ZBF SOP

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

List Ministrów Spraw Wewnętrznych III RP z 2016-12-01

Warszawa, dnia 01 grudnia 2016 r.

Pan
Mariusz BŁASZCZAK
MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

Szanowny Panie Ministrze,

my, niżej podpisani, byli ministrowie spraw wewnętrznych, wyrażamy zdecydowany protest przeciwko projektowi z dnia 14 listopada 2016 r. ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy. Projektowane zmniejszenie - po raz wtóry - świadczeń funkcjonariuszom, którzy w 1990 r uzyskali pozytywną weryfikację i podjęli służbę w Urzędzie Ochrony Państwa i innych służbach podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych oceniamy jako działanie szkodliwe dla wizerunku Rzeczypospolitej Polskiej, naruszające szereg przepisów Konstytucji RP, wynikających z niej zasad konstytucyjnych oraz aktów prawa międzynarodowego.

 

Trybunał Konstytucyjny w wyroku wydanym w sprawie K6/09 kategorycznie stwierdził, że:

"Każdy funkcjonariusz organów bezpieczeństwa Polski Ludowej, który został zatrudniony w nowo tworzonych służbach policji bezpieczeństwa, ma w pełni gwarantowane, równe prawa z powołanymi do tych służb po raz pierwszy od połowy 1990r., w tym równe prawa do korzystania z uprzywilejowanych zasad zaopatrzenia emerytalnego" (pkt 10.4.2, str. 83 orzeczenia TK).

"Służba w organach suwerennej Polski po roku 1990 także traktowana jest jednakowo, bez względu na to, czy dany funkcjonariusz uprzednio pełnił służbą w organach bezpieczeństwa Polski Ludowej, czy też nie" (pkt. 11.4, str. 88 orzeczenia TK).

Naieży w tym miejscu zauważyć, że z obydwu tych cytatów wynika, iż TK rozstrzygnął, że emerytura funkcjonariusza, który pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa PRL, a następnie kontynuował ją jako funkcjonariusz III RP, musi składać się z dwóch części, z których pierwsza, wypracowana w III RP, powinna uwzględniać podstawę wymiaru świadczenia i jego dodatki (w szczególności 15% z tytułu inwalidztwa pozostającego w związku ze służbą), przy rocznym wskaźniku przyrostu emerytury wynoszącym 2,6% wspomnianej podstawy, zaś drugą winna stanowić część świadczenia wypracowana w PRL.

Postępowania kwalifikacyjne obejmujące funkcjonariuszy cywilnych służb specjalnych w 1990r., realizowane w imieniu niepodległego Państwa Polskiego, miały na celu wyselekcjonowanie spośród nich takich osób, których postawa moralna i patriotyczna, a także przygotowanie zawodowe, stanowiły legitymację do podjęcia służby w UOP, Policji lub Straży Granicznej. Zostali oni przyjęci do niej na określonycłi warunkach, także w zakresie zabezpieczenia emerytalnego. Drastyczna zmiana tych warunków, jaką postuluje projekt z dnia 14 listopada 2016r., byłaby wobec nich nieuczciwa, bowiem pozbawienie ich dotychczasowych uprawnień emerytalnych byłoby nie tylko wysoce krzywdzące, ale nadto podważałoby wiarygodność Państwa Polskiego, która okazałaby się krajem traktującym represyjnie swoich funkcjonariuszy. Dwukrotne - pierwszy raz na mocy ustawy z 2009r. - ingerowanie w wymiar i zasady zaopatrzenia emerytalnego tej samej grupy byłych funkcjonariuszy nosi znamiona ustawicznego nękania i zemsty politycznej, dokonywanej na zasadzie odpowiedzialności zbiorowej, charakterystycznej dla systemów totalitarnych.

Trzeba podkreślić, że funkcjonariusze, którzy po pozytywnej weryfikacji kontynuowali służbę w III RP dochowali lojalności wobec Państwa Polskiego, pozostali wierni złożonemu ślubowaniu, wywiązując się z umowy zawartej z Rzeczypospolitą Polską.

Panie Ministrze, pozwalamy sobie na przypomnienie, że największe osiągnięcia funkcjonariuszy służb ochrony państwa demokratycznej Polski, a więc, między innymi, obok ich kluczowej roli w opracowaniu struktur UOP, ABW i AW: operacja w Iraku, operacja "MOST" (z tytułu powodzenia tych operacji Polska zyskała umorzenie blisko połowy zadłużenia zagranicznego), ujawnienie agentów rosyjskich w Wojsku Polskim, a także wykrycie i rozpracowanie afer FOZZ i ART-B, dokonane zostały przez lojalnie wykonujących swoje obowiązki, często z narażeniem życia, służących III Rzeczypospolitej Polskiej byłych funkcjonariuszy PRL, którzy kontynuowali służbę we współczesnej Polsce.

Szanowny Panie Ministrze, liczymy na to, że dokona Pan zmiany projektu ustawy z dnia 14 listopada 2016r., we wskazanym przez nas zakresie podmiotowym, wyłączając z niego funkcjonariuszy, którzy, stając się, po pomyślnej weryfikacji, głównymi twórcami cywilnych służb specjalnych III RP, osiągnęli, w służbie dla Niej liczne sukcesy, o strategicznym niejednokrotnie znaczeniu dla demokratycznego Państwa Polskiego.

Łączymy wyrazy szacunku,

Majewski Henryk
Milczanowski Andrzej
Miller Leszek
Janik Krzysztof
Kalisz Ryszard
Sienkiewicz Bartłomiej

Do wiadomości:
1. Marszałek Sejmu - Marek Kuchciński
2. Marszałek Senatu - Stanisław Karczewski

{źródło}