'

Biblioteka aktów prawnych

 W skutek Uchwały Nr 69 Rady Ministrów z dnia 21 maja 1990 r.  powstała instrukcja :
 
INSTRUKCJA
PRZEWODNICZĄCEGO CENTRALNEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ
z dnia 25 czerwca 1990 roku
 
I.            Za funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa zobowiązanych do poddania się postępowaniu kwalifikacyjnemu w wypadku zamiaru podjęcia służby w Urzędzie Ochrony Państwa, Policji lub Ministerstwie Spraw Wewnętrznych albo podjęcia zatrudnienia w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych uznaje się osoby, które:

w sprawie trybu i warunków przyjmowania kandydatów do służby w Urzędzie Ochrony Państwa.

Na podstawie art. 132 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa (Dz. U. Nr 30, poz. 180) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Kandydat do służby w Urzędzie Ochrony Państwa może być przyjęty do tej służby, jeżeli spełnia warunki określone w przepisach ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa (Dz. U. Nr 30, poz. 180).

Monitor Polski Nr 20 - 190 - Poz. 159

w sprawie trybu i warunków przyjmowania byłych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa do służby w Urzędzie Ochrony Państwa i w innych jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz zatrudniania ich w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.

DZIENNIK USTAW Z 2004 R. NR 8 POZ. 67

USTAWA

z dnia 18 lutego 1994 r.

o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

(tekst jednolity)