Z Sądu Okręgowego w Warszawie nadchodzą pierwsze odpisy odpowiedzi ZER-u na odwołanie - celem zajęcia stanowiska w sprawie przez odwołujących się, w terminie 14-tu dni i zgłoszenia wniosków dowodowych.

ZER przedkładając odwołanie do Sądu Okręgowego przekazuje akta oraz wnosi o :

  1. oddalenie odwołania w całości
  2. zasądzenie od odwołującej na rzecz ZER-u kosztów zastępstwa prawnego w wysokości dwukrotności stawki minimalnej.

Uzasadnienie ZER-u:  

"W przekazanych aktach z IPN wynika , że w okresie ...... pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa i na podstawie wiadomej ustawy ponownie ustalono wysokość emerytury.  

W ocenie ZER-u wniesione odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie z następujących względów:

23.01.2009 uchwalona ustawa - weszła w życie 16.03.2009r.  

ZER nie podziela stanowiska odnośnie naruszenia przepisów konstytucyjnych w szczególności:  

"ochrona praw nabytych dotyczy jedynie praw słusznie nabytych" gdyż w uzasadnieniu do projektu ustawy, wskazano iż służba w organach bezpieczeństwa w latach 1944-1990 była pracą skierowaną przeciwko wolnościowym dążeniom Narodu Polskiego. Niedopuszczalne jest dalsze trwanie systemu prawnego, które przewiduje dla tych osób wysokie przywileje emerytalne, szczególnie w kontekście trudnej obecnie sytuacji materialnej wielu ludzi walczących w tych latach o wolność, niepodległość i prawa człowieka.  

Przywileje emerytalne związane z pracą w aparacie bezpieczeństwa PRL nie zasługują na ochronę prawną przede wszystkim ze względu na powszechne poczucie naruszenia w tym zakresie zasady sprawiedliwości społecznej."  

Następnie na podstawie ustawy i dokumentów z IPN ... bla bla ...ZER wszczyna z urzędu postępowanie w przedmiocie ponownego ustalenia prawa do świadczeń i wysokości świadczeń, przy czym złożenie do sądu odwołania od decyzji nie wstrzymuje wykonania decyzji i następuje od 1.01.2010R.  

Wniesione odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.  

Żądanie kosztów zastępstwa procesowego stanowią przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002r. w sprawie opłat radców prawnych.

Komentarz:

Od uzasadnienia ZER na odwołanie można zająć stanowisko (proponujemy pełne wykorzystanie do tego merytorycznej argumentacji zaprezentowanej w Senacie w dniach 8 i 13 stycznia 2009 r., w Komisji Rodziny i Polityki Społecznej - przez Eksperta ds. Legislacji w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu p. Marka Jarentowskiego - http://www.senat.gov.pl/k7/kom/krps/2009/057rps.htm lub nie) natomiast organ pozwany zobowiązany jest odnieść się do nowej sytuacji, ale sprawa odbędzie się w sądzie gdyż tam zostało złożone odwołanie.

Poza tym jakiej innej odpowiedzi można spodziewać się po ZER-e. ZER jako organ administracji musi działać na podstawie i w zakresie obowiązującego prawa i nie może napisać w odpowiedzi, że zgadza się z zarzutami powoda. ZER zacytował tylko fragmenty jeszcze obowiązującej ustawy (głównie preambuły - której wartość normatywna jest znikoma - jest ona pewnym wykładnikiem przekonań, pewną wskazówką, jeśli występuje jakiś problem interpretacyjny, ale zasady techniki prawodawczej nawet o preambule nie mówią) i tylko tyle.  

Ale niedopuszczalne jest uzasadnianie tej korekty (nowej decyzji ZER) - z pozycji organu - jawnie politycznym tekstem autorstwa polityka - Jana Rulewskiego. Co zrobi organ, gdy TK uzna przepisy za niekonstytucyjne? Czy dokona ekspiacji i uderzy się w piersi komentarzem "w drugą stronę"? Co innego prawo, co innego polityka. Jak dotychczas to ZER nie jest sądem ani organem IPN-u czy Sejmu !

Ostatecznie i tak Sąd Okręgowy w Warszawie rozstrzygnie (jak zdąży) czyje argumenty są słuszne.