ZBF SOP

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Komunikat dot. decyzji o zmianie wysokości emerytury policyjnej

Koleżanki i koledzy, otrzymaliśmy w ostatnim okresie dwie decyzje ZER:

  • o ponownym ustaleniu wysokości emerytury policyjnej (wysłana za potwierdzeniem odbioru),
  • o zmianie wysokości policyjnej emerytury (z 17.12.2009 r. wysłana listem zwykłym, bez potwierdzenia odbioru).

Wszyscy wiemy, że od pierwszej decyzji należy  złożyć odwołanie w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od jej doręczenia.

Od drugiej decyzji - także należy złożyć odwołanie. ZER popełnił błąd, bowiem nie będzie miał możliwości wykazania, że odwołujący się przekroczył termin 30 dni na złożenie odwołania. To problem ZER, my natomiast musimy napisać krótkie,  2-3 zdaniowe odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie, za pośrednictwem Dyrektora ZER. W tym, drugim odwołaniu nie musimy już podawać wszystkich argumentów, które były zawarte w odwołaniu od pierwszej decyzji.

Wystarczy jeśli napiszemy: W związku z zaskarżeniem decyzji Dyrektora ZER dotyczącej ponownego ustalenia wysokości emerytury policyjnej zaskarżam także decyzję o zmianie wysokości policyjnej emerytury. Wnoszę jak w odwołaniu z dnia ..... od decyzji dotyczącej ponownego ustalenia wysokości emerytury policyjnej.

Zaskarżenie także drugiej decyzji zapewni nam gwarancje, że nie będziemy wchodzili w tryb wznowienia postępowania (a miałoby to miejsce w wypadku orzeczenia niekonstytucyjności ustawy nowelizującej przez TK lub uznania  przez Sąd Okręgowy naszych argumentów zawartych w odwołaniu). To wszystko oznacza, że z ostrożności procesowej należy złożyć odwołanie także od drugiej decyzji ZER, gdyż w ten sposób upraszczamy procedurę postępowania, związaną z drugą decyzją.

Wykorzystanie  niniejszej informacji zależy indywidualnie od każdego z nas, ponieważ  z drugiej strony  według wyjaśnień telefonicznych p. Rajkowskiej Joanny z ZER (podpisywała decyzje które otrzymywaliśmy) .. druga decyzja jest kontynuacją pierwszej i rozsyłana jest dopiero teraz, ponieważ wcześniej nie była znana kwota wolna od podatku i wysokość składki zdrowotnej. Ma więc ona charakter informacyjny i pokazuje wysokość emerytury netto wraz z wysokością potrąceń i nie rodzi żadnych innych skutków.

Redakcja

Przykładowy wzór odwołania :

 

SĄD OKRĘGOWY
W WARSZAWIE
XIII WYDZIAŁ
UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
00-898 WARSZAWA
al. Solidarności 127
 Za pośrednictwem:Dyrektora
Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA
02-106 WARSZAWA
ul. Pawińskiego 17/21
Odwołujący się:
............................,
zam. ...............,
 ul. ..................,
tel......,
Nr ewid.: KRW..........

Strona pozwana:              Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie ul. Pawińskiego 17/21

O  D  W  O  Ł  A  N  I  E

od decyzji Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA w Warszawie  o zmianie wysokości policyjnej emerytury  z dnia 17.12.2009 r.  nr ewid.: KRW .....................

W związku z zaskarżeniem przeze mnie decyzji Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Mini­sterstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczącej  ponownego ustalenia wysokości emerytury policyjnej z dnia .............2009 r. Nr ewid. KRW..........., zaskarżam także, w analogicznym zakresie i z identycznym uzasadnieniem, decyzję wyżej wymienionego o zmianie wysokości policyjnej emerytury z dnia 17.12.2009 r. Nr ewid. KRW........ którą - nadaną listem zwykłym - podjąłem (podjęłam) ze skrzynki pocztowej w dniu ..........................2010 r.

(podpis)