VII kadencja; w dniu 29 sierpnia 2012 r.

Komisja Spraw Zagranicznych /SZA/ na posiedzeniu zwołanym w trybie art. 152 ust. 2 regulaminu Sejmu na wniosek grupy posłów Klubu PiS wysłuchała informacji na temat zatrudniania tajnych współpracowników i funkcjonariuszy komunistycznych służb specjalnych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych - Grażyna Bernatowicz - poinformowała m.in., że Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie prowadzi polityki personalnej, w wyniku której zatrudniani są byli funkcjonariusze czy współpracownicy służb. Polityka personalna jest realizowana zgodnie z przepisami prawa oraz z zasadami zarządzania zasobami ludzkimi, gdzie najważniejszym kryterium jest posiadanie właściwych kompetencji merytorycznych, dających rękojmię prawidłowego wykonywania zadań.

 

Minister zwróciła uwagę, że żaden z przepisów prawa nie nakazuje pracodawcy zwolnienia lub niezatrudniania pracowników, którzy złożyli zgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne. Wskazała, że usuwanie ze służby zagranicznej osób, które przyznały się w swoich oświadczeniach do współpracy, jest trudne z prawnego punktu widzenia. Poinformowała, że spośród 2700 osób, które wchodzą w skład służby zagranicznej, około 1500 podlega lustracji. Oświadczyła, że z przywoływanych przez media listy 237 pracowników, którzy przyznali się do współpracy, obecnie w MSZ zatrudnionych jest 131 osób.

W dyskusji posłowie postulowali o zwołanie zamkniętego posiedzenia Komisji celem uzyskania pogłębionej informacji w tej sprawie.