ZBF SOP

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Informacje


Odszedł Marcel Tabor

16 maja 2012 roku w Tarnowie zmarł

Marcel Tabor

emerytowany policjant i dziennikarz, członek NSZZ Policjantów.

Miał 59 lat.

Pogrzeb odbędzie się 21 maja br. o godzinie 13-tej w Tarnowie ul. Krzyska.

Marcelu ! Dziękujemy Tobie za wiele tekstów jakie napisałeś dla naszej strony internetowej.

Cześć Jego Pamięci!

Redakcja

 

Interpelacja ponowna Poseł Krystyny Łybackiej nr 1857

Poseł nu Sejm RP
Krystyna Łybacka

Poznań, dnia 23 kwietnia 2012 r.

Szanowna Pani Ewa Kopacz
Marszalek Sejmu RP

Szanowna Pani Marszałek

Na podstawie art. 193 ust. 3 Regulaminu Sejmu RP wnoszę do Pani Marszałek o wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych o uzupełnienie odpowiedzi na interpelację skierowaną w sprawie nie uwzględnienia przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA prawa do emerytury policyjnej byłych funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa, które nabyli i po 15 latach służby w wysokości 40% podstawy jej wymiaru.

Szanowny Panie Ministrze,

W otrzymanej odpowiedzi na moją interpelację poselską w sprawie nie uwzględnienia przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA prawa do emerytury policyjnej byłych funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa, które nabyli po 15 latach służby w wysokości 40% podstawy jej wymiaru nie ustosunkował się Pan do kwestii błędnej wykładni art. 15 b ustawy z dnia 18.02.1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy (...) oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 53. poz. 214 ze zm.).

Więcej…
 

1% - Stowarzyszenie Emerytów Służb Mundurowych warte naszego wsparcia

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opublikowało zaktualizowaną na 2011-12-15 r. listę organizacji pożytku publicznego, które są uprawnione do zbierania 1% podatku od osób fizycznych za rok 2011.

Więcej…
 

Kolejne pytanie do Sądu Najwyższego

Sąd Apelacyjny w Warszawie skierował następujące pytanie prawne do rozstrzygnięcia w ramach Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego:

Czy pełnomocnikiem procesowym Dyrektora Zakładu Emerytalno - Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji może być pracownik tego Zakładu, który nie legitymuje się statusem radcy prawnego (art. 87 § 1 i 2 k.p.c.)?

Sprawa posiada sygnaturę akt II UZP 6/11 i będzie rozstrzygana przez skład 7 sędziów.

Redakcja

Poprawiony: sobota, 26 listopada 2011 00:38 Więcej…
 

STRASBOURG

No właśnie, na taki adres ... :
  
The Registrar
European Court of Human Rights
Council of Europe
F - 67075 STRASBOURG CEDEX
           Francja
  

W związku z pytaniami, czy do rozsyłanego przez Prezesa ZBFSOP wzoru skargi do ETPCz w Strasburgu można wpisać swoje dane personalne i wysłać go z załącznikami na adres trybunału w Strasburgu, odpowiadamy - NIE ! Należy czysty formularz skargi wypełnić treścią przesłanego wzoru, uzupełniając treść tego wzoru własną sytuacją w punktach 14, 16 i 17.

A tak przy okazji:
 

Nie zszywać, nie sklejać taśmą, ani w żaden inny sposób nie oprawiać korespondencji i dokumentów przesyłanych do Trybunału.

Wszystkie arkusze powinny być ponumerowane w kolejności (najlepiej w górnym prawym rogu).

Skargę, wraz z załącznikami (tylko kopie dokumentów), wysyłamy jako przesyłkę poleconą za pokwitowaniem odbioru (to ten pomarańczowy druczek).

 

Skarga musi być własnoręcznie podpisana (na końcu) !

Poprawiony: poniedziałek, 30 maja 2011 15:34
 

Interpelacja nr 1857

w sprawie nie uwzględniania przez Zakład Emerytalno-Ren­towy MSWiA prawa do emerytury policyjnej byłych  funkcjonariuszy organów bez­pieczeństwa państwa, które nabyli po 15 latach służby w wysokości 40% podstawy jej wymiaru

Więcej…
 

Kolejne (trzecie) pytanie SA do SN

WSO w LEGIONOWIE

W dniu 5 października 2011 r. w sprawie z wniosku Janusza B. przeciwko Dyrektorowi ZER MSWiA o wysokość emerytury policyjnej, rozprawa apelacyjna została odroczona.

Jak poinformował Sąd Apelacyjny - w dniu 30 sierpnia Sąd podjął decyzję o skierowanie pytania do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie; czy okres studiów w WSO w Legionowie należy zaliczyć do służby w organach bezpieczeństwa państwa.

Zarówno w tej sprawie jak i kolejnych rozstrzyganych na bieżąco w Sądzie Okręgowym, zapadają wyroki uznające liczenie do wysługi emerytalnej okresu studiów w WSO w Legionowie po 2,6%, gdyż Sąd Okręgowy uwzględnia: przepisy dotyczące powołania i rozwiązania WSO w Legionowie, orzecznictwo sądowe (wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 18 listopada 2009 r. - sygn. akt IIAKA 322/09; POSAG 2010/1/198 563028; wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XVIII Wydział Karny z dnia 14 grudnia 2009 r. - sygn. akt XVIII K 258/09.) i uchwałę Sądu Najwyższego (z dnia 20 czerwca 2000 r.- sygn. Akt I KZP 15/00; OSNKW 2000/7-8/61 ), z których wynika, że nie zachodzą przesłanki wymienione w art.15b ust.1 ustawy z 18. lutego 1994 r.

Redakcja

*  *  *

Sąd Najwyższy
Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych

Sygn. akt II UZP 10/11

Czy okres odbywania przez funkcjonariusza MO, będącego jednocześnie słuchaczem Wyższej Szkoły Oficerskiej MSW im. Feliksa Dzierżyńskiego w Legionowie - zakwalifikowanego w poczet etatowy tej uczelni na czas odbywania studiów zawodowych, należy uznać za okres służby w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 ze zm.).

 

WOKANDA
spraw wyznaczonych w Sądzie Najwyższym
Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Wydział II
na dzień 9 grudnia 2011 r. sala G, godz. 10. 30 - rozprawa

Przewodniczący - SSN Józef Iwulski
Sędziowie: SSN Katarzyna Gonera, SSN Romualda Spyt

II UZP 10/11

Eugeniusz L. p-ko Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW i A w W.
o wysokość emerytury policyjnej
Sędzia sprawozdawca - Katarzyna Gonera

*  *  *

Postanowienie z dnia 9 grudnia 2011 r. (sygn. akt II UZP 10/11)

Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego: Czy okres odbywania przez funkcjonariusza MO, będącego jednocześnie słuchaczem Wyższej Szkoły Oficerskiej MSW im. Feliksa Dzierżyńskiego w Legionowie - zakwalifikowanego w poczet etatowy tej uczelni na czas odbywania studiów zawodowych, należy uznać za okres służby w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 ze zm.) - Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały.

Poprawiony: wtorek, 13 grudnia 2011 23:02
 

KOMUNIKAT w sprawie skargi do Strasburga

Na prośbę Zespołu ZBFSOP niniejszym informujemy, że zespół ten  rozpoczął wysyłkę - pocztą elektroniczną - opracowanego przez siebie, rozbudowanego (w miarę możliwości) i edytowalnego wzoru skargi wraz z niezbędnymi podstawowymi załącznikami do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, na naruszenie przez ustawę z dnia 23 stycznia 2009 r. (Dz.U. Nr 24, poz.145) przepisów Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Uważamy, że rozsyłany dokument w znacznym stopniu ułatwi pisanie indywidualnych skarg. Jednocześnie prosimy osoby, które go otrzymają, o udostępnie tekstu znajomym nie korzystającym z komputera.

Redakcja

Poprawiony: wtorek, 31 maja 2011 23:08
 

PRAWO DO 40% PO 15 LATACH

Dokumenty, jakie zostały złożone w SA przez prof.Pikulskiego, a które były znane także SN przy rozstrzyganiu sprawy "40% po 15 latach". Materiały te były także podstawą do uzasadnienia  pytania prawnego skierowanego przez Sąd Apelacyjny do Sądu Najwyższego

 

Zespół Prawny
Związku Byłych Funkcjonariuszy
Służb Ochrony Państwa
00-993 Warszawa
ul.Rakowiecka 2 A

  

DOKUMENTY POŚWIADCZAJĄCE PRAWO
FUNKCJONARIUSZY ORGANÓW BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA
DO 40% PODSTAWY WYMIARU EMERYTURY
PO PIERWSZYCH 15 LATACH SŁUŻBY

 (wersja nr 2 - poprawiona i uzupełniona)

 Warszawa, 10 grudnia 2010 r.

Więcej…
 
Więcej artykułów…


Strona 7 z 12