ZBF SOP

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Ustawy, ich projekty, komentarze, ocenyProf.Marek Chmaj o bezpośrednim stosowaniu Konstytucji wobec ustawy represyjnej

Przedmiotem niniejszej opinii jest możliwość bezpośredniego stosowania przepisów Konstytucji w przypadku obniżenia, na podstawie Ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy PoUcji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, emerytur i rent inwalidzkich wszystkim funkcjonariuszom, którzy pełnili służbę w organacli bezpieczeństwa państwa w latacli 1944-1990 oraz obniżenie rent rodzinnych pobieranych po tych funkcjonariuszach.

 

Więcej…
 

Analiza krytyczna orzeczenia ETPCz

Referat wygłoszony w dniu 18 kwietnia 2016 r. w trakcie panelu "Ochrona praw człowieka w systemie Rady Europy" w ramach VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej: "Ochrona praw człowieka w Europie. Aksjologia - instytucje - nowe wyzwania - praktyka", zorganizowanej w Sejmie RP w kwietniu 2016 r. przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach i Stowaraysznie Parlamentarzystów Polskich z okazji 50 rocznicy podpisania Międzynarodowych Paktów Praw Człowieka oraz 35 rocznicy podpisania Afrykańskiej Karty Praw Człowieka i Ludów. Zamieszczony w książce pokonferencyjnej "Ochrona Praw człowieka w Europie. Aksjologia - instytucje - nowe wyzwania - praktyka" , pod redakcją naukową prof. Jerzego Jaskierni i Kamila Spryszaka (Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017).

Jego upowszechnienie następuje za zgodą autora referatu oraz redaktora naukowego książki.

Prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia

Tutaj pełny tekst referatu

Więcej…
 

Opinia HFPC o projekcie ustawy tzw. "dezubekizacyjnej" z 2016

"W ocenie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Sejm powinien zaprzestać dalszych prac nad nieproporcjonalnym ograniczeniem praw emerytalnych funkcjonariuszy, którzy przez wiele lat służyli na rzecz porządku i bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej" czytamy w opinii HFPC dotyczącej projektu ustawy o tzw. dezubekizacji.

W swojej opinii Fundacja podkreśla, że racjonalny ustawodawca, którego zamiarem byłoby obniżenie emerytur osobom, które pracując w służbach bezpieczeństwa PRL dopuścili się poważnych naruszeń praw i wolności obywateli, będzie dążył do wprowadzenia zmian na zasadzie odpowiedzialności indywidualnej, a nie zbiorowej. Tymczasem projekt, który obecnie procedowany jest w Sejmie, zakłada mechanizm automatycznego obniżenia emerytur byłych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL, pomimo iż w 1990 r. pozytywnie przeszli tzw. weryfikację. Świadczenie emerytalne takiej osoby nie będzie wyższe niż przeciętna emerytura wypłacana przez ZUS. Ograniczenie to będzie również dotyczyć rent inwalidzkich i rent rodzinnych.

Więcej…
 

Opinia prawna prof. dr hab. Marka Chmaja, dot. projektu z 14 listopada 2016 r.

Przedstawiamy opinię prawną prof. dr hab. Marka Chmaja, dotyczącą projektu z 14 listopada 2016 r. ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Anty korupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.(druk sejmowy nr 1061).

Więcej…
 

Emerytury mundurowe i ocena planu ich obniżenia

Wobec podawania przez osoby publiczne począwszy od stycznia 2016 roku, nieprawdziwych danych o wysokich emeryturach byłych funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa, Zespół Analityczny Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP przygotował zgodny z rzeczywistym stanem w tym zakresie dokument, na podstawie danych Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA - "Emerytury Mundurowe" i ocena planu ich obniżenia.

{źródło}

 

Opinia Sądu Najwyższego RP - grudzień 2016 r.

Projekt tzw. "ustawy dezubekizacyjnej" według opinii Sądu Najwyższego z dnia 12.12.2016 r. przygotowanej dla Sejmu ma charakter represyjny, przez co dochodzi do naruszenia "konstytucyjnej zasady podziału władzy". "Oznacza to, że służba w określonej instytucji czy formacji nie może być uznana za samodzielne i wyłączne kryterium różnicowania wysokości emerytalnych (rentowych) uprawnień. Tym bardziej nie może być rodzajem kary, a zarazem formą odpowiedzialności zbiorowej".

W tym świetle radykalne obniżenie świadczeń emerytalnych funkcjonariuszy pozytywnie zweryfikowanych a następnie ponownie zatrudnionych w służbach powstałych w 1990 roku stanowi niedotrzymanie zobowiązań ze strony państwa wobec tych funkcjonariuszy, przez co niewątpliwie dochodzi do naruszenia zasady zaufania do państwa i stanowionego prawa.

Więcej…
 

Opinie prawne NSZZP dot. projektu ustawy

Przedstawiamy dwie opinie prawne do projektu ustawy tzw. deubekizacyjnej:

1. Opinia NSZZP woj. dolnośląskiego z dnia 24.11.2016 r.

2. Opinia NSZZP z dnia 28.11.2016 r.

Redakcja

 

Negatywne stanowisko o projekcie zmiany ustawy

W dniu 29 lipca 2016 r. Zarząd Główny SEiRP przekazał w ramach konsultacji MSWiA negatywne stanowisko do całości projektu ustawy z 12 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy:

Więcej…
 

Interpelacja nr 24946

Interpelacja nr 24946 do ministra spraw wewnętrznych w sprawie ograniczenia możliwości zarobkowania przez funkcjonariuszy, którym zmniejszono świadczenia emerytalne w związku ze służbą w byłych organach bezpieczeństwa państwa

Więcej…
 


Strona 1 z 11