'

Opinie prawne związane z legislacją

Przedmiotem niniejszej opinii jest możliwość bezpośredniego stosowania przepisów Konstytucji w przypadku obniżenia, na podstawie Ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, emerytur i rent inwalidzkich wszystkim funkcjonariuszom, którzy pełnili służbę w organach bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990 oraz obniżenie rent rodzinnych pobieranych po tych funkcjonariuszach.

Referat wygłoszony w dniu 18 kwietnia 2016 r. w trakcie panelu "Ochrona praw człowieka w systemie Rady Europy" w ramach VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej: "Ochrona praw człowieka w Europie. Aksjologia - instytucje - nowe wyzwania - praktyka", zorganizowanej w Sejmie RP w kwietniu 2016 r. przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach i Stowaraysznie Parlamentarzystów Polskich z okazji 50 rocznicy podpisania Międzynarodowych Paktów Praw Człowieka oraz 35 rocznicy podpisania Afrykańskiej Karty Praw Człowieka i Ludów. Zamieszczony w książce pokonferencyjnej "Ochrona Praw człowieka w Europie. Aksjologia - instytucje - nowe wyzwania - praktyka" , pod redakcją naukową prof. Jerzego Jaskierni i Kamila Spryszaka (Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017).

Jego upowszechnienie następuje za zgodą autora referatu oraz redaktora naukowego książki.

Prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia

Tutaj pełny tekst referatu

Projekt tzw. "ustawy dezubekizacyjnej" według opinii Sądu Najwyższego z dnia 12.12.2016 r. przygotowanej dla Sejmu ma charakter represyjny, przez co dochodzi do naruszenia "konstytucyjnej zasady podziału władzy". "Oznacza to, że służba w określonej instytucji czy formacji nie może być uznana za samodzielne i wyłączne kryterium różnicowania wysokości emerytalnych (rentowych) uprawnień. Tym bardziej nie może być rodzajem kary, a zarazem formą odpowiedzialności zbiorowej".

 

W tym świetle radykalne obniżenie świadczeń emerytalnych funkcjonariuszy pozytywnie zweryfikowanych a następnie ponownie zatrudnionych w służbach powstałych w 1990 roku stanowi niedotrzymanie zobowiązań ze strony państwa wobec tych funkcjonariuszy, przez co niewątpliwie dochodzi do naruszenia zasady zaufania do państwa i stanowionego prawa.

"W ocenie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Sejm powinien zaprzestać dalszych prac nad nieproporcjonalnym ograniczeniem praw emerytalnych funkcjonariuszy, którzy przez wiele lat służyli na rzecz porządku i bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej" czytamy w opinii HFPC dotyczącej projektu ustawy o tzw. dezubekizacji.

 

W swojej opinii Fundacja podkreśla, że racjonalny ustawodawca, którego zamiarem byłoby obniżenie emerytur osobom, które pracując w służbach bezpieczeństwa PRL dopuścili się poważnych naruszeń praw i wolności obywateli, będzie dążył do wprowadzenia zmian na zasadzie odpowiedzialności indywidualnej, a nie zbiorowej. Tymczasem projekt, który obecnie procedowany jest w Sejmie, zakłada mechanizm automatycznego obniżenia emerytur byłych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL, pomimo iż w 1990 r. pozytywnie przeszli tzw. weryfikację. Świadczenie emerytalne takiej osoby nie będzie wyższe niż przeciętna emerytura wypłacana przez ZUS. Ograniczenie to będzie również dotyczyć rent inwalidzkich i rent rodzinnych.

Do druku nr 1061

 

GENERALIW INSPEKTOR
OCHRONY DANYCH
OSOBOWYCH

 

dr Edyta Bielak-Jomaa

 

Warszawa, dnia grudnia 2016 r.

 

DOLiS-033-580/16/KK/107367

 

Pan
Adam Podgórski
Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu RP
ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa

 

W odpowiedzi na pismo z dnia 28 listopada br. o sygn. GMS-WP-173-324/16 (data wpływu do Biura GIODO: 2 grudnia br.) dot. rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Sluźby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druk sejmowy nr 1061) uprzejmie informuję, iż Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych - z punktu widzenia przepisów ustawy z dnia 29 sieipnia 1997 r. o ochionic danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, zwanej dalej ustawą) - zgłasza następującą uwagę.