ZBF SOP

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Przewodniczący ZG NSZZ Policjantów do Prezydenta RP (2016-12-29)

Warszawa, 29 grudnia 2016 roku

Szanowny Pan
Andrzej Duda

Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej

Działając z upoważniania Delegatów Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego NSZZ Policjantów, który obradował w dniach 7- 8 grudnia 2016r. zwracam się do Pana Prezydenta z wnioskiem o podjęcie niezbędnych przypisanych prawem działań, które uniemożliwią wprowadzenie w życie w kształcie przyjętym w dniu 21 grudnia br. przez Senat RP ustawy 0 zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druk nr 394). Sposób przyjęcia tej ustawy przez Sejm RP, co można było zaobserwować w mediach budzi również nasze poważne wątpliwości.

 

Od kilku miesięcy Związek zmaga się z problemem dotyczącym pozostających od 26-ciu lat w naszych szeregach byłych funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej, w tym osób, które w okresie przed 1990 rokiem przez krótszy lub dłuższy okres pracowały w służbie bezpieczeństwa. Przeważająca większość z nich dzięki swemu poświęceniu i zaangażowaniu w służbie wypracowała należne im świadczenia emerytalno - rentowe.

We wcześniejszych pismach kierowanych z naszego środowiska, zarówno do Prezesa Rady Ministrów, jak i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, podnosiliśmy wymienione kwestie 1 spotykaliśmy się z pisemnymi zapewnieniami, że nie trwają żadne prace nad zmianami systemu emerytalnego dla obecnie służących funkcjonariuszy. Związek Zawodowy Policjantów nigdy nie kwestionował potrzeby sprawiedliwej oceny działań osób (funkcjonariuszy UB i SB), które szkodziły Państwu Polskiemu.

Szanowny Panie Prezydencie!

Pragniemy zwrócić Panu uwagę, że zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 2010 roku, sygn. akt K 6/09 - OTK ZU nr 2A/2010, poz. 15 w sprawie zgodności ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin z art. 2, art 10, art. 31 ust. 3 oraz art 32 konstytucji. (Dz. U. Nr 36, poz. 204 z dnia 10 marca 2010 r.):

"Każdy funkcjonariusz organów bezpieczeństwa Polski Ludowej, który został zatrudniony w nowo tworzonych służbach policji bezpieczeństwa, ma w pełni gwarantowane, równe prawa z powołanymi do tych służb po raz pierwszy od połowy 1990 r., w tym równe prawa do korzystania z uprzywilejowanych zasad zaopatrzenia emerytalnego".

W tym samym wyroku Trybunał Konstytucyjny ponadto stwierdza:

"Służba w organach suwerennej Polski po roku 1990 także traktowana jest jednakowo, bez względu na to, czy dany funkcjonariusz uprzednio pełnił służbę w organach bezpieczeństwa Polski Ludowej, czy też nie".

Z przytoczonego powyżej uzasadnienia wyroku Trybunału Konstytucyjnego wynika, że osoby które w 1990 roku zostały pozytywnie zweryfikowane, między innymi przez działaczy demokratycznej opozycji, oczekują od Państwa Polskiego szacunku, respektowania wyroków Trybunału Konstytucyjnego oraz dotrzymywania złożonycti im publicznie obietnic. Powoływanie się obecnie na zasadę "sprawiedliwości społecznej", jest w naszej ocenie nadużyciem, gdyż jak czytamy w definicji ww. terminu, "w rozumieniu potocznym sprawiedliwość społeczna oznacza przyznanie człowiekowi tego, co z tytułu jego wkładu pracy, łub zasług, słusznie mu się należy".

W kontekście przytoczonych powyżej faktów i bezspornych dowodów. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów uważa, że wprowadzanie tego typu praw i niezrozumiałych dla nas zabiegów, przez osoby odpowiadające za bezpieczeństwo wewnętrzne naszego kraju, jest nieodpowiedzialne, nieuzasadnione i szkodliwe.

Umowy i zobowiązania Rzeczypospolitej, zawierane przez jej demokratycznie wybranych przedstawicieli, powinny być bezwzględnie przestrzegane i niewzruszalne. W przeciwnym razie nieodpowiedzialne działania mogą zrodzić tylko złość i wrogość, a to z całą pewnością nie służy dobru naszej Ojczyzny. Zgodnie z zapisami prawa organy władzy publicznej mają obowiązek nieustannego budowania zaufania obywateli wobec swoich struktur, a tego typu działania z pewnością temu nie służą i odnoszą przeciwny skutek.

Zwracamy się więc do Pana Prezydenta, jako organu stojącego na straży przestrzegania prawa i Konstytucji, o podjęcie niezbędnych i stanowczych działań dających kres tego typu praktykom prowadzącym do wprowadzania w Rzeczpospolitej Polskiej szkodliwego i sprzecznego z zasadami konstytucyjnymi prawa. To, że w tej sprawie kierujemy się wyłącznie względami merytorycznymi oraz obowiązkiem obrony interesów policjantów i ich rodzin świadczą dostępne szerokiej opinii publicznej krytyczne opinie prawne i stanowiska organizacji i osób dotyczące wskazanej wyżej ustawy.

Przewodniczący Zarządu Głównego
NSZZ Policjantów
Rafał JANKOWSKI

{źródło}