ZBF SOP

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Interpelacja nr 13278 ...

... do ministra spraw wewnętrznych i administracji

w sprawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

Zgłaszający: Kornelia Wróblewska, Jerzy Meysztowicz Data wpływu: 08-06-2017

Szanowny Panie Ministrze, proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące nowelizacji ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin uchwalonej w dniu 16 grudnia 2016 roku. Nowelizacja ustawy szereguje wszystkich funkcjonariuszy Państwa, zarazem tych, którzy dokonywali zbrodni przeciwko obywatelom Rzeczypospolitej Polskie, a także tych, którzy wykonywali swoją służbę sumiennie, z poszanowaniem praw i wolności człowieka. Funkcjonariuszy hołdujących wartościom związanych z polskim mundurem. To bezprawne działanie, gdyż obniża świadczenia emerytalne funkcjonariuszy za ich całą służbę, także po 1990 roku, gdy osoby te działały, często z narażeniem życia i zdrowia na rzecz demokratycznego Państwa Polskiego. Osoby te, pozytywnie zweryfikowane w 1990 roku, pełniące służbę po tej dacie w żaden sposób nie były związane z uprzednim zbrodniczym systemem opresji. W zaistniałej sytuacji niezrozumiałe jest działanie Państwa Polskiego, które ma za zadanie stać na straży praworządności i sprawiedliwości. W związku z tym, zamiast wyciągnąć konsekwencje jedynie wobec indywidualnych przypadków zbrodniczej działalności członków organów represji PRL, karze się na oślep obywateli, którzy z oddaniem i poświęceniem służyli swojej Ojczyźnie. Ponadto wprowadzone zmiany budzą wątpliwości w przedmiocie sposobu rozpatrywania wniosków oraz terminów wydania decyzji zgodnie z przepisami postępowania administracyjnego. Dodatkowo wydawanie tych decyzji wiąże się z celowym przedłużaniem postępowania, co skutkuje przewlekłością postępowania. W związku z zaistniałym faktem uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 1. W jaki sposób są rozpatrywane wnioski?
 2. Jaki jest termin na rozpatrzenie wniosku przez Ministra?
 3. Jakimi przesłankami musi kierować się Minister wydając decyzję pozytywną lub odmowną?
 4. Ile wniosków wpłynęło do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji od momentu nowelizacji z dnia 16 grudnia 2016 roku?
 5. Ile wniosków rozpatrzyło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji od momentu nowelizacji ustawy z dniu 16 grudnia 2016?
 6. Jakie dokumenty przeważają na wydanie decyzji pozytywnej lub odmownej?
 7. Na podstawie jakich dokumentów oraz jakie okoliczności muszą zaistnieć, aby uzyskać pozytywną decyzję?