'

Ustawa w opiniach prawników

Andrzej Ring
Radca prawny

"Odpowiednie" stosowanie przepisu art. 15 ust.1 pkt 1 ze względu na art.15b ust. 2 ustawy o emeryturach policyjnych a niektóre prawa podstawowe świadczeniobiorców, w tym  prawo do świadczeń i prawo do ochrony

Referat wygłoszony w 2015 r. na piętnastym panelu "Ochrona praw człowieka w sferze działania Policji, Służb Penitencjarnych i Służb Specjalnych" której przewodniczył Prof. Stanisław Hoc (Uniwersytet Opolski), w ramach VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej:  "Systemy Ochrony Praw Człowieka: europejski i azjatyckie. Inspiracja uniwersalna - uwarunkowania kulturowe - bariery realizacyjne", zorganizowanej w Sejmie RP w kwietniu 2015 r. przez  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, pod patronatem Przewodniczącego Rady Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych (Chairperson of U.N. Human Rights Council), J.E. Joachim Rücker.

Zamieszczony w książce pokonferencyjnej "Międzynarodowe standarty ochrony praw człowieka a doświadczenia Polski", pod redakcją naukową prof. Jerzego Jaskierni i dr Kamila Spryszaka  (Wydawnictwo Adam Marszałek., Toruń 2016).

Jego upowszechnienie następuje za zgodą autora oraz redaktora naukowego książki.

Prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia

Prof. dr hab. Stanisław Pikulski
WPiA UWM Olsztyn

dr Marcin Dąbrowski
WPiA UWM Olsztyn

"Nierówność stosowania prawa wobec ubezpieczonych funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa"

Referat wygłoszony w trakcie trzeciej sesji plenarnej "Problemy efektywności ochrony praw człowieka" w ramach VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej: "Europejski i amerykański system ochrony praw człowieka. Aksjologia - instytucje - efektywność", zorganizowanej w Sejmie RP w kwietniu 2014 r. przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach i Stowarzyszenie Parlamentarzystów Polskich z okazji 55. rocznicy utworzenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i 45 rocznicy przyjęcia Amerykańskiej Konwencji Praw Człowieka. Zamieszczony w książce pokonferencyjnej "Europejski system ochrony praw człowieka. Aksjologia - instytucje - efektywność", pod redakcją naukową prof. Jerzego Jaskierni (Wydawnictwo Adam Marszałek., Toruń 2015).

Jego upowszechnienie następuje za zgodą autorów oraz redaktora naukowego książki.

Prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia