'

Opinie prawne związane z legislacją

Warszawa, 6 listopada 2008 r.

Opinia
o projekcie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
zawarta w druku nr 1140

Biuro Analiz Sejmowych
OPINIA ZLECONA

Lublin, 17 listopada 2008 r.

Opinia wstępna o konstytucyjności poselskiego projektu ustawy o zmianie ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym, tzw. ustawy deubekizacyjnej
- Druk Sejmowy Nr 1140

Opinia nr 6
Komisji Obrony Narodowej
dla Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych
oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny

dr Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego:

      Prawo do ubezpieczeń społecznych nie może być narzędziem represji.