ZBF SOP

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

O USTAWIE ODBIERAJĄCEJ EMERYTURY I RENTY (WAŻNE)

Jak rozumieć przepisy zawarte u Ustawie Sejmu RP z dnia 16 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym Policji ... , a prawie faktycznie o eutanazji osób "pełniących służbę na rzecz totalitarnego państwa".


KOGO USTAWA DOTYCZY

Wprowadzony ustawą art.13b określa podmiotowy zakres tej ustawy stwierdzając, że za "służbę na rzecz totalitarnego państwa" uznaje się służbę w okresie od 22 lipca 1944r. do 31 lipca 1990r. w wyszczególnionych w tym artykule jednostkach resortu spraw wewnętrznych wśród których nie wymieniona jest Milicja Obywatelska, ale wylicza się stanowiska komendantów wojewódzkich i ich zastępców oprócz zastępców ds. Milicji Obywatelskiej.

Całą strukturę organizacyjną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych potraktowano jako "służbę na rzecz totalitarnego państwa" nie wliczając w to Komendy Głównej MO i jej odpowiedników terenowych oraz szkół w Szczytnie i Słupsku.

W związku z tym, decydującym wyróżnikiem kwalifikującym emeryta - rencistę do osób pełniących "służbę na rzecz totalitarnego państwa" będzie dokument świadczący o zatrudnieniu na ETACIE określonej Jednostki MSW.

 

ZASADY WYLICZENIA EMERYTURY

Zasady określa art. 15c :

 1. 0% podstawy wymiaru emerytury za każdy rok "służby na rzecz totalitarnego państwa" i za ten okres nie otrzymuje się podwyższenia emerytury np. z tytułu utraty zdrowia w związku ze służbą (15%)
 2. 2,6% podstawy wymiaru emerytury za każdy rok służby w UOP, Policji i MO ( z wyjątkiem służby w latach 1944-1956 w charakterze funkcjonariusza organów bezpieczeństwa państwa jeżeli przy wykonywaniu czynności służbowych funkcjonariusz popełnił przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości lub naruszył dobro osobiste obywatela za co został zwolniony dyscyplinarnie lub został skazany z winy umyślnej prawomocnym wyrokiem).

Wyliczona na tych zasadach wysokość emerytury nie może być wyższa niż miesięczna kwota przeciętnej emerytury wypłaconej przez ZUS z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ogłoszonej przez Prezesa ZUS. Kwota emerytury lub renty bez uwzględnienia dodatków, zasiłków i świadczeń pieniężnych, o których mowa w art.25, nie może być niższa od kwoty najniższej emerytury lub renty, z uwzględnieniem art. 18 ust.3 ( w przypadku gdy suma emerytury obliczonej na podstawie art. 15a przysługującej łącznie z emeryturą z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest niższa od kwoty najniższej emerytury, emeryturę policyjną podwyższa się w taki sposób, aby suma tych emerytur nie była niższa od kwoty najniższej emerytury). Przepisy ust. 3 stosuje się odpowiednio do renty rodzinnej.


ZASADY WYLICZANIA RENTY INWALIDZKIEJ

Zasady określa art. 22a stwierdzając, że osobie która pełniła "służbę na rzecz totalitarnego państwa" zmniejsza się rentę inwalidzką ustaloną zgodnie z art. 22 (I grupa 80%, II grupa 70%, III grupa 40%) o 10% podstawy wymiaru za każdy rok "służby na rzecz totalitarnego państwa".

Wyliczona na tej zasadzie wysokość renty inwalidzkiej nie może być wyższa niż miesięczna kwota przeciętnej renty z tytułu niezdolności do pracy wypłaconej przez ZUS z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ogłoszonej przez Prezesa ZUS (ust.3).


ZASADY WYLICZANIA RENTY RODZINNEJ

Zasady określają art. Art. 24 i 24a. Renta rodzinna po śmierci albo zaginięciu funkcjonariusza pozostaje wymierzana od renty inwalidzkiej I grupy (80%) jaka przysługiwałaby temu funkcjonariuszowi w dniu śmierci albo zaginięcia, bez uwzględnienia dodatku pielęgnacyjnego z zastrzeżeniem art.22a (zmniejszenie o 10% podstawy wymiaru renty inwalidzkiej za każdy rok "służy na rzecz totalitarnego państwa").

Renta rodzinna po zmarłym emerycie lub renciście pozostaje wymierzana od kwoty świadczenia jakie przysługiwało zmarłemu, jednakże od kwoty nie niższej niż kwota renty inwalidzkiej II grupy (70%), która przysługiwałaby zmarłemu z zastrzeżeniem art. 22a (zmniejszenie o 10% podstawy wymiaru renty inwalidzkiej za każdy rok "służby na rzecz totalitarnego państwa").

W przypadku renty rodzinnej przysługującej po osobie, która pełniła "służbę na rzecz totalitarnego państwa" i która pozostawała w służbie przed 2 stycznia 1999r. renta rodzinna przysługuje na zasadach określonych w art. 24 (śmierć i zaginięcie funkcjonariusza - od grupy I; po śmierci emeryta lub rencisty od II grupy inwalidzkiej - pozostałe przypadki patrz art. 24), z zastrzeżeniem iż wysokość renty rodzinnej ustala się na podstawie świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu z uwzględnieniem przepisów art.15c (patrz zasady wyliczania emerytury) lub art. 22a (patrz zasady wyliczania renty inwalidzkiej).

Wysokość renty rodzinnej ustalonej wedle zasad opisanych wyżej, nie może być wyższa niż miesięczna kwota przeciętnej renty rodzinnej wypłaconej przez ZUS z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ogłoszonej przez Prezesa ZUS.


INTERPRETACJA ZASAD OKREŚLONYCH W TEJ USTAWIE

???

Czy 0% podstawy wymiaru emerytury za każdy rok "służby na rzecz totalitarnego państwa" oznacza:

 1. pozbawienie emerytury osób, których zatrudnienie ogranicza się do "służby na rzecz totalitarnego państwa" czyli w okresie 22.07.1944 - 31.07.1990 tzn. pozbawienie tych osób środków do życia czyli eutanazja;
 2. ustawowe wyznaczenie emerytury w wysokości miesięcznej kwoty przeciętnej emerytury wypłaconej przez ZUS.

Czy zmniejszenie renty inwalidzkiej o 10% podstawy wymiaru za każdy rok "służby na rzecz totalitarnego państwa" oznacza:

 1. podstawa wymiaru renty inwalidzkiej np. 4.800 zł z tego 10% =480 zł x np.26 lat służby=12.480zł; 4.800-12.480zł= -7.680zł czyli całkowite pozbawienie renty inwalidzkiej - środka do życia, a więc eutanazja;
 2. ustawowe wyznaczenie renty inwalidzkiej w wysokości miesięcznej kwoty przeciętnej emerytury wypłaconej przez ZUS.

Podobna interpretacja odnosi się do rent rodzinnych.

W ZUS jest następująco: tzw. Lata zerowe przyjmowane są przy ustalaniu podstawy wymiaru emerytury lub renty. Do ustalenia podstawy wymiaru świadczenia, przyjmuje się zarobki uzyskane w okresie kolejnych 10 lat kalendarzowych, poprzedzających bezpośrednio rok, w którym zgłoszono wniosek o świadczenie.

Możliwe jest również ustalenie podstawy wymiaru od zarobków z okresu 20 lat kalendarzowych dowolnie wybranych z całego okresu pracy zawodowej, poprzedzających rok zgłoszenie wniosku o świadczenie.

Przy ustalaniu kolejnych 10 lat kalendarzowych, o których mowa wyżej, przyjmuje się lata kalendarzowe następujące bezpośrednio po sobie, chociażby ubezpieczony w niektórych z tych lat przez okres roku lub w okresie krótszym niż rok nie pozostawał w ubezpieczeniu. Oznacza to, że brak jest możliwości wyłączenia niepełnych lub pustych lat, z okresu z którego ustalana jest podstawa wymiaru.

Jeżeli np. Osoba do ustalenia podstawy wymiaru wskaże zarobki z 8 kolejnych lat - wówczas brakujące 2 lata zostaną wyzerowane, czyli przy ustalaniu wskaźnika wysokości podstawy wymiaru zarobki z 8 kolejnych lat kalendarzowych zostaną przyrównane do średnich krajowych zarobków z 10 kolejnych lat kalendarzowych - co w konsekwencji wpłynie na obniżenie wskaźnika wysokości podstawy wymiaru i tym samym wysokości emerytury lub renty.

Jednakże od 1 stycznia 2009 r. w zakresie ustalania podstawy wymiaru świadczeń wprowadzone zostały zmiany do ustawy emerytalnej, zgodnie z którymi jeżeli pracownik otrzymywał wynagrodzenie ale nie może z określonych przyczyn udowodnić wysokości tego wynagrodzenia wówczas, przyjmuje się kwotę obowiązującego w danym okresie minimalnego wynagrodzenia. Oznacza to, że jeżeli pracownik z określonych przyczyn nie będzie mógł wskazać do ustalenia podstawy wymiaru świadczenia - zarobków z okresu 10 kolejnych lat kalendarzowych i wskaże zarobki tylko z 7 lat - wówczas w miejsce tych brakujących 3 lat zostanie przyjęte minimalne wynagrodzenie, a nie jak dotychczas "zerowe wynagrodzenie". (Podstawa prawna: ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych).


AKT ŁASKI

Art. 8a daje możliwość, aby minister właściwy do spraw wewnętrznych, swoją decyzją , w szczególnie uzasadnionych przypadkach wyłączył stosowanie obniżenia emerytury, renty inwalidzkiej i renty rodzinnej ze względu na:

 1. krótkotrwałą służbę przed dniem 31 lipca 1990r.
 2. rzetelne wykonywanie zadań i obowiązków po dniu 12 września 1989r.(objęcie urzędu premiera przez Tadeusza Mazowieckiego) w szczególności z narażeniem życia i zdrowia.

W stosunku do tych osób (wymienionych w punktach 1 i 2) stosuje się wyliczenie emerytury według wskaźnika 2,6% za każdy rok służby; renty I grupy 80%, II grupy 70%, III grupy 40%; renty rodzinnej na zasadach określonych w art.24 (dotychczasowe).


KOLEJNY BIEG ZDARZEŃ

Ustawa weszła w życie, teraz należy spodziewać się imiennej decyzji ZER MSW o zmniejszeniu emerytury, renty inwalidzkiej albo renty rodzinnej. Co należy zrobić i w jakim czasie, po otrzymaniu takiej decyzji, jest precyzyjnie opisane w jednym z bieżących komunikatów na naszej stronie internetowej. Tymczasem, nie czekając na decyzję ale już teraz - od ręki, warto napisać do Rzecznika Praw Obywatelskich przedstawiając dokładnie w jaki sposób ustawa w odniesieniu do piszącego narusza prawa obywatelskie wynikające z Konstytucji RP i traktatów międzynarodowych ratyfikowanych przez Polskę oraz gwałci powszechnie obowiązujące zasady prawne. Treść tego pisma nie może być powieleniem jakiegoś pseudo wzoru do którego wpisuje się tylko imię, nazwisko i adres. W każdej indywidualnej sytuacji są wyróżniające ją szczegóły, które w piśmie trzeba pokazać.

ZARZĄD GŁÓWNY ZBFSOP