No właśnie, na taki adres ... :
  
The Registrar
European Court of Human Rights
Council of Europe
F - 67075 STRASBOURG CEDEX
           Francja
  

W związku z pytaniami, czy do rozsyłanego przez Prezesa ZBFSOP wzoru skargi do ETPCz w Strasburgu można wpisać swoje dane personalne i wysłać go z załącznikami na adres trybunału w Strasburgu, odpowiadamy - NIE ! Należy czysty formularz skargi wypełnić treścią przesłanego wzoru, uzupełniając treść tego wzoru własną sytuacją w punktach 14, 16 i 17.

A tak przy okazji:
 

Nie zszywać, nie sklejać taśmą, ani w żaden inny sposób nie oprawiać korespondencji i dokumentów przesyłanych do Trybunału.

Wszystkie arkusze powinny być ponumerowane w kolejności (najlepiej w górnym prawym rogu).

Skargę, wraz z załącznikami (tylko kopie dokumentów), wysyłamy jako przesyłkę poleconą za pokwitowaniem odbioru (to ten pomarańczowy druczek).

 

Skarga musi być własnoręcznie podpisana (na końcu) !