ZBF SOP

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Informacje


SKUTKI PRAWNE PRZYJĘTEJ PRZEZ SEJM RP ZMIANY USTAWY O ZAOPATRZENIU EMERYTALNYM FUNKCJONARIUSZY POLICJI

Warszawa, dnia 20 grudnia 2016 r.

SKUTKI PRAWNE PRZYJĘTEJ PRZEZ SEJM RP ZMIANY USTAWY O ZAOPATRZENIU EMERYTALNYM FUNKCJONARIUSZY POLICJI

1. W dniu 16 grudnia 2016 r. na 33 posiedzeniu Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

2. Ustawa został przyjęta w wersji przedłożonej przez Rząd RP. W toku prac sejmowych komisji administracji i spraw wewnętrznych oraz komisji polityki społecznej i rodziny (posiedzenia w dniach: 13 grudnia oraz 15 grudnia 2016 r.) zgłoszonych zostało szereg poprawek. Poseł Marek Wójcik w imieniu Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej zgłosił poprawki mające na celu - zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 2010 r. dotyczącym tzw. pierwszej ustawy "dezubekizacyjnej" - zróżnicowanie statusu funkcjonariuszy wykonujących służbę wyłącznie do 1990 r. od funkcjonariuszy poddanych weryfikacji i kontynuujących służbę w III RP. Nadto w szeregu zgłoszonych przez Pana Posła poprawkach do art. 13 b, który zawiera rozbudowany (w stosunku do regulacji zawartej w ustawie z 2009 r.) katalog cywilnych i wojskowych instytucji i formacji - autor poprawek proponował wyłączenie spod regulacji byłych funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej. Wszystkie zgłoszone poprawki zostały negatywnie przegłosowane.

Połączone komisje przyjęły wyłącznie poprawki zgłoszone przez Ministra Spraw Wewnętrznych.

Więcej…
 

Prezydent FSSM RP do Marszałka Senatu RP, 2016-12-19

Warszawa, dnia 19 grudnia 2016 r.

Pan Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Więcej…
 

Uchwała nr 6 z dnia 12.12.2016 roku Walnego Zebrania St. Generałów Policji RP

Uchwała nr 6 z dnia 12.12.2016 roku

Walnego Zebrania Stowarzyszenia Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej

w sprawie rządowego projektu ustawy z dnia 14 listopada 2016 roku o zmiame ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Słuzby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Walne Zebranie jako najwyższy organ Stowarzyszenia Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej, w trosce o bezpieczeństwo Kraju, godność i losy emerytowanych oraz czynnych policjantów oraz funkcjonariuszy innych służb mundurowych i ich rodzin, po wnikliwej analizie rządowego projektu ustawy z dnia 14 listopada 2016 roku o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym hinkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego. Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

przyjęło następujące stanowisko:

Więcej…
 

OPINIA nr 50 Komisji do Spraw Służb Specjalnych dla Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny

Uchwalona na posiedzeniu 13 grudnia 2016 r.

Komisja do Spraw Służb Specjalnych na posiedzeniu 13 grudnia 2016 r., po zapoznaniu się z rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druk nr 1061), biorąc pod uwagę wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 2010 r., sygn. Akt K 6/09, stoi na stanowisku, że projektodawca - mimo znacznego upływu czasu od przemian ustrojowych - ma prawo do wprowadzenia regulacji obniżających świadczenia emerytalne za okres służby w organach bezpieczeństwa PRL. Europejski Trybunał Praw Człowieka, w rezolucji 1069, w pkt.14, stwierdził: W wyjątkowych przypadkach, gdy rządzące elity dawnego reżimu przyznały sobie wyższe emerytury niż pozostałej części społeczeństwa emerytury te powinny być ograniczone do zwykłego poziomu.


Jednak mając na uwadze powyżej przywołany wyrok TK, rozwiązania zawarte w projekcie ustawy - art. 15 c, ust. 3, budzą poważne wątpliwości pod kątem ich zgodności z Konstytucją RP.

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 2010 r., sygn. Akt K 6/09, emerytura funkcjonariusza, który pełnił służbę w organach bezpieczeństwa PRL, a następnie wykonywał ją jako funkcjonariusz III RP, składa się z dwóch części. Pierwsza wypracowana w III RP, uwzględnia podstawę wymiaru świadczenia i jego dodatki, przy rocznym wskaźniku wynoszącym 2,6% wspomnianej podstawy, druga część, wypracowana w PRL, ulega stosownemu, ustawowemu obniżeniu.

Powyższa zasada powinna obowiązywać w procedowanej obecnie ustawie.

Komisja postanowiła zaopiniować projekt pozytywnie, przedstawiając jednocześnie powyższe uwagi.

Przewodniczący Komisji
/-/Marek Opioła

 

INFORMACJA O MANIFESTACJI W DNIU 2 GRUDNIA 2016 r.

W dniu 2 grudnia 2016 r. odbyła się pod Sejmem RP manifestacja  środowisk służb mundurowych będąca protestem:

  • przeciwko projektowi ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, SKW, SWW, CBA, SG, BOR, PSP, SW oraz ich rodzin z dnia 14 listopada 2016 r.
  • zwalnianiu ze służby funkcjonariuszy Policji, którzy podjęli pracę przed 1990 rokiem.

Manifestację zorganizowały stowarzyszenia wchodzące w skład Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP. Wzięło w niej udział ok. 1200 byłych funkcjonariuszy służb mundurowych oraz ich rodziny, a także czynni funkcjonariusze. Liczba uczestników manifestacji, w czasie jej trwania była różna. Było to spowodowane krótkim czasem na jej zorganizowanie, zmianą w ostatniej chwili godziny  rozpoczęcia (Sejm zmienił godzinę  procedowania nad projektem) oraz trudnymi warunkami atmosferycznymi, które spowodowały trudności w dojeździe uczestników manifestacji spoza Warszawy.

Więcej…
 

Prezydent FSSM RP do Prezydenta RP, 2016-12-19

Zarząd Federacji
Stowarzyszeń Służb Mundurowych
ul. Marszałkowska 115 lok. 368 B
00-102 Warszawa
KRS 0000342738

Warszawa, dnia 19 grudnia 2016 r.

Pan Andrzej DUDA
Prezydent
Rzeczpospolitej Polskiej

dot.: pozbawienia praw nabytych przez funkcjonariuszy służb mundurowych.

Mając na uwadze, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawa urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej, a wszyscy są równi wobec tego prawa, zwracamy się do Pana, jako najwyższego przedstawiciela RP, czuwającego nad przestrzeganiem Konstytucji RP, a także najwyższego zwierzchnika Sił Zbrojnych o niepodpisywanie uchwalonej przez Sejm, w dniu 16 grudnia 2016 roku ustawy: - "o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Staży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin".

Więcej…
 

Opinia GIODO z grudnia 2016 r.

Do druku nr 1061

GENERALIW INSPEKTOR
OCHRONY DANYCH
OSOBOWYCH

dr Edyta Bielak-Jomaa

Warszawa, dnia grudnia 2016 r.

DOLiS-033-580/16/KK/107367

Pan
Adam Podgórski
Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu RP
ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 28 listopada br. o sygn. GMS-WP-173-324/16 (data wpływu do Biura GIODO: 2 grudnia br.) dot. rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Sluźby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druk sejmowy nr 1061) uprzejmie informuję, iż Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych - z punktu widzenia przepisów ustawy z dnia 29 sieipnia 1997 r. o ochionic danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, zwanej dalej ustawą) - zgłasza następującą uwagę.

Więcej…
 

Do: Pani/Pan ... Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, 5 grudnia 2016 r.

Pani/Pan .............
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Poseł/Szanowny Panie Pośle,

w związku z procedowaniem przez  Parlament RP rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopa­trzeniu emerytalnym funkcjonariuszy (...) oraz ich rodzin (który, co należy podkreślić, zdążył już zebrać szereg krytycznych ocen prawnych - przykładem może być tu w szczególności dys­kwa­li­fi­ku­jąca go opinia znanego konstytucjonalisty, prof. Marka Chmaja),  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji  rozpowszechnia ostatnio informacje, że świadczenia emerytalne byłych fun­kcjo­nariuszy organów bez­pieczeństwa państwa oraz wynikające z tych świadczeń renty ro­dzinne, które są wciąż wypłacane, sięgają nawet 19 tys. zł. 103 osoby otrzymują świadczenia w przedziale 9-12 tys. zł, 1230 w prze­dzia­le 6-9 tys.  zł, 11679 - w przedziale 3-6 tys. zł.

Jest to nieprawda. Nie można tego co prawda wykazać na podstawie statystyk Zakładu Eme­ry­talno - Rentowego MSWiA, który nie prowadzi wyodrębnionej sprawozdawczości wysokości eme­ry­tur wypłacanych wspomnianym funkcjonariuszom i członkom ich rodzin, ale wiarygodnego osza­co­wania faktycznego, przeciętnego świadczenia emerytowanych fun­k­cjo­nariuszy organów bezpie­czeń­stwa państwa, można dokonać na podstawie analizy danych z postanowienia Europejskiego Try­bu­nału Praw Człowieka z dnia 14.05.2013r. o nie przyjęciu do rozpoznania skarg 1628 byłych fun­k­cjo­nariuszy organów bezpieczeństwa państwa (skarga numer 15189/10: Adam Cichopek przeciwko Pol­s­ce oraz 1627 innych skarg). W posta­nowie­niu tym zawarto bowiem kwoty emerytur 34 osób, sta­no­wią­cych reprezentatywną, wybraną przez ETPC grupę osób, które złożyły skargi do tego trybunału.

Więcej…
 

Stowarzyszenie Komendantów Policji organizuje zbiórkę podpisów

Obywatelska zbiórka podpisów pod "Apelem" Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych do Prezydenta RP w sprawie projektu zmian w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy... z dnia 14 listopada 2016.

Apel może podpisać każdy obywatel. Liczymy na członków rodzin, znajomych, przyjaciół, którzy popierają nasze działanie w obronie praw nabytych. Do zbierania podpisówzachęcamy również osoby niezrzeszone, które popierają założenia apelu (treść apelu będzie aktualizowana, ponieważ dotyczył wcześniejszego projektu ustawy).

Więcej…
 
Więcej artykułów…


Strona 2 z 12