ZBF SOP

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Ustawy, ich projekty, komentarze, ocenyPRZEPISY KONSTYTUCYJNE stanowiące podstawę zaskarżenia ustawy do Trybunału Konstytucyjnego

Art. 2. 

Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.

Art. 10. 

1. Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej.

2. Władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat, władzę wykonawczą Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów, a władzę sądowniczą sądy i trybunały.

Art. 31. 

1. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej.

2. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.

3.  (1) Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

Art. 32. 

1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.

2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

 

Komunikat Biura Bezpieczeństwa Narodowego

29 stycznia 2009

Prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Lech Kaczyński jest zaniepokojony brakiem jasnych deklaracji Rządu dotyczących planowanych oszczędności w budżecie resortu obrony. Dalsze redukcje finansów MON mogą bowiem skutkować naruszeniem przepisów ustawy o modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP.
Więcej…
 

Stanowisko Rządu (Projekt 2008-08-21)

Dzięki jednemu z kolegów natknęliśmy się na dokument potwierdzający zakłamanie, manipulację własnymi posłami i opinią publiczną przez rząd Tuska i jego koalicjanta.
Kiedy PIS złożył w dniu 19.12.2007 r. do Marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego swój poselski projekt ustawy o podaniu do wiadomości publicznej informacji o byłych funkcjonariuszach komunistycznego aparatu bezpieczenstwa, czasowym ograniczeniu pełnienia przez nich funkcji publicznych oraz pozbawieniu ich nieuzasadnionych przywilejów materialnych (druk nr 789 ), rząd Donalda Tuska przygotował PROJEKT STANOWISKA RZĄDU w sprawie tego projektu z dnia 21.08.2008 r.:
w którym przedstawił m.innymi szereg druzgocących merytorycznych zastrzeżeń odnoszących się do pozbawienia uprawnień emerytalnych funkcjonariuszy.Stanowiska tego, pomimo jego istnienia na stronie bip.mswia.gov.pl  jednak nie zaprezentował w dalszych pracach nad ustawą a przedstawił zgoła odmienne stanowisko zawarte w opinii DSPA-140-267(4)/08 z 3 grudnia 2008 r.Dalszy przebieg prac nad ustawą, manipulacją mediami ze szczególnym udziałem Konrada Piaseckiego - RMF FM /choć wielu dziennikarzy nie dało się zmanipulować -Lis, Wielowieyska,P aradowska, wcześniej Mirosław Czech/ jest znany.W związku z tym  faktem /szkoda iż, we właściwym czasie nie dotarliśmy do tego stanowiska rządu/  ujawniamy jakie metody działania i manipulację stosuje rząd.
 

Stanowisko Rządu (Projekt 2008-08-21)

w sprawie poselskiego projektu ustawy o podaniu do wiadomości publicznej informacji o byłych funkcjonariuszach komunistycznego aparatu bezpieczeństwa, czasowym ograniczeniu pełnienia przez nich funkcji publicznych oraz pozbawieniu ich nieuzasadnionych przywilejów materialnych (druk nr 789)
Więcej…
 

UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 15 stycznia 2009

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2008 r. ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym (...) wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

Więcej…
 

Komisja Praw Człowieka, praworządności i Petycji Senatu RP wnosi

SENAT  RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  VII KADECJA 

Warszawa, dnia 8 stycznia 2009 r.;  Druk nr 411 A

SPRAWOZDANIE KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA, PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI

Więcej…
 

Stanowisko Rządu z 2008-12-03 (z dokumentu DSPA-140-267(4)/08)

(DSPA-140-267(4)/08) 

w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie

ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druk nr 1140)

Więcej…
 

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu

USTAWA

z dnia 23 stycznia 2009 r. 

Więcej…
 

SENAT - 14.01.2009 r. - stenogram

Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski:

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu siódmego porządku obrad: stanowisko Senatu
Więcej…
 

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu

USTAWA
z dnia 19 grudnia 2008 r.
o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym
 żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

Więcej…
 


Strona 7 z 11