Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy,

Chcielibyśmy przekazać Wam kilka informacji na temat działań podejmowanych przez Związek Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa (ZBF SOP) w naszych sprawach - głównie emerytalnych (stan na dzień 15 października 2015 r.).

W czerwcu 2014r z inicjatywy ZBF SOP przygotowano i skierowano do Trybunału Konstytucyjnego (TK) indywidualną skargę konstytucyjną. Dotyczy ona zgodności z Konstytucją RP art. 3 pkt 2 i 3 tak zwanej ustawy dezubekizacyjnej z 23.01.2009 r., w tym w szczególności wprowadzonego tą ustawą art. 15b ust. 2. Sedno skargi sprowadzało się do tego, że art.15b ust. 2 ustawy emerytalnej, zdaniem skarżącego i wielu prawników oznacza, iż po 15 latach służby powinno być naliczone 40% emerytury, a dopiero kolejne lata liczone po 0,7. We wrześniu 2015 Trybunał Konstytucyjny, w osobie sędziego Mirosława Granata, po wstępnym rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym, postanowił odmówić nadania dalszego biegu skardze. W ocenie TK wątek podnoszony przez skarżącego został już wcześniej uwzględniony w wyroku Trybunału K 6/09 z dnia 24.02.2010 r. Sędzia Granat stwierdził, że skoro TK w wyroku K 6/09 uznał art. 15b ust. 1 za zgodny z Konstytucją, to oznacza , że art. 15b ust. 2 jest również zgodny z Konstytucją. Tymczasem nie wziął pod uwagę faktu, iż w uzasadnieniu wyroku, na który się powołuje, czytamy na stronie 73 w punkcie 8.5.:

"Przechodząc do rozpatrzenia zarzutu nadmiernej ingerencji w prawo do zabezpieczenia społecznego, Trybunał Konstytucyjny ustalił, że ustawodawca obniżył sposób naliczania podstawy wymiaru emerytury członków Wojskowej Rady oraz funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa Polski Ludowej, którzy pozostawali w służbie przed dniem 2 stycznia 1999 r. i którzy wysłużyli co najmniej 15 lat, z 2,6% podstawy wymiaru za każdy kolejny rok tej służby do 0,7%. Trybunał jednocześnie stwierdza, że ustawodawca utrzymał na dotychczasowych zasadach:

1) prawo do świadczenia emerytalnego już po 15 latach służby,

2) prawo do podwyższonej emerytury po spełnieniu dodatkowych przesłanek określonych w art. 15 ust. 2-4 w związku z art. 15b ust.2 ustawy o zaopatrzeniu emerytalny funkcjonariuszy,

3) uprzywilejowany w stosunku do powszechnego systemu ubezpieczenia sposób liczenia podstawy wymiaru emerytury funkcjonariuszy,

4) zasady i terminy waloryzacji emerytur i podstaw ich wymiaru,

5) świadczenia z tytułu renty inwalidzkiej,

6) świadczenia z tytułu renty rodzinnej,

7) dodatki do emerytur i rent oraz zasiłki i świadczenia pieniężne określone w art.25 i art.26 odpowiednio ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy,

8) świadczenia i uprawnienia określone w art. 27-31 odpowiednio ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy,

9) świadczenia emerytalne i rentowe byłych pracowników organów bezpieczeństwa państwa, którzy nie byli funkcjonariuszami,

10) świadczenia emerytalne i rentowe żołnierzy Informacji Wojskowej, Wojskowej Służby Wewnętrznej, Zarządu II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i innych służb Sił Zbrojnych prowadzących działania operacyjno-rozpoznawcze lub dochodzeniowo-śledcze, w tym w rodzajach broni oraz w okręgach wojskowych."

Dalej na stronie 74 tego uzasadnienia czytamy:

"Trybunał Konstytucyjny dostrzega również, że ustawodawca obniżając podstawę wymiaru emerytury funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa służących w latach 1944-1990, przewidział wyraźnie odpowiednie stosowanie art. 14 i art.15 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy (art. 15b ust.2)."

Takie intencje ustawodawcy Trybunał powtarza na stronie 77 uzasadnienia swego wyroku:

"Celem ustawodawcy kierującego się zasadą sprawiedliwości społecznej było obniżenie emerytur funkcjonariuszom organów bezpieczeństwa Polski Ludowej do poziomu przeciętnego w powszechnym systemie ubezpieczeń społecznych. Narzędziem do tego celu było obniżenie tym funkcjonariuszom podstawy do wymiaru emerytur policyjnych z 2,6 °/o na 0,7 % przy j e d n o c z e s n y m zachowaniu dotychczasowych korzystniejszych niż w powszechnym systemie ubezpieczeń społecznych podstaw wymiaru emerytur policyjnych."

Tak więc Trybunał Konstytucyjny odpierając w ten sposób zarzut z wniosku grupy posłów dowiódł, że ustawodawca utrzymał w mocy prawo byłych funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa do 40% podstawy wymiaru emerytury po 15 latach służby !!!

W tym miejscu nasuwa się pytanie : dlaczego  Zakład Emerytalno - Rentowy MSW nie stosuje się do takiego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i czy to, że organ wykonawczy nie stosuje się do woli organu ustawodawczego wyrażonej w ustawie jest zgodne z konstytucją Rzeczypospolitej i obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym ?!

Ponieważ na postanowienie Trybunału w sprawie odmowy nadania dalszego biegu skardze konstytucyjnej przysługiwało zażalenie (termin złożenia 7 dni), w dniu 14 września 2015 skierowano do TK stosowne pismo, wnosząc o uchylenie postanowienia. Zażalenie ma być rozpatrzone przez Trybunał, tym razem w gronie 3 sędziów.

Jak już Was, Szanowne Koleżanki i Koledzy, informowaliśmy, od kilku lat odbywa się w budynku Sejmu doroczna Konferencja poświęcona problematyce ochrony praw człowieka. Biorą w niej udział także nasi przedstawiciele. Podnoszona jest m.in. kwestia legalności zmniejszenia naszych emerytur ? jej zgodność z Konstytucją RP oraz prawami człowieka. Materiały z Konferencji publikowane są w formie książkowej. Ze względu na prawa wydawnicze nie możemy ich zamieszczać na naszej stronie.

Jednocześnie chcielibyśmy Was, Koleżanki i Koledzy, poinformować, iż fundusz zgromadzony na postępowanie w Strasburgu jest nadal wykorzystywany na walkę o nasze emerytury czyli: przygotowywanie opinii prawnych o bezprawności obniżenia świadczeń, złożenie skargi konstytucyjnej dotyczącej prawa do 40% emerytury po 15 latach służby, a także zażalenia na odmowę rozpatrzenia skargi oraz na udział we wspomnianej wyżej Konferencji i przygotowanie druku materiałów pokonferencyjnych.

Droga prawna w dochodzeniu naszych racji w sprawie emerytur nie została jeszcze wyczerpana i zapewniamy Was, iż będziemy sukcesywnie realizować wszelkie możliwe przedsięwzięcia.

Na zakończenie chcielibyśmy Was prosić o kontakt z naszym Związkiem. Może macie jakieś pytania czy informacje, którymi moglibyście się podzielić, a które byłyby pomocne w postępowaniach (np. kwestie kasacji: czy Sąd Najwyższy przyjmuje je do rozpatrzenia, a jeśli nie to jakie podaje uzasadnienie odmowy).

Serdecznie Was pozdrawiamy i zachęcamy do konsolidacji środowiska.

Podajemy dane kontaktowe:

ul. Marszałkowska 115, p.368b
00-102 Warszawa
adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zarząd Główny ZBFSOP