ZBF SOP

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Uchwała nr 6 z dnia 12.12.2016 roku Walnego Zebrania St. Generałów Policji RP

Uchwała nr 6 z dnia 12.12.2016 roku

Walnego Zebrania Stowarzyszenia Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej

w sprawie rządowego projektu ustawy z dnia 14 listopada 2016 roku o zmiame ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Słuzby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Walne Zebranie jako najwyższy organ Stowarzyszenia Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej, w trosce o bezpieczeństwo Kraju, godność i losy emerytowanych oraz czynnych policjantów oraz funkcjonariuszy innych służb mundurowych i ich rodzin, po wnikliwej analizie rządowego projektu ustawy z dnia 14 listopada 2016 roku o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym hinkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego. Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

przyjęło następujące stanowisko:

 

1. Niedopuszczalnym jest obniżanie wysokości emerytur funkcjonariuszom, którzy po roku 1990 kontynuowali służbę w Policji i innych służbach bezpieczeństwa powszechnego, w tym funkcjonariuszy pozytywnie zweryfikowanych. Za okres służby po 1990 roku winni oni otrzymywać takie samo świadczenie emerytalne jak funkcjonariusze nowo przyjmowani. Funkcjonariusze ci wspólnie z byłymi milicjantami budowali podstawy funkcjonowania dzisiejszej nowoczesnej Policji. Dbali o bezpieczeństwo Polaków, walcząc z groźniejszą przestępczością często z narażeniem życia i zdrowia oraz kosztem własnych rodzin.

Już w 2010 roku Trybunał Konstytucyjny Wyrokiem z dnia 24 lutego 2010 roku stwierdził, że; "Każdy funkcjonariusz organów bezpieczeństwa Polski Ludowejn który został zatrudniony w nowo tworzonych służbacb policji bezpieczeństwa, ma w pełni gwarantoivane, równe prawa z powołanymi do tych służb po raz pierwszy od połowy 1990 roku, w tym równe prawa do korzystania z uprzywilejowanych zasad zaopatrzenia emerytalnego".

2. Obniżanie po raz drugi świadczeń emeryialnycłi funkcjonariuszom służb bezpieczeństwa godzi w fundamentalną zasadę zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa. Ponadto proponowany wskaźnik przeliczeniowy za rok służby, tj. 0.5% jest niższy niż wskaźnik stosowany wobec osób skazanych przebywających w zakładach karnych, których wynosi 0,7% za rok Jest to niedopuszczaLne, demoralizujące i nie spotykane w żadnym kraju Unii Europejskiej.

3. Katalog jednostek organizacyjnych i stanowisk uznanych za służby na rzecz państwa totalitarnego jest sporządzony nieprecyzyjnie i nie sprawiedliwie. Powoduje, że osoby, które nigdy nie zajmowały się zwalczaniem opozycji mogą być zakwalifikowane i objęte konsekwencjami omawianej ustawy. Klasycznym tego przykładem mogą być policjanci i strażacy, którzy ukończyli Akademię Spraw Wewnętrznych, ale nigdy nie pracowali w Służbie Bezpieczeństiva czy innych podobnych organizacjach.

4. Jesteśmy zdecydowanie przeciwni stosowaniu wobec milicjantów/policjantów odpowiedzialności zbiorowej. Jeśli którykolwiek z funkcjonariuszy złamał prawo to należy go osądzić, ale przez niezawisły sąd.

5. Niedopuszczalnym jest obniżanie wysokości rent inwalidzkich osobom, które utraciły zdolność do pracv, w szczególności, ktedy utrata zdrowia nastąpiła w związku ze służbą po 1990 roku, np. antyterrorysta tracący wzrok w działaniach bojowych, który wcześnjej służył w jednostce uznanej za służby totalitarnego państwa.

6. Obniżanie wysokości rent rodzinnych zaprzecza konstytucyjnej zasadzie zaufania do państwa i prawa oraz narusza podstawowe zasady zwykłej uczciwości i sprawiedliwości. Ponadto, jest jaskrawym przykładem odpowiedzialności zbiorowej, dotyka bowiem osób zupełnie niewinnych i bezbronnych wobec Państwa, któremu do samego końca służyli zmarli lub polegii funkcjonariusze.

Biorąc powyższe pod uwagę apelujemy do Państwa Posłów, Senatorów, Pana Prezydenta RP o nieprzyjmowanie ustawy w kształcie przedłożonym przez MSWiA. Wspólne ze stroną społeczną prace nad projektem winny doprowadzić do takiego kompromisu, który ograniczy możliwości krzywdzenia niewinych i bezbronnych ludzi.


Prezes
Stowarzyszenia Generałów Policji RP
nadinsp. w st. sp. Adam Rapacki