'

Opinie prawne związane z legislacją

Uchwalona na posiedzeniu 13 grudnia 2016 r.

 

Komisja do Spraw Służb Specjalnych na posiedzeniu 13 grudnia 2016 r., po zapoznaniu się z rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druk nr 1061), biorąc pod uwagę wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 2010 r., sygn. Akt K 6/09, stoi na stanowisku, że projektodawca - mimo znacznego upływu czasu od przemian ustrojowych - ma prawo do wprowadzenia regulacji obniżających świadczenia emerytalne za okres służby w organach bezpieczeństwa PRL. Europejski Trybunał Praw Człowieka, w rezolucji 1069, w pkt.14, stwierdził: W wyjątkowych przypadkach, gdy rządzące elity dawnego reżimu przyznały sobie wyższe emerytury niż pozostałej części społeczeństwa emerytury te powinny być ograniczone do zwykłego poziomu.

Przedstawiamy opinię prawną prof. dr hab. Marka Chmaja, dotyczącą projektu z 14 listopada 2016 r. ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Anty korupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.(druk sejmowy nr 1061).

W dniach 9 - 11 kwietnia b.r. odbyła się w Sejmie RP VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 55 rocznicy utworzenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i 45 rocznicy przyjęcia Amerykańskiej Konwencji Praw Człowieka.

L. dz. 134/09                                                                                              Warszawa, dnia 28.04.2009 r.

Helsińska fundacja Praw Człowieka

ul. Zgoda 11

00-018 Warszawa

Zarząd Główny Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego popiera stanowisko Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych wyrażone w piśmie do Fundacji z dnia 26 marca 2009 r., a dotyczące restrykcji i sprzecznej z normami państwa prawa ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Straży Granicznej. Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

BIURO

TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

SEKRETARZ TRYBUNAŁU

Warszawa, dnia 8 maja 2009 r.

L. dz. ST 73-12/09
dot.: sygn. akt K 6/09
dot.: L.dz. 135/09
Pan
Adam R Ę B A C Z
Prezes Zarządu Głównego
Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych
i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego
 
Z upoważnienia Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, w odpowiedzi na pismo z dnia 28 kwietnia 2009 r. (wpływ do TK - 30 kwietnia 2009 r.). uprzejmie wyjaśniam, że wniosek Grupy posłów na Sejm z dnia 23 lutego 2009 r. o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji. Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biuru Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 24, poz. 145) został zarejestrowany pod sygn. akt K 6/09.