ZBF SOP

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

ZW NSZZP woj. śląskiego - stanowisko i apel

Przedstawiamy kolejne solidarne wystąpienie policyjnych związkowców województwa Śląskiego:

Apel do Policjantek i Policjantów Garnizonu Śląskiego i negatywne stanowisko ZW NSZZP woj. śląskiego z dnia 4.12.2016 r. w sprawie projektu kolejnej ustawy obejmującej regulacjami funkcjonariuszy pozytywnie zweryfikowanych w 1990 roku.

STANOWISKO

Prezydium Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. śląskiego negatywnie ocenia rozwiązania znajdujące się w Projekcie z dnia 14 listopada 2016 r. Ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjncgo, Straży Granicznej. Biura Ochrony Rządu. Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin w związku z bezrefleksyjnym objęciem jej regulacjami funkcjonariusz pozytywnie zweryfikowanych w 1990 roku.

W naszej opinii potraktowanie w ten sposób, kojarzące się jednoznacznie z odpowiedzialnością zbiorową funkcjonariuszy, którzy do dnia dzisiejszego pełniąc służbę w sposób nienaganny potwierdzają przywiązanie do najwyższych wartości oraz oddanie dobru obywateli, wpisuje się w ciążące wśród funkcjonariuszy służb mundurowych przekonanie o braku z strony państwa wsparcia i sprawiedliwego traktowania. Tyko w ten sposób można nazwać propozycję ograniczenia maksymalnego świadczenia emerytalnego niezależnie od okresu pełnionej służby po roku 1990 niezależnie od zaangażowania i sposobu realizacji zadań służbowych i przebiegu służby.

Pragniemy zwrócić uwagę, iż wspominany wielokrotnie w zapisach projektu "ustrój totalitarny", pomimo narzucenia go pierwotnie naszej ojczyźnie przemocą, jako właściwy ustrój polityczny kolejno kształtowany i budowany był przez polityków, przede wszystkim tych będących członkami PZPR. Tymczasem do dnia dzisiejszego żaden z jej członków, w tym zwłaszcza pełniących funkcje kierownicze, nie poniósł praktycznie żadnej odpowiedzialności. Członkowie ci stali się beneficjentami dokonanych zmian i bywało, iż po okresie przemian ustrojowych pełnili oni najważniejsze funkcje w państwie, a niejednokrotnie do dnia dzisiejszego przedstawiani są jako autorytety moralne.

Jednocześnie deklarujemy, iż jesteśmy zwolennikami dyskusji dotyczącej przeszłości służb mundurowych i jej funkcjonariuszy, zwracając uwagę, iż tak jak historia naszego Państwa nie jest ona prosta i jednoznaczna.

W związku z powyższą sytuacją zwracamy się do Zarządu Głównego NSZZ Policjantów o podjęcie zdecydowanych i skoordynowanych działań w obronie praw emerytalnych funkcjonariuszy pozytywnie zweryfikowanych w roku 1990.


APEL

Policjantki i Policjanci
Garnizonu śląskiego

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. śląskiego w związku ze złamaniem wszelkich zasad dialogu społecznego, konsultowania projektów aktów prawnych, zasad poszanowania dla praw nabytych, brakiem szacunku i lekceważeniem dla byłych i obecnych żołnierzy oraz funkcjonaiiuszy okazywanym podczas prac nad Projektem z dnia 14 listopada 2016 r. Ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin wzywa wszystkie policjantki i policjantów garnizonu śląskiego do gotowości do podjęcia wszelkich możliwych form protestu.

Koleżanki i Koledzy, nie możemy zgodzić się na traktowanie w tak nikczemny sposób funkcjonariuszy, którzy swoją służbą swojemu Państwu i jego obywatelom po roku 1990 dowiedli wierności rocie i ślubowali "Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polsłdej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia."

Kiedy przyszli po Żydów, nie protestowałem.
Nie byłem przecież Żydem.
Kiedy przyszli po komunistów, nie protestowałem.
Nie hylem przecież komunisią.
Kiedy przyszli po socjaldemokratów, nie protestowałem.
Nie byłem przecież socjaldemokratą.
Kiedy przyszli po związkowców, nie protestowałem.
Nie byłem przecież związkowcem.
Kiedy przyszli po mnie, nikt nie protestował.
Nikogo już nie było.

Martin Niemółler

{ apel }   { stanowisko }