'

Opinie prawne związane z legislacją

[Od Redakcji: Tekst pochodzi z internetu. Nie udało nam się ustalić jego Autora - tą drogą prosimy go więc o ewentualny kontakt z Redakcją. Liczymy na dalszą współpracę !]

OPINIA

DO USTAWY Z DNIA 23 STYCZNIA 2009 O ZMIANIE USTAWY O ZAOPATRZEZNIU EMERYTALNYM ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY POLICJI, ABW, AW, SKW, CBA, SG, BOR, PSP i SW ORAZ ICH RODZIN (DZ.U. NR 24/2009 POZ. 145)

 Wymienioną w tytule ustawę należy uznać za niezgodną z Konstytucją, posiadającą liczne błędy formalne, prawne i merytoryczne, o groźnych i trudnych do oszacowania negatywnych skutkach społecznych. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie ustanowić powinno precedensowy zakaz nadużywania pewnych form władzy ustawodawczej w imię ochrony konstytucyjnego porządku prawnego i naczelnych zasad demokratycznego państwa prawa. Za odrzuceniem tej Ustawy przemawiają liczne, istotne wady prawne tego dokumentu w postaci:

Janusz Zamke

Warszawa, lipiec 2001 r.

 Sytuacja w latach 1990 - 94

Warszawa, 06.04.2009 r.

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH
RPO-613562-V-DZ/09
00-090 Warszawa Tel. centr.  0-22 551 77 00
Al. Solidarności 77 Fax 0-22 827 64 53
Zespół Prawa Administracyjnego
l Spraw Mieszkaniowych

 

Szanowny Panie

Odpowiadając na list skierowany do Rzecznika Praw Obywatelskich, w którym poruszony został problem pozbawienia emerytów policyjnych równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego, z upoważnienia Rzecznika uprzejmie wyjaśniam, że powołany w liście wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 czerwca 2008r. sygn.akt I OSK 953/07 co do zasady wiąże organy Policji tylko w konkretnej sprawie indywidualnej (w sprawie, w której został wydany). Zgodnie bowiem z art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, póz. 1270 ze zm.) ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie ten sąd oraz organ, którego działanie lub bezczynność było przedmiotem zaskarżenia.

Do Redakcji wpłynęła informacja dotycząca korespondencji osoby zainteresowanej, w sprawie Ustawy z dnia 23 stycznia 2009r., z Biurem Rzecznika Praw Obywatelkich.  Przytaczamy ją bez skrótów i komentarza:

Ponieważ lewica zaskarżyła ustawę zmniejszającą emerytury dawnym esbekom i członkom WRON    do Trybunału Konstytucyjnego, temat powrócił na łamy mediów. Ja do ludzi z SB dobrych uczuć nie mam, bo zatruli mi i mojej rodzinie wiele lat życia, a przede wszystkim nie byli służbą specjalną, jaką ma każde państwo, lecz policją polityczną do zwalczania wszystkich, którym nie podobała się totalitarna komunistyczna dyktatura. Ona była historycznym dopustem, jakoś musieliśmy z nią żyć, podobnie jak z nimi, ale to nie wystarcza, by nawet po 20 latach przezwyciężyć w sobie odruch, powiedzmy łagodnie, niechęci do nich. Nie miałbym nic przeciwko temu, by odebrać im emerytalne przywileje, jeżeli dałoby się to zrobić w zgodzie z zasadami państwa prawa.