ZBF SOP

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Do rzeczniczki RPO o interwencję w sprawie "ślepej sprawiedliwości", listopad 2016

ZARZĄD WOJEWÓDZKI
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów
woj. dolnośląskiego

Wrocław, dnia 24 listopada 2016 roku

Szanowna Pani

Katarzyna Sobańska-Laskowska

Pełnomocnik
Rzecznika Praw Obywatelski we Wrocławiu

Działając w imieniu Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów województwa dolnośląskiego zwracam się do Pani Rzecznik o podjęcie interwencji w zakresie ustabilizowania i zapewnienia pewnej przyszłości funkcjonariuszom służącym w formacji Policji.

Od dłuższego czasu zmagamy się z problemem dotyczącym wymierzania "ślepej sprawiedliwości" funkcjonariuszom przyjętym do służby przed rokiem 1990, a więc jeszcze w Milicji Obywatelskiej, a pozostających w naszej służbie do dnia dzisiejszego.

Zmiany ustrojowe następujące w naszym kraju po roku 1989, które dotknęły wszystkich dziedzin naszego życia, w tym również formacji mundurowych, po tzw. "pozytywnej weryfikacji" pozwoliły części z naszych koleżanek i kolegów zostać w służbie dla Ojczyzny - dziś POLICJI. Funkcjonariusze Ci, posiadający niejednokrotnie bardzo wysokie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w tej jakże nie łatwej pracy - służbie, przez wiele kolejnych lat sumiennej służby dla naszego kraju wypracowali uczciwie uprawnienia do godnego świadczenia emerytalnego. Nigdy nie można było zarzucić naszym koleżankom i kolegom, że w sposób nie godny czy też ze zbyt małym zaangażowaniem stawali w obronie interesów Państwa po jego zmianie ustrojowej, zwłaszcza w zakresie poprawy bezpieczeństwa wewnętrznego obywateli naszego kraju.

Dziś, reprezentant naszego Państwa - Rząd przedkłada pod obrady projekt zmiany Ustawy o zaopatrzeniu emerytalny funkcjonariuszy Policji ... zwanej "Ustawą dezubezkizacyjną", którym to drastycznie usiłuje obniżyć obecnie wypłacane, ale również i w przyszłości naliczane świadczenia emerytalne właśnie dla naszych koleżanek i kolegów zatrudnionych przed dniem 31 lipca 1990 roku, nazywając ten okres "służbą na rzecz totalitarnego państwa".

W ocenie naszej organizacji, reprezentującej wszystkich funkcjonariuszy ale również emerytów i rencistów formacji Policji, działanie takie jest dalece niesprawiedliwe. My funkcjonariusze mundurowi zawsze byliśmy uczeni podstawowej zasady, że jeżeli ktoś popełnił przestępstwo - przestępstwo przeciwko "narodowi", to należy go bezwzględnie postawić przed wymiarem sprawiedliwości, osądzić a następnie wyegzekwować nałożoną karę, ale nigdy nie można stosować zasady odpowiedzialności zbiorowej, tym bardziej w myśl "ślepej sprawiedliwości". Pamiętać należ również, że funkcjonariusze Ci zostali już raz ukarani tzw. karą dodatkową, którą była przecież utrata dotychczasowych miejsc pracy, gdzie w wyniku weryfikacji w latach 1990-1991 niemal każdy kto ją przeszedł pozytywnie nie trafił już na swoje poprzednie miejsce służby, a kolejną karą było dokonane już obniżenie świadczeń emerytalnych za poprzedniej koalicji rządowej PO-PSL. Ponadto przedstawiony nam projekt Ustawy zakłada dodatkową dolegliwość dla wspomnianej grupy funkcjonariuszy, a mianowicie "ukaranie" za choćby nawet jeden dzień pełnienia służby na rzecz tzw. "totalitarnego państwa" bez uwzględniania dalszej kariery zawodowej w formacji Policji.

Biorąc zatem pod uwagę dzisiejsze okoliczności próby wdrożenia tak dalece niesprawiedliwego aktu "sprawiedliwości" rangi Ustawy stoimy na stanowisku, że Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich powinno w sposób szczególny zabiegać o stanowienie wyłącznie prawa sprawiedliwego i akceptowanego przez całe społeczeństwo, którego to my, funkcjonariusze mundurowi, również stanowimy nierozerwalną część.

Mając powyższe na uwadze wnioskujemy do Pani Rzecznik o podjęcie jak najszybszej interwencji w przedmiotowej sprawie.

{źródło}