Andrzej Ring
Radca prawny

"Odpowiednie" stosowanie przepisu art. 15 ust.1 pkt 1 ze względu na art.15b ust. 2 ustawy o emeryturach policyjnych a niektóre prawa podstawowe świadczeniobiorców, w tym  prawo do świadczeń i prawo do ochrony

Referat wygłoszony w 2015 r. na piętnastym panelu "Ochrona praw człowieka w sferze działania Policji, Służb Penitencjarnych i Służb Specjalnych" której przewodniczył Prof. Stanisław Hoc (Uniwersytet Opolski), w ramach VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej:  "Systemy Ochrony Praw Człowieka: europejski i azjatyckie. Inspiracja uniwersalna - uwarunkowania kulturowe - bariery realizacyjne", zorganizowanej w Sejmie RP w kwietniu 2015 r. przez  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, pod patronatem Przewodniczącego Rady Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych (Chairperson of U.N. Human Rights Council), J.E. Joachim Rücker.

Zamieszczony w książce pokonferencyjnej "Międzynarodowe standarty ochrony praw człowieka a doświadczenia Polski", pod redakcją naukową prof. Jerzego Jaskierni i dr Kamila Spryszaka  (Wydawnictwo Adam Marszałek., Toruń 2016).

Jego upowszechnienie następuje za zgodą autora oraz redaktora naukowego książki.

Prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia

{źródło}