'

Sejm/Senat - przebieg procesu legislacji

Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski:

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu siódmego porządku obrad: stanowisko Senatu

SENAT  RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  VII KADECJA 

Warszawa, dnia 8 stycznia 2009 r.;  Druk nr 411 A

SPRAWOZDANIE KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA, PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI

USTAWA
z dnia 19 grudnia 2008 r.
o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym
 żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

Od Redakcji: Gwoli pamięci cytujemy przebieg dyskusji nad przedmiotową Ustawą z 18 lutego 1994 r.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, 2 kadencja, 12 posiedzenie, 1 dzień (17.02.1994)

2 punkt porządku dziennego:
Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, Komisji Polityki Społecznej oraz Komisji Ustawodawczej o komisyjnym projekcie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druki nr 131 i 243).

 

Poseł Jerzy Dziewulski:

    Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Przedstawiony Wysokiej Izbie projekt ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin jest kolejną, ósmą już próbą podjętą w celu ostatecznego uregulowania sytuacji prawnej funkcjonariuszy tych służb i, co również szalenie istotne, w celu uregulowania sytuacji emerytów. Emeryci tych służb to jedyna w Polsce grupa dziesiątków tysięcy ludzi, w stosunku do których nie przeprowadzono rewaloryzacji emerytur i rent tzw. starego portfela.

Ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druk sejmowy nr 1140 z 24 września 2008 r.).

OKRESY SKŁADKOWE:

Podstawowym argumentem, jakim posługuje się PO w swym projekcie, jest nieprawdziwa TEZA/ZAŁOŻENIE, że od uposażeń funkcjonariuszy do 1990 roku nie płacono składek emerytalnych.