W dniu 29 grudnia 2015 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w wyroku sygn. akt. III AUa 398/14, w sprawie Alicja G. przeciwko Dyrektorowi Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW orzekł, iż okres nauki w Ośrodku Nauczania Języków Obcych w Klimontowie, winien być, przy ustalaniu wysokości emerytury policyjnej, liczony po 2,6% podstawy wymiaru za każdy rok służby, jak stanowi art.15b ust.1 pkt 2 ustawy zaopatrzeniowej.

W uzasadnieniu wyroku Sąd Apelacyjny stwierdził, iż "....Ośrodek Nauczania Języków Obcych w Klimontowie został utworzony z dniem 1 sierpnia 1973 r., na mocy zarządzenia organizacyjnego Ministra Spraw Wewnętrznych nr 055/org z 14 lipca 1973 r. Ze statutu tego Ośrodka wynika, że był samodzielną jednostką organizacyjną w strukturze Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Nadzór nad nim sprawował szef Służby Kadr i Doskonalenia Zawodowego z upoważnienia Ministra. Ośrodek specjalizował się, jako jedyny tego typu w resorcie, w nauczaniu języka angielskiego i niemieckiego metodą intensywną. Prowadził nauczanie stacjonarne w cyklach po około 650-700 godzin. Ośrodkiem kierował komendant mianowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych, który był przełożonym funkcjonariuszy i pracowników Ośrodka , oraz słuchaczy w okresie ich nauki w Ośrodku. Ośrodek został zlikwidowany decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych nr 15/90 z dnia 12 lipca 1990 roku. Nie podlegał więc rozwiązaniu z mocy prawa w chwili zorganizowania Urzędu Ochrony Państwa, wobec czego nie stanowi jednostki SB i organu bezpieczeństwa państwa. W konsekwencji okres odbywania nauki w tym Ośrodku winien być, przy ustalaniu wysokości emerytury policyjnej, liczony po 2,6% podstawy jej wymiaru".

W piśmie procesowym powódka, Alicja G., wskazywała, iż w okresie, w którym uczestniczyła w szkoleniu w Ośrodku Nauczania Języków Obcych w Klimontowie (Sosnowcu), nie świadczyła pracy, którą można by potraktować jako okres pełnienia służby w organach bezpieczeństwa państwa, uczyła się bowiem języka obcego i w żadnym razie nie pobierała nauki związanej z metodyką pracy organów ścigania (MO lub SB), a także w wymienionym okresie otrzymywała wynagrodzenie w Ośrodku (w Klimontowie).

Wyrok ten , a przede wszystkim informacja dotycząca statusu prawnego Ośrodka Nauczania Języków Obcych w Klimontowie ,dla wszystkich osób, które były jej słuchaczami stanowi podstawę do ubiegania się o zaliczenie okresu nauki ( jednego cyklu bądź dwóch) jako okresu, który do wysługi emerytalnej powinien być liczony przez Biuro Emerytalno- Rentowe MSW po 2,6%.

Redakcja