ZBF SOP

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Prezydent FSSM RP do Prezydenta RP, 2016-12-19

Zarząd Federacji
Stowarzyszeń Służb Mundurowych
ul. Marszałkowska 115 lok. 368 B
00-102 Warszawa
KRS 0000342738

Warszawa, dnia 19 grudnia 2016 r.

Pan Andrzej DUDA
Prezydent
Rzeczpospolitej Polskiej

dot.: pozbawienia praw nabytych przez funkcjonariuszy służb mundurowych.

Mając na uwadze, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawa urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej, a wszyscy są równi wobec tego prawa, zwracamy się do Pana, jako najwyższego przedstawiciela RP, czuwającego nad przestrzeganiem Konstytucji RP, a także najwyższego zwierzchnika Sił Zbrojnych o niepodpisywanie uchwalonej przez Sejm, w dniu 16 grudnia 2016 roku ustawy: - "o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Staży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin".

 

Ustawa ta ma na celu odebranie godnie nabytych uprawnień emerytalnych za służbę po 1990 r., to jest po odzyskaniu przez Polskę pełnej suwerenności.

Podkreślamy, że chodzi żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani, a następnie od 1990 r., po ponownym zatrudnieniu, przez kolejne lata wiernie, często z narażeniem życia, służyli lub służą Ojczyźnie.

Projekt ustawy jest zaprzeczeniem składanych przez kolejne rządy Rzeczypospolitej zobowiązań wobec żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy w okresie transformacji ustrojowej podjęli się stanąć na straży bezpieczeństwa państwa i jego obywateli.

Pozostaje on też w jaskrawej sprzeczności z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego wydanym w 2010 roku, w sprawie K6/09, który stwierdził, że: "Każdy funkcjonariusz organów bezpieczeństwa Polslki Ludowej, który został zatrudniony w nowo tworzonych służbach policji bezpieczeństwa, ma w pełni gwarantowane, równe prawa z powołanymi do tych służb po raz pierwszy od połowy 1990r, w tym równe prawa do korzystania z uprzywilejowanych zasad zaopatrzenia emerytalnego" (pkt 10.4.2, str. 83 orzeczenia TK) ... "Służba w organach suwerennej Polski po roku 1990 także traktowana jest jednakowo, bez względu na to, czy dany funkcjonariusz uprzednio pełnił służbę w organach bezpieczeństwa Polski Ludowej, czy też nie".

Według przyjętej ustawy każdy, kto przed 1990 r. pracował w tzw. "organach państwa totalitarnego" (określenie wykreowane dowolnie przez autorów ustawy), kształcił się w numeratywnie wymienionych w ustawie ośrodkach szkolenia, będzie pozbawiony prawa do "emerytury policyjnej", bez względu na swoje zasługi i lata służby dla wolnej Polski. Analogiczne, bezzasadne i bezprawne restrykcje obejmą uprawnionych do rent inwalidzkich i rent rodzinnych. Według naszych szacunków, ustawa ta obejmie, co najmniej 200 tys. emerytów różnych służb i ich rodziny, w tym także pobierających renty i renty rodzinne, nawet tych, których kalectwo powstało w trakcie wykonywania zadań służbowych.

W głębokim przekonaniu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, Niezależnego Związku Zawodowego Policjantów i innych organizacji, w tym Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, projekt tak drakońskiej i nonsensownej ustawy narusza podstawowe zasady konstytucyjne, takie jak ochrona praw nabytych, niedziałania prawa wstecz, zaufania obywateli do państwa, niestosowania zasady odpowiedzialności zbiorowej i ma z gruntu charakter represyjny. Tym bardziej, że Minister SWiA konsultował z nami całkowicie inny projekt, niż później przesłany i procedowany przez Sejm. Zdecydowanie negatywnie ocenił tę ustawę również Sąd Najwyższy RP w przesłanym do Sejmu RP pismie nr BSA III-021-525/16 z dnia 9 grudnia 2016 roku.

Mamy świadomość, że to, co spotyka teraz "emerytów policyjnych" może wkrótce spotkać każdą grupę zawodową za lata pracy przed 1990 r. Jesteśmy zaniepokojeni, że tak niesprawiedliwymi i z gruntu prawa niekonstytucyjnymi zapisami mogą być kolejno objęci, pozostali funkcjonariusze, prokuratorzy, sędziowie, urzędnicy państwowi, nauczyciele, kadra naukowa wyższych uczelni i każda inna grupa zawodowa pracująca przed 1990 rokiem. Świadczy o tym wniesiony już do Sejmu w dniu 2 grudnia 2016 r. identyczny projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin.

Realizacja obietnic przedwyborczych partii rządzącej wymaga pieniędzy, więc nieskrywanym celem działania rządu są "oszczędności budżetowe". Nie może to być jednak uzasadnieniem bezprawnego odbierania należnych emerytur członkom naszego społeczeństwa, w tym przypadku funkcjonariuszom służb mundurowych, a w przyszłości żołnierzom, wdowom i dzieciom po zmarłych funkcjonariuszach oraz rencistom tych grup zawodowych. Ustawa ta nie uwzględnia w żaden sposób losu ludzi i będzie skutkować tragediami rodzinnymi.

Celem i obowiązkiem statutowym Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP jest dążenie do zapewnienia dziesiątkom tysięcy emerytowanych funkcjonariuszy służb mundurowych oraz ich rodzinom możliwości godnego życia.

Licząc na przychylność i zrozumienie, łączymy wyrazy najwyższego szacunku i w imieniu emerytów i rencistów służb mundurowych życzymy Panu Prezydentowi i jego Rodzinie wszystkiego najlepszego z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

Zdzisław Czarnecki
insp. w st. spocz.
Prezydent FSSM RP

{źródło1, źródło2}