygn. SPS-023-1857p/12) przekazującego ponowne wystąpienie Posła na Sejm RP Pani Krystyny Łybackiej w sprawie nieuwzględnienia przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA prawa do emerytury policyjnej dla byłych funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa, które nabyli po 15 latach służby w wysokości 40% podstawy jej wymiaru, uprzejmie informuję, że Minister Spraw Wewnętrznych podtrzymuje stanowisko w przedmiotowej sprawie wyrażone w piśmie z dnia 28 marca 2012 roku (sygn. BMP-0713-2-26/2012/MK). Jednocześnie, odnosząc się do podniesionych w wystąpieniu zastrzeżeń, uprzejmie przedstawiam dodatkowe informacje w sprawie.

Więcej…
 

Odwołania do waloryzacji kwotowej w 2012 r.

W związku z ostatnią "waloryzacją" naszych emerytur i rent przedstawiamy wzór odwołania do Sądu Okręgowego od decyzji Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW waloryzującej nasze świadczenie kwotowo w wysokości 71 zł a nie procentowo. Treść wzoru w odpowiednich miejscach należy dostosować do swojej sytuacji.

Informujemy , iż pod adresem:

http://stop-waloryzacji-kwotowej.manifo.com/nowa-podstrona

zostały zamieszczone do indywidualnego wykorzystania dwa wzory odwołań od tegorocznej waloryzacji kwotowej (patrz: "pobierz wzór ZER MSW"). Wzory skierowane są do otrzymujących świadczenia powyżej 1480 zł. Z ostrożności procesowej warto z nich skorzystać !

Zarząd ZBFSOP.

 

Aaaaaaby .....

Aby ....
... dowiedzieć się o nr. sygnatury swojej sprawy w Sądzie Okręgowym.

Więcej…
 

Koleżanki i Koledzy z pionu polityczno - wychowawczego

Obecne orzeczenia Sądu Okręgowego w sprawie odwołania od decyzji ZER MSW zmniejszającej emeryturę przyznają rację odwołującym się i nakazują liczyć okres służby w pionie polityczno - wychowawczym według wskaźnika 2,6% za każdy rok służby. Przedstawiamy treść części wyroku Sądu Okręgowego z dn. 12.11.2012 r., którą można spożytkować w sformułowaniu wniosku o wznowienie postępowania sądowego. Wszystkie osoby, którym wcześniejsze orzeczenia sądu utrzymywały w mocy decyzje ZER liczenia okresu służby w tym pionie po 0,7% za każdy rok, powinny złożyć wniosek o wznowienie postępowania. Polecamy w tej sprawie następujące kancelarie prawnicze: prof. Stanisława Pikulskiego, Andrzeja Ringa i Damiana Sucholewskiego.

Poniżej istota sentencji wyroku: Odwołanie zasługiwało na uwzględnienie w zakresie wadliwego zaliczenia do okresu służby w organach bezpieczeństwa państwa (...) okresu od 1 lipca 1985 r. do 28 lutego 1990 r., kiedy odwołujący pełnił służbę w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Zarządzie Polityczno-Wychowawczym oraz pozostawał do dyspozycji Dyrektora Departamentu Kadr z pozostawieniem na pełnym zaopatrzeniu w Zarządzie Polityczno-Wychowawczym MSW.

Więcej…
 

Biuro Informatyki MSW

Dnia 6 lipca 2012 r. w Sądzie Okręgowym w Warszawie odbyła się sprawa sygn. akt XIII U 7374/10 przeciwko Dyr. ZER MSWiA. Sprawa została wygrana. Sąd uznał, że praca w Ośrodku Informatyki MSW, a potem Biurze Informatyki MSW (po zmianie nazwy w 1973 r.) nie była pracą w SB i nakazał przeliczyć ZER emeryturę po 2,6% za każdy rok pracy w tej jednostce (lata 1971-1980). Jednocześnie SO oddalił roszczenie odnośnie 40% po 15 latach służby. Koszty procesowe zasądził równo - po 60 zł od powoda i pozwanego.

Więcej…
 

Propozycje SO w Warszawie

Kierownictwo XIII Wydziału Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Warszawie rozpoczęło wysyłanie zapytania do osób, które nadal oczekują w kolejce na rozpoznanie odwołań, czy wyrażają zgodę na  rozpoznanie  sprawy przez Wydział Ubezpieczeń Sądu Okręgowego właściwego dla ich miejsca zamieszkania. 

Więcej…
 

Przykład skargi na przewlekłość postępowania ...

Można np. w taki sposób :

Więcej…
 

Komunikat - Legionowo 2012-01-11

W dniu dzisiejszym przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie była rozpatrywana sprawa emerytalna, która dotyczyła m.in. WSO w Legionowie.

Więcej…
 
Więcej artykułów…


Strona 1 z 5