ZBF SOP

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Wniosek o równoważnik

Warszawa, dnia  ....  listopada 2008 r.

imię  nazwisko 
adres
Nr Dec. emerytalnej/rentowej

do kogo...

W związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 czerwca 2008 r. sygn. I OSK 969/07 stwierdzającym w uzasadnieniu, że funkcjonariusz zwolniony ze służby uprawniony do emerytury lub renty, ma prawo do równoważnika pieniężnego na remont lokalu mieszkalnego w rozmiarze przysługującym mu w dniu zwolnienia ze służby, zwracam się z prośbą o naliczenie i wypłatę równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego przeze mnie lokalu mieszkalnego w ...................... przy ul. .................................., należnego za okres od roku 2006 do 2008, tj. od dnia pozbawienia mnie prawa do przedmiotowego świadczenia.

Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznający w dniu 19 czerwca 2008 r. skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie ze skargi byłego funkcjonariusza na decyzję Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w przedmiocie równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego uchylił zaskarżony wyrok oraz decyzję Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wraz z decyzją ją poprzedzającą.

Jak wywiódł  Naczelny Sąd Administracyjny w uzasadnieniu powyższego wyroku były funkcjonariusz, posiadający prawo do emerytury policyjnej, na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, z późn. zm.), posiada uprawnienia do lokalu mieszkalnego, w skład których wchodzi zarówno prawo do lokalu, o którym mowa w art. 102 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676, z późn. zm.), jak również prawo do równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego, uregulowane w art. 105 tej ustawy, gdyż powołany art. 29 ust. 1 nakazuje stosowanie odpowiednio do tych mieszkań przepisów dotyczących lokali mieszkalnych dla funkcjonariuszy.

  Z wyrazami szacunku

   ...................... 
   /podpis/