'

Sejm/Senat - przebieg procesu legislacji

 7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej  oraz ich rodzin.
D ruki sejmowe nr
1140, do druku 1140, 1353, 1353-A
druk senacki nr 411
Więcej informacji o punkcie

Był to poselski projekt ustawy. Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony

Sejm RP VI kadencji

POSIEDZENIE 32. -głosowanie nr3O (19-12-2008 11:16:28)

GŁOSOWAŁO -438
ZA -366 PRZECIW -50 WSTRZYMAŁO SIĘ -22 NIE GŁOS.- 22

Pkt 1. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej

 

S p r a w o z d a n i e    S t e n o g r a f i c z n e

z 32 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniu 16 grudnia 2008 r.

(pierwszy dzień obrad)

Wa r s z a w a

Punkt 1. porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

Biuletyn nr: 1575/VI

Komisja:
Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych /nr 85/, Komisja Polityki Społecznej i Rodziny /nr 98/

Data: 02-12-2008

URZĄD
KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

SEKRETARZ
KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

SEKRETARZ STANU
Mikołaj Dowgielewicz

Warszawa, dnia 1 grudnia 2008 r.