ZBF SOP

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Informacje


ZW NSZZP woj. śląskiego - stanowisko i apel

Przedstawiamy kolejne solidarne wystąpienie policyjnych związkowców województwa Śląskiego:

Apel do Policjantek i Policjantów Garnizonu Śląskiego i negatywne stanowisko ZW NSZZP woj. śląskiego z dnia 4.12.2016 r. w sprawie projektu kolejnej ustawy obejmującej regulacjami funkcjonariuszy pozytywnie zweryfikowanych w 1990 roku.

Więcej…
 

List Szefów Służb III RP z 2016-12-01

Warszawa, dnia 1 grudnia 2016 r.

Pan
Mariusz Błaszczak
Minister Spraw Wewnętrznych
i Administracji RP

Szanowny Panie Ministrze,

my, niżej podpisani byli szefowie Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, wyrażamy zdecydowany protest przeciwko projektowi ustawy z dnia 14 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy. Projektowane zmniejszenie - po raz wtóry - świadczeń emerytalnych funkcjonariuszom, którzy w 1990 roku uzyskali pozytywną weryfikację i podjęli służbę w Urzędzie Ochrony Państwa i innych służbach podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych oceniamy jako działanie szkodliwe dla wizerunku Rzeczypospolitej Polskiej, naruszające szereg przepisów Konstytucji RP, aktów prawa międzynarodowego i dotkliwie krzywdzące funkcjonariuszy lojalnie służących III RP (a także ich rodziny). Podkreślamy, że Trybunał Konstytucyjny w wyroku wydanym w sprawie K6/09 stwierdził, że:

"Każdy funkcjonariusz organów bezpieczeństwa Polski Ludowej, który został zatrudniony w nowo tworzonych służbach policji bezpieczeństwa, ma w pełni gwarantowane, równe prawa z powołanymi do tych służb po raz pierwszy od połowy 1990 r., w tym równe prawa do korzystania z uprzywilejowanych zasad zaopatrzenia emerytalnego" (pkt. 10.4.2, str.83 orzeczenia TK).

Oraz:

"Służba w organach suwerennej Polski po roku 1990 także traktowana jest jednakowo, bez względu na to, czy dany funkcjonariusz uprzednio pełnił służbę w organach bezpieczeństwa Polski Ludowej, czy też nie" (pkt. 11.4, str.88 orzeczenia TK).

Więcej…
 

List Policjanta III RP

List b. Komendanta Miejskiego Policji w Elblągu, insp. w st. spocz. Marka Osika, który do służby w MO wstąpił 2 sierpnia 1988 r., przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej, musiał złożyć rezygnację ze stanowiska Komendanta Miejskiego Policji w Elblągu i odejść na emeryturę dlatego, że przez kilkanaście miesięcy był milicjantem, a teraz tę emeryturę miałby stracić, bo odbył w Legionowie szkolenie w Akademii Spraw Wewnętrznych.

Jest to przykład, który w wyjątkowo jaskrawy sposób kontrastuje z uzasadnieniem rządowego projektu - z zasadą sprawiedliwości społecznej.

Więcej…
 

Do rzeczniczki RPO o interwencję w sprawie "ślepej sprawiedliwości", listopad 2016

ZARZĄD WOJEWÓDZKI
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów
woj. dolnośląskiego

Wrocław, dnia 24 listopada 2016 roku

Szanowna Pani

Katarzyna Sobańska-Laskowska

Pełnomocnik
Rzecznika Praw Obywatelski we Wrocławiu

Działając w imieniu Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów województwa dolnośląskiego zwracam się do Pani Rzecznik o podjęcie interwencji w zakresie ustabilizowania i zapewnienia pewnej przyszłości funkcjonariuszom służącym w formacji Policji.

Od dłuższego czasu zmagamy się z problemem dotyczącym wymierzania "ślepej sprawiedliwości" funkcjonariuszom przyjętym do służby przed rokiem 1990, a więc jeszcze w Milicji Obywatelskiej, a pozostających w naszej służbie do dnia dzisiejszego.

Więcej…
 

Stosowanie art. 15 ust.1 pkt 1 ze względu na art.15b ust. 2 ustawy o emeryturach

Andrzej Ring
Radca prawny

"Odpowiednie" stosowanie przepisu art. 15 ust.1 pkt 1 ze względu na art.15b ust. 2 ustawy o emeryturach policyjnych a niektóre prawa podstawowe świadczeniobiorców, w tym  prawo do świadczeń i prawo do ochrony

Referat wygłoszony w 2015 r. na piętnastym panelu "Ochrona praw człowieka w sferze działania Policji, Służb Penitencjarnych i Służb Specjalnych" której przewodniczył Prof. Stanisław Hoc (Uniwersytet Opolski), w ramach VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej:  "Systemy Ochrony Praw Człowieka: europejski i azjatyckie. Inspiracja uniwersalna - uwarunkowania kulturowe - bariery realizacyjne", zorganizowanej w Sejmie RP w kwietniu 2015 r. przez  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, pod patronatem Przewodniczącego Rady Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych (Chairperson of U.N. Human Rights Council), J.E. Joachim Rücker.

Zamieszczony w książce pokonferencyjnej "Międzynarodowe standarty ochrony praw człowieka a doświadczenia Polski", pod redakcją naukową prof. Jerzego Jaskierni i dr Kamila Spryszaka  (Wydawnictwo Adam Marszałek., Toruń 2016).

Jego upowszechnienie następuje za zgodą autora oraz redaktora naukowego książki.

Prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia

Więcej…
 

List Ministrów Spraw Wewnętrznych III RP z 2016-12-01

Warszawa, dnia 01 grudnia 2016 r.

Pan
Mariusz BŁASZCZAK
MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

Szanowny Panie Ministrze,

my, niżej podpisani, byli ministrowie spraw wewnętrznych, wyrażamy zdecydowany protest przeciwko projektowi z dnia 14 listopada 2016 r. ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy. Projektowane zmniejszenie - po raz wtóry - świadczeń funkcjonariuszom, którzy w 1990 r uzyskali pozytywną weryfikację i podjęli służbę w Urzędzie Ochrony Państwa i innych służbach podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych oceniamy jako działanie szkodliwe dla wizerunku Rzeczypospolitej Polskiej, naruszające szereg przepisów Konstytucji RP, wynikających z niej zasad konstytucyjnych oraz aktów prawa międzynarodowego.

Więcej…
 

List Otwarty ZW NSZZ Policjantów w KGP do Premier Rządu RP

Związkowcy Policyjni solidarnie bronią środowiska pozytywnie zweryfikowanych funkcjonariuszy służb mundurowych suwerennej Polski po 1990 roku.

Więcej…
 

Komunikat Biura Prasowego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów w sprawie niechlubnej ustawy "dezubekizacyjnej"

Zarząd Główny NSZZ Policjantów dziękuje wszystkim osobom, kierującym do ZG SZZ P swoje uwagi w sprawie przyjętego przez rząd projektu ustawy "dezubekizacyjnej".

Stwierdzamy stanowczo, że nie godzimy się na to, by ustawa dotyczyła osób, które po 1990 roku zostały pozytywnie zweryfikowane i potem przez wiele lat pracowały bądź nadal pracują w Policji i innych formacjach mundurowych na rzecz wolnego i demokratycznego państwa.

Więcej…
 

KLIMONTÓW - Ośrodek Nauczania Języków Obcych

W dniu 29 grudnia 2015 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w wyroku sygn. akt. III AUa 398/14, w sprawie Alicja G. przeciwko Dyrektorowi Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW orzekł, iż okres nauki w Ośrodku Nauczania Języków Obcych w Klimontowie, winien być, przy ustalaniu wysokości emerytury policyjnej, liczony po 2,6% podstawy wymiaru za każdy rok służby, jak stanowi art.15b ust.1 pkt 2 ustawy zaopatrzeniowej.

Więcej…
 
Więcej artykułów…


Strona 3 z 12