ZBF SOP

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Prezydent FSSM RP do Marszałka Senatu RP, 2016-12-19

Warszawa, dnia 19 grudnia 2016 r.

Pan Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

 

W związku z dalszym procedowaniem ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin - druk nr 394, w załączeniu przedstawiam stanowisko Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP wraz z opinią prawną prof.dr.hab. Marka Cłimaj.

Zdzisław Czarnecki
Prezydent
Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych
Rzeczypospolitej Polslciej

{źródło}