ZBF SOP

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

List Szefów Służb III RP z 2016-12-01

Warszawa, dnia 1 grudnia 2016 r.

Pan
Mariusz Błaszczak
Minister Spraw Wewnętrznych
i Administracji RP

Szanowny Panie Ministrze,

my, niżej podpisani byli szefowie Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, wyrażamy zdecydowany protest przeciwko projektowi ustawy z dnia 14 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy. Projektowane zmniejszenie - po raz wtóry - świadczeń emerytalnych funkcjonariuszom, którzy w 1990 roku uzyskali pozytywną weryfikację i podjęli służbę w Urzędzie Ochrony Państwa i innych służbach podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych oceniamy jako działanie szkodliwe dla wizerunku Rzeczypospolitej Polskiej, naruszające szereg przepisów Konstytucji RP, aktów prawa międzynarodowego i dotkliwie krzywdzące funkcjonariuszy lojalnie służących III RP (a także ich rodziny). Podkreślamy, że Trybunał Konstytucyjny w wyroku wydanym w sprawie K6/09 stwierdził, że:

"Każdy funkcjonariusz organów bezpieczeństwa Polski Ludowej, który został zatrudniony w nowo tworzonych służbach policji bezpieczeństwa, ma w pełni gwarantowane, równe prawa z powołanymi do tych służb po raz pierwszy od połowy 1990 r., w tym równe prawa do korzystania z uprzywilejowanych zasad zaopatrzenia emerytalnego" (pkt. 10.4.2, str.83 orzeczenia TK).

Oraz:

"Służba w organach suwerennej Polski po roku 1990 także traktowana jest jednakowo, bez względu na to, czy dany funkcjonariusz uprzednio pełnił służbę w organach bezpieczeństwa Polski Ludowej, czy też nie" (pkt. 11.4, str.88 orzeczenia TK).

Z obydwu tych cytatów wynika, iż TK rozstrzygnął, że emerytura funkcjonariusza, który pełnił służbę w organacfi bezpieczeństwa państwa PRL, a następnie wykonywał ją jako funkcjonariusz III RP, składa się z dwóch części; z których pierwsza, wypracowana w III RP uwzględnia podstawę wymiaru świadczenia i jego dodatki, przy rocznym wskaźniku wynoszącym 2,6% wspomnianej podstawy, zaś druga, wypracowana w PRL ulega stosownemu ustawowemu obniżeniu.

Podkreślenia również wymaga, że funkcjonariusze byłej Służby Bezpieczeństwa, którzy w 1990 r. poddali się z pomyślnym wynikiem postępowaniu kwalifikacyjnemu (weryfikacji) - zostali przyjęci do służby w UOP, Policji i Straży Granicznej na określonych warunkach, także w zakresie zabezpieczenia emerytalnego.

Dwukrotne (pierwszy raz na mocy ustawy z 2009 roku) wprowadzanie niekorzystnych zmian dotyczących zaopatrzenia emerytalnego tej samej grupy funkcjonariuszy nosi znamiona ustawicznego nękania i politycznej zemsty, dokonywanej na zasadzie odpowiedzialności zbiorowej, charakterystycznej dla systemów totalitarnych.

Pragniemy przypomnieć osiągnięcia funkcjonariuszy służb ochrony państwa demokratycznej Polski, między innymi operację przeprowadzoną przez wywiad w Iraku, operację MOST, ujawnienie i pociągnięcie do odpowiedzialności karnej agentów rosyjskich w Wojsku Polskim, wykrycie i rozpracowanie afer "Art B" i FOZZ. Sukcesy te i wiele innych zostały osiągnięte przez byłych funkcjonariuszy służb PRL, służących III RP.

Pragniemy zauważyć, że poczucie stabilności - również w zakresie zaopatrzenia emerytalnego - stanowi niezbędną przesłankę prawidłowego funkcjonowania służb.

Szczególnego podkreślenia wymaga okoliczność, że ostatnio zamierzone, niekorzystne dla funkcjonariuszy zmiany systemu emerytalnego - w przeważającej mierze mają dotknąć ludzi starych, po 60-70 roku życia, często schorowanych i wymagających opieki, co wiąże się przecież ze zwiększonymi wydatkami. Zmiany te mają nastąpić po przeszło 26 latach od podjęcia przez nich służby w III RP, co jest szczególnie wymowne.

Panie Ministrze,
do przywołanych wyżej argumentów natury faktycznej i prawnej pragniemy dodać jeszcze jeden: potrzebę łączenia a nie dzielenia ludzi, zwłaszcza w sytuacji istniejących głębokich podziałów w społeczeństwie, a także trudnej sytuacji zewnętrznej naszego kraju.

Liczymy na to, że dokona Pan zmiany projektu ustawy z dnia 14 listopada 2016 r. we wskazanym przez nas zakresie podmiotowym, wyłączając z niego funkcjonariuszy, którzy, po pomyślnej weryfikacji, lojalnie i wiernie służyli odrodzonemu Państwu Polskiemu.

Do wiadomości:

Pani Beata Szydło
Premier Rządu RP

Pan Jarosław Kaczyński
Prezes Prawa i Sprawiedliwości,
Poseł na Sejm RP

(odręczne podpisy)

{źródło}