ZBF SOP

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Informacje


Interpelacja nr 13278 ...

... do ministra spraw wewnętrznych i administracji

w sprawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

Zgłaszający: Kornelia Wróblewska, Jerzy Meysztowicz Data wpływu: 08-06-2017

Szanowny Panie Ministrze, proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące nowelizacji ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin uchwalonej w dniu 16 grudnia 2016 roku. Nowelizacja ustawy szereguje wszystkich funkcjonariuszy Państwa, zarazem tych, którzy dokonywali zbrodni przeciwko obywatelom Rzeczypospolitej Polskie, a także tych, którzy wykonywali swoją służbę sumiennie, z poszanowaniem praw i wolności człowieka. Funkcjonariuszy hołdujących wartościom związanych z polskim mundurem. To bezprawne działanie, gdyż obniża świadczenia emerytalne funkcjonariuszy za ich całą służbę, także po 1990 roku, gdy osoby te działały, często z narażeniem życia i zdrowia na rzecz demokratycznego Państwa Polskiego. Osoby te, pozytywnie zweryfikowane w 1990 roku, pełniące służbę po tej dacie w żaden sposób nie były związane z uprzednim zbrodniczym systemem opresji. W zaistniałej sytuacji niezrozumiałe jest działanie Państwa Polskiego, które ma za zadanie stać na straży praworządności i sprawiedliwości. W związku z tym, zamiast wyciągnąć konsekwencje jedynie wobec indywidualnych przypadków zbrodniczej działalności członków organów represji PRL, karze się na oślep obywateli, którzy z oddaniem i poświęceniem służyli swojej Ojczyźnie. Ponadto wprowadzone zmiany budzą wątpliwości w przedmiocie sposobu rozpatrywania wniosków oraz terminów wydania decyzji zgodnie z przepisami postępowania administracyjnego. Dodatkowo wydawanie tych decyzji wiąże się z celowym przedłużaniem postępowania, co skutkuje przewlekłością postępowania. W związku z zaistniałym faktem uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Więcej…
 

Ważne informacje dotyczące ustawy represyjnej

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE USTAWY REPRESYJNEJ

Komunikaty Zespołu VI FSSM RP "Koordynacja Komitetów Protestacyjnych"

  1. Informacja ogólna
  2. Komunikat z dnia 7.05.2017 dotyczący inicjatywy ustawodawczej. Link do strony internetowej FSSM: https://fssm.pl/komunikat-fssm-rp-nt_-inicjatywy-ustawodawczej
  3. Komunikat z dnia 8.05.2017 o czasowym wstrzymaniu zbierania podpisów. Link do strony internetowej FSSMhttps://fssm.pl/informacja-dla-koordynatorow-komitetow-protestacyjnych
Więcej…
 

art.8a ust. z 16 grudnia 2016 - Dz.U.2016 poz. 2270

Sposób postępowania w zakresie skorzystania z procedury przewidzianej w art. 8a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin /Dz. U. 2016 r., poz. 708 ze zm./ wprowadzonego ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. /Dz. U. z 2016 r. poz. 2270/ przedstawia INFORMATOR opracowany przez Kancelarię Radcy Prawnego - Aleksandrę Karnicką.

Więcej…
 

Uchwała nr 1 Kongresu Delegatów Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji

Sekcja Polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji /IPA / - także podjęła negatywne stanowisko do "Ustawy". Liczymy, że w ślad za tym pójdzie dalsze działanie na forum międzynarodowym NSZZP jak zapowiedział to Pan Przewodniczący Rafał Jankowski.

Więcej…
 

Przewodniczący ZG NSZZ Policjantów do Prezydenta RP (2016-12-29)

Warszawa, 29 grudnia 2016 roku

Szanowny Pan
Andrzej Duda

Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej

Działając z upoważniania Delegatów Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego NSZZ Policjantów, który obradował w dniach 7- 8 grudnia 2016r. zwracam się do Pana Prezydenta z wnioskiem o podjęcie niezbędnych przypisanych prawem działań, które uniemożliwią wprowadzenie w życie w kształcie przyjętym w dniu 21 grudnia br. przez Senat RP ustawy 0 zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druk nr 394). Sposób przyjęcia tej ustawy przez Sejm RP, co można było zaobserwować w mediach budzi również nasze poważne wątpliwości.

Więcej…
 

Komunikat ABW wobec wniosków o zwolnienie z tajemnicy

Komunikat dotyczący wniosków o zwolnienie z tajemnicy w związku ze zmianą ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy.

W związku z wnioskami kierowanymi do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w przedmiocie zwolnienia z tajemnicy w trybie art. 39 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1897, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o ABW oraz AW", na potrzeby postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego, które będzie się toczyło na podstawie art. 8a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016 r. poz. 708, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o zaopatrzeniu emerytalnym" - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego uprzejmie wyjaśnia,

Więcej…
 

Ustawa z 2016-12-16 w KE

Prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, Pan Zdzisław CZARNECKI, realizując ustalenia Zarządu Federacji, wystosował w imieniu wszystkich poszkodowanych byłych funkcjonariuszy służb mundurowych pismo do europosła SLD dr. Janusza ZEMKE z prośbą o rozpoznanie możliwości przeciwdziałania skutkom tej niekonstytucyjnej i niesprawiedliwej ustawy na forum unijnym. W odpowiedzi Pan europoseł J. Zemke napisał w Brukseli specjalny list do Pierwszego Wiceprzewodniczącego KE Pana Fransa TIMMERMANSA, naświetlający problem dyskryminacji dużej grupy obywateli RP i jednocześnie Unii Europejskiej, wyrażający prośbę o wzięcie pod uwagę ich sytuacji oraz wystąpienie Komisji Europejskiej do Agencji Praw Podstawowych UE w celu przeanalizowanie powstałego stanu prawnego tych osób.

źródło: {Pismo FSSM RP do J.Zemke}, {List J.Zemke do F.Timmermansa}

 

Manifest Oficerów RP

Przedstawiamy Manifest oficerów Wywiadu RP opublikowany na portalu Fundacji Po.Int pod adresem: www.fundacjapoint.pl , redagowany przez zespół złożony m.in. z reprezentantów środowisk akademickich, byłych oficerów służb specjalnych, byłych dyplomatów, ekspertów wojskowości oraz przedstawicieli biznesu i mediów.

MANIFEST jest skierowany m.in. do prezydenta, posłów i szefów służb specjalnych.

Publikacja za zgodą Fundacji Po.Int

Więcej…
 

Profesor Stanisław Pikulski

W dniu 23 grudnia 2016 r. zmarł, po długich i ciężkich cierpieniach, nasz Kolega, prof. dr hab. Stanisław Pikulski, były dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Państwa Akademii Spraw Wewnętrznych, twórca i dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego trzech kadencji, autorytet w dziedzinie prawa karnego, radca prawny. W zmarłym tracimy jedną z głównych postaci przeciwstawiających się aktywnie niesprawiedliwej dezubekizacji przed sądami powszechnymi, w Trybunale Konstytucyjnym oraz w Europejskim Trybunale Praw Człowieka.

Cześć Jego Pamięci
Zarząd Główny i Komisja Rewizyjna ZBF SOP

 
Więcej artykułów…


Strona 1 z 12