ZBF SOP

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Socjalne


Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2010 r.

KOMUNIKAT MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 12 lutego 2010 r.

w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2010 r.

(M.P. z dnia 15 lutego 2010 r.)

Na podstawie art. 89 ust. 6 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227) ogłasza się, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2010 r. wynosi 104,62 %.

___________

1)   Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).

 

Komunikat dla absolwentów WSO MSW w Legionowie

W związku z orzeczeniem w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2009 r. (Sygnatura akt XVIII K 258/09) w sprawie zgodności z prawdą oświadczenia lustracyjnego złożonego przez sędziego Trybunału Konstytucyjnego prof. Mirosława Wyrzykowskiego informujemy, że :

Więcej…
 

Wypowiada się Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Teresa Liszcz

Wyciąg z zapisu wypowiedzi Sędziego Trybunału Konstytucyjnego - Teresy LISZCZ - w dniu 13 stycznia 2010 r. w trakcie rozpatrywania w TK sprawy K 6/09: w sprawie zgodności ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin z art. 2, art. 10, art. 31 ust. 3 oraz art. 32 konstytucji:

Sędzia Teresa Liszcz - "Art.15b w tej zaskarżonej ustawie, w swoim ustępie 2 mówi wyraźnie. Przepis art.14 i 15 stosuje się odpowiednio. A przepis art. 15 stanowi, emerytura dla funkcjonariusza, który pozostawał w służbie przed 2.01.1999 r. wynosi 40% podstawy jej wymiaru za 15 lat służby.

Więcej…
 

Komunikat w sprawie argumentacji ZER do odwołań

Z Sądu Okręgowego w Warszawie nadchodzą pierwsze odpisy odpowiedzi ZER-u na odwołanie - celem zajęcia stanowiska w sprawie przez odwołujących się, w terminie 14-tu dni i zgłoszenia wniosków dowodowych.

Poprawiony: środa, 17 listopada 2010 22:09 Więcej…
 

Kolejne wytyczne i ostrzeżenie

WAŻNE !

Jeśli do tej pory otrzymywałeś RENTĘ - to składanie odwołania nie ma uzasadnienia.!!

Natomiast jeśli do tej pory miałeś ustalone prawo do renty i emerytury, i pobierałeś emeryturę (bo była wyższa) - a teraz po 1.01.2010 r. będziesz otrzymywał rentę - POWINIENEŚ ZŁOŻYĆ ODWOŁANIE OD DECYZJI O NOWYM NALICZENIU EMERYTURY !!!

Sprawa renty nie ma tu nic do rzeczy, bo do niej masz ustaloną decyzję od dawna.

Jeśli się nie odwołasz to będzie oznaczało iż na przyszłość godzisz się z takim rozstrzygnięciem, nawet w przypadku pozytywnego orzeczenia TK.

Tym samym sam, z własnej woli pozbawiasz się możliwości powrotu do stanu PRAWNEGO jaki masz do końca br.

Nawet pomimo pozytywnego orzeczenia TK stracisz tą możliwość z urzędu (bo w stosunku do Ciebie, jako osoby która nie złożyła odwołania, nie będzie ono obowiązywało) i nie będziesz miał już prawa nawet wystąpienia z tym do sądu.

Wynika to z tego, iż ludzie nie znając obowiązującego w Polsce prawa myślą (logicznie lecz niesłusznie), iż samo pozytywne orzeczenie TK przywróci im stan dotychczasowy.

NIESTETY, ALE TAK PRAWO NIE DZIAŁA (w Polsce).

ZATEM PRZEMYŚL SWOJĄ SYTUACJĘ I UPRZEDŹ O TYM KOLEGÓW.

 

Wytyczne - ważne uzupełnienie treści odwołania na dec. ZER MSWiA

Do treści odwołania należy dodać, w adekwatnej sytuacji, że:

decyzja ZER jest niezgodna z art.58 a ust.1 i 2 ustawy z dnia 18.02.1994r o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji... itd., którego ustawa z dnia 23.012009r. nie zmieniła, a przepis przywołanego artykułu mówi, iż funkcjonariusze Urzędu Ochrony Państwa nabywają prawo do świadczeń pieniężnych z zaopatrzenia emerytalnego na warunkach określonych w przepisach obowiązujących w dniu zwolnienia ze służby.

 

 

Komunikat dot. decyzji o zmianie wysokości emerytury policyjnej

Koleżanki i koledzy, otrzymaliśmy w ostatnim okresie dwie decyzje ZER:

  • o ponownym ustaleniu wysokości emerytury policyjnej (wysłana za potwierdzeniem odbioru),
  • o zmianie wysokości policyjnej emerytury (z 17.12.2009 r. wysłana listem zwykłym, bez potwierdzenia odbioru).

Wszyscy wiemy, że od pierwszej decyzji należy  złożyć odwołanie w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od jej doręczenia.

Więcej…
 

WAŻNE ! Przypominamy !

Bezwzględnie należy złożyć odwołania od nowej decyzji ZER - bez względu na to, kiedy taką decyzję otrzymliście.

Jeśli nie złożycie odwołania, to nawet w przypadku uznania ustawy za niezgodną z Konstytucją - nowa decyzja ZER nabierze "mocy decyzji ostatecznej".

Złożenie odwołania nawet po terminie rozprawy w TK jest "jedynym warunkiem przywrócenia stanu poprzedniego",  i to dopiero przez Sąd Okręgowy w Warszawie.

Ponieważ ZER stał się przybudówką IPN, to nawet wyrok TK będzie jak nadłużej ignorowany poprzez wymyślanie kolejnych przeszkód.

Redakcja

 

Komunikat

Dla emerytów wywiadu i kontrwywiadu oraz innych służb, którzy nabyli prawo do emerytury policyjnej przed 25 maja 1994 r.

Wszyscy funkcjonariusze, którzy do tej daty równolegle oprócz służby posiadają okresy pracy (potwierdzone stosownymi dokumentami z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Central Handlu Zagranicznego, itp. instytucji), będą mogli te okresy swojej pracy wybrać jako korzystniejsze do przeliczenia emerytury (czyli 1,3% zamiast 0,7%).

Więcej…
 

Kolejne wytyczne

Wysyłając odwołanie pocztą należy je przesłać za zwrotnym pokwitowaniem odbioru, w 2 egzemplarzach z jednym kompletem następujących załączników:

  1. kopia decyzji o waloryzacji emerytury z lutego 2009 r. (ostatnia waloryzacja)
  2. kopia decyzji o zmniejszeniu emerytury.

Składając odwołanie osobiście w siedzibie ZER należy dysponować trzecim egzemplarzem odwołania, na którym składający otrzyma pokwitowanie.

 

Informacja ZG SEiRP z 2009-10-26

Warszawa, dnia 26.10.2009 

INFORMACJA ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH

 dot. decyzji Dyrektora ZER MSWiA o ponownym ustaleniu wysokości emerytury policyjnej.

Z dniem 14 października 2009 r. Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA rozpoczął wysyłanie emerytom policyjnym - byłym funkcjonariuszom organów bezpieczeństwa państwa decyzji o redukcjach wyso­kości emerytur. Decyzje te - wydawane w związku z wejściem w życie ustawy zmieniającej - radykalnie obniżają wysokości wspomnianych świadczeń wielu emerytowanym funkcjonariuszom organów bezpieczeństwa określonych w załączniku do ustawy.

Więcej…
 


Strona 4 z 5