WNIOSEK o sporządzenie uzasadnienia wyroku: Niniejszym wnoszę o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku z dnia ................. 2010 r. oddalającego moje odwołanie od decyzji Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA w sprawie dotyczącej obniżenia pobieranego przeze mnie świadczenia emerytalnego.

[tutaj źródło w formacie "rtf" 34 kB]