'

Sejm/Senat - przebieg procesu legislacji

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2009 r.

Sygn. akt K 6/09

Posłowie

Jan W I D A C K I

Janusz Z E M K E

(umocowani przedstawiciele Grupy posłów na Sejm do występowania przed TK)

W ślad za pismem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 lutego 2009 r., przesyłam w załączeniu kopię stanowiska Sejmu z dnia 3 kwietnia 2009 r., wyrażonego w sprawie z wniosku Grupy posłów na Sejm, sygn. akt K 6/09 - do wiadomości.

Przewodniczący składu orzekającego

Bohdan Zdziennicki

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY                                           Warszawa, dnia 7 kwietnia 2009

Sygn. akt K 6/09

Posłowie

Jan W I D A C K I

Janusz Z E M K E

(umocowani przedstawiciele Grupy posłów na Sejm do występowania przed TK)

 

W ślad za pismem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 kwietnia 2009 r., przesyłam w załączeniu kopię stanowiska Prokuratora Generalnego z dnia 7 kwietnia 2009 r., wyrażonego w sprawie z wniosku Grupy posłów na Sejm, sygn. akt K 6/09 - do wiadomości.

Przewodniczący składu orzekającego

Bohdan Zdziennicki

Biuletyn nr: 2116/VI

Komisja: Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych /nr 123/, Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka /nr 131/

Data: 16-04-2009

[Od Redakcji: koledzy skierowali do Sądu Najwyższego RP "Apel" i uzyskali przytaczaną poniżej w dużym fragmencie odpowiedź]

 

 
SĄD NAJWYŻSZY
BIURO STUDIÓW i ANALIZ
PI. Krasińskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

BSA III - 055 - 4/09

Warszawa, dnia 2.02.2009 r.

(...)

W odpowiedzi na "Apel" z dnia 10 grudnia 2008 r. skierowany m.in. do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego uprzejmie wyjaśnia, że kwestie opisane w piśmie nie leżą w gestii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

Jednocześnie Biuro informuje, że w odniesieniu do zagadnienia pozbawienia emerytów i rencistów prawa do równoważnika za remont lokalu mieszkalnego, to sprawę należy uznać za rozstrzygniętą na korzyść emerytów i rencistów, którzy decyzję przyznającą prawo do tego równoważnika otrzymali przed dniem 1 stycznia 2006 r.

Należy przyjąć, że wskazane w Apelu wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego będą podstawą do zmiany praktyki Wojskowego Biura Emerytalnego i Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA w tym względzie i że dalsze wystąpienia do sądu staną się zbędne. (...)

DYREKTOR
Biura Studiów i Analiz
Sądu Najwyższego
 dr Krzysztof Ślebzak

SYGNATURA

WNIOSKODAWCA

WNIOSEK

K 6/09

[ zasady naliczania wysokości emerytury ]

 
Grupa posłów na Sejm RP
 
o zbadanie zgodności ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Agencji Wywiadu. Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Służby Wywiadu Wojskowego. Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Straży Granicznej. Biura Ochrony Rządu. Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin z art. 2, art. 10. art. 31 ust. 3 oraz art. 32 Konstytucji RP:

[ Tutaj czytaj: Pismo z TK z dnia 26 luty 2009 r. - format pdf 20 kB ]