ZBF SOP

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Socjalne


Aaaaaaby .....

Aby ....
... dowiedzieć się o nr. sygnatury swojej sprawy w Sądzie Okręgowym.

Więcej…
 

Komunikat - Legionowo 2012-01-11

W dniu dzisiejszym przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie była rozpatrywana sprawa emerytalna, która dotyczyła m.in. WSO w Legionowie.

Więcej…
 

Argumentacja dla SO i SA

Koleżanki i Koledzy,
w postępowaniu przed Sądem Okręgowym i Apelacyjnym także należy posługiwać się następujacą argumentacją :

Przedmiotem sporu z Zakładem Emerytalno - Rentowym MSW i A jest interpretacja art. 2 ust. 3 pkt. 2 Ustawy z dn. 23.01.2009 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji ... z dnia 18.02.1994 r.

W trakcie procedury ustawodawczej (druk nr.1353-A) ustawodawca w głosowaniu nr.29 na posiedzeniu 32 w dniu 19.12.2008 r. o godz. 11.06 odrzucił poprawkę przywołanego na wstępie przepisu, która miała brzmieć: "Przepisy art.14 oraz art. 15 z wyłączeniem art.15 ust. 1 stosuje się odpowiednio".

To "wyłączenie" miało na celu pozbawienie prawa funkcjonariuszy, których ustawa zmieniająca dotyczy, do 40% podstawy wymiaru emerytury po pierwszych 15 latach służby (art. 15 ust. 1 ustawy z 18.02.1994 r).

Ustawodawca odrzucając tę poprawkę utrzymał w mocy stosowanie art. 15 ust. 1 do funkcjonariuszy, których dotyczy ustawa zmieniająca.

Podobnej interpretacji dokonał senator Jan Rulewski stwierdzając : "Przecież po 15 latach służby zostawia się 40% wynagrodzenia" (stenogram 632 z 57 posiedzenia senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniach 8 i 13.01.2008 r).

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Teresa Liszcz w trakcie rozpatrywania sprawy K6/09 przed Trybunałem Konstytucyjnym w dniu 13.01.2010r. stwierdziła: "Art.15b w tej zaskarżonej ustawie w swoim ust. 2 stanowi wyraźnie "Przepisy art. 14 i 15 stosuje się odpowiednio". A przepis art.15 stanowi: emerytura dla funkcjonariusza, który pozostawał w służbie przed dniem 2.01.1999r wynosi 40% podstawy jej wymiaru za 15 lat służby... - to zostaje".

Zatem decyzja ZER MSWiA jest sprzeczna z treścią ustawy na mocy której została wydana.

 

Pozdrawiam serdecznie
Maciek Niepsuj

 

Skarga do ETPCz

Koleżanki i Koledzy
 
Podsumowalismy naszą akcję przygotowującą zainteresowane osoby złożeniem indywidualnej skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Stwierdziliśmy, że nie wszystkie osoby, które dokonały wpłaty "darowizny" w kwocie 200zł na poczet kosztów pomocy prawnej, otrzymały stosowny do swojej sytuacji wzór skargi. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest to, iż nie wszyscy dokonując wpłaty jednocześnie przesłali nam swój adres na jaki moglibyśmy taki wzór przesłać.
Więcej…
 

Stając przed obliczem Sędziego ...

POSTĘPOWANIE SĄDOWE W SPRAWACH Z ZAKRESU 
UBEZPIECZENIA emerytalno-rentowego - SŁUŻB MUNDUROWYCH

1. Sprawy indywidualne z zakresu ubezpieczeń społecznych każdego z funkcjonariuszy mundurowych (jak również emeryta policyjnego i świadczeniobiorcy policyjnej renty rodzinnej), a w szczególności dot. ustalania uprawnień i wymiaru świadczeń emerytalnych są rozstrzygane przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w drodze decyzji administracyjnych. Od niekorzystnych rozstrzygnięć tego organu funkcjonariuszowi (jak również emerytowi policyjnemu i uprawnionemu do policyjnej renty rodzinnej) przysługuje prawo odwołania się do właściwego sądu.
W tym artykule przedstawione zostaną te elementy postępowania, które, jak można sądzić, mają istotne znaczenie dla skutecznego zaskarżenia decyzji ZER.

Więcej…
 

Komunikat do sprawy K 36/09

1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich członków rodzin zmarłych funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa

Więcej…
 

Opinia prawna

W związku z licznymi zapytaniami w sprawie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 3 marca 2011 roku II UZP 2/11 w sprawie tzw. "40%" postanowiłem odnieść się do tej spraw.

W załączeniu przesyłam krótką opinię dotyczącą możliwości dalszego wykorzystywania argumentacji dotyczącej 40% po 15 latach służby. Opinia odnosi się wyłącznie do obowiązywania tej uchwały. Co do argumentacji  dotyczącej "40%" nadal jest ona aktualna i jak się domyślam dobrze  wszystkim  znana.

Mam nadzieję, że opinia rozwieje wątpliwości, które pojawiły się w związku z tą uchwałą i okaże się pomocna w dalszej walce przed sądami krajowymi. 

 Opinia prawna o możliwości wykorzystania argumentacji dotyczącej 40% po 15 latach służby w sprawach dotyczących "obniżonych emerytur".

Więcej…
 

Przed Sądem Apelacyjnym

Koleżanki i Koledzy

Odwołania jakie składaliśmy od decyzji ZER MSWiA w sprawie obniżenia emrytury wchodzą w etap drugiej instancji odwoławczej tzn. postępowanie przed Sądem Apelacyjnym. W każdym z tych etapów - to bardzo ważne - należy na sali sądowej wobec sądu złożyć oświadczenie wyrażające prośbę o sporządzenie w formie pisemnej orzeczenia wraz z uzasadnieniem i przekazanie go na adres właściwy miejscu zamieszkania.
Podczas rozprawy w Sądzie Apelacyjnym należy oświadczenie rozszerzyć o prośbę stwierdzenia : "czy moja sytuacja upoważnia mnie do złożenia wniosku o kasację wyroku".

Więcej…
 

Emerytury po 1 marca 2007 r.

Komunikat dla wszystkich którzy odeszli na emerytury po 1 marca 2007 r.

W odwołaniach od decyzji Dyrektora ZER o ponownym ustaleniu wysokości emerytury policyjnej lub pismach procesowych uzupełniających te odwołania, należy podnosić przede wszystkim niezgodność wydanych decyzji z art. 3 ust.2  ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy (...) z dnia 23 stycznia 2009 r. (Dz. U. nr 24,poz.145 z 13.02.2009 r.).

Poniższe uzasadnienie jest stosowane w wyrokach Sądu Okręgowego a także w protokóle rozprawy apelacyjnej Ewy  Cz.

Więcej…
 

Procenta na 2011 r.

Monitor Polski z 2011 r. Nr 12 poz. 134

KOMUNIKAT

MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 9 lutego 2011 r.

w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2011 r.

(M.P. z dnia 14 lutego 2011 r.)

Na podstawie art. 89 ust. 6 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.2)) ogłasza się, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2011 r. wynosi 103,1%.

Więcej…
 

Informacja dot. Biura Obsługi Interesantów Sądu Okręgowego w Warszawie

Informujemy , że pod adresem:

Biuro Obsługi Interesantów
Sąd Okręgowy w Warszawie
Al. Solidarności 127, 00-898 Warszawa
Tel. 22-440-31-71
E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

można uzyskać informację dotyczącą daty wpływu odwołań złożonych do Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA i sygnatury akt pod jaką została tam zarejestrowana.

Odpowiedź drogą internetową uzyskuje się w ciągu kilku godzin.

Redakcja

 


Strona 2 z 6