Poseł PO, Henryk Siedlaczek w dniu 6 lutego 2013 r. wystąpił do Ministra Spraw Wewnętrznych z interpelacją nr 14153 w sprawie możliwości awansowania szczególnie aktywnych policyjnych emerytów i rencistów na wyższe stopnie służbowe, bez konsekwencji finansowych.

Interpelacja
(nr 14153)
do ministra spraw wewnętrznych
w sprawie możliwości awansowania szczególnie aktywnych policyjnych emerytów i rencistów na wyższe stopnie służbowe, bez konsekwencji finansowych

Szanowny Panie Ministrze!

Policjanci zwolnieni z czynnej służby, na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, zachowują prawo do używania posiadanego stopnia policyjnego, z dodaniem określenia: "w stanie spoczynku".

Wielu z nich aktywnie działa w różnych strukturach Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych. Emeryci i renciści ci uczestniczą m.in. w pracach samorządów terytorialnych, są radnymi, kierują pracami komisji ds. bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej. Współdziałają z jednostkami Policji, straży pożarnej, placówkami oświatowymi, organizacjami państwowymi i pozarządowymi. Upowszechniają wiedzę i wykorzystują swoje umiejętności na rzecz obronności państwa i porządku publicznego. Pełnią nierzadko funkcje ławników, mediatorów, kuratorów sądowych, działają w stowarzyszeniach i organizacjach zajmujących się narkomanią i wszelkimi objawami patologii społecznej. Pomagają ofiarom przestępstw.

Podkreślić należy znaczącą rolę emerytów i rencistów policyjnych w kształtowaniu właściwych postaw obywatelskich i etyczno-moralnych, w umacnianiu patriotyzmu, pielęgnowaniu pozytywnych doświadczeń historii i tradycji zawodowych w środowisku funkcjonariuszy resortu spraw wewnętrznych oraz ich rodzin. Prowadzą oni także działalność dydaktycznonaukową, odnosząc także na tym polu wiele sukcesów.

Uhonorowaniem tej - zasadniczo społecznej działalności - mogłaby być możliwość awansowania szczególnie aktywnych emerytów i rencistów na kolejne wyższe stopnie służbowe, bez konsekwencji finansowych. Tego rodzaju rozwiązanie mogłoby dotyczyć wyłącznie osób mających szczególne osiągnięcia w obszarach działalności opisanych powyżej i miałoby charakter wyłącznie prestiżowy. Sama przynależność do stowarzyszenia i nawet długoletnia w nim działalność nie mogłaby stanowić podstawy do występowania z wnioskiem o mianowanie.

Opisane powyżej rozwiązanie funkcjonuje z powodzeniem od lat w resorcie obrony narodowej. Art. 76 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o  powszechnym obowiązku obrony przewiduje mianowanie osób niepodlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej na kolejne wyższe stopnie wojskowe.

Umożliwienie tego samego rodzaju praktyki w środowisku emerytowanych policjantów wydaje się być rzeczą jak najbardziej godną rozważenia. Konieczne i niezbędne okazałyby się zmiany w prawie, konkretnie w art. 52 ust. 3, które umożliwiłyby - na wniosek komendanta głównego Policji - w uzasadnionych przypadkach ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych mianowanie każdego policjanta, także zwolnionego ze służby, na wyższy stopień, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisów art. 48 ust. 3 oraz art. 49 i art. 50 ust. 1 ustawy o Policji.

Szanowny Panie Ministrze, mając na uwadze słuszne postulaty policyjnych emerytów i rencistów, kieruję do Pana następujące pytania:

  1. Czy Pan Minister rozważy możliwość wprowadzenia stosownych zmian w ustawie o Policji, umożliwiających awansowanie szczególnie aktywnych policyjnych emerytów i rencistów na wyższe stopnie służbowe, bez konsekwencji finansowych?
  2. Czy nie uważa Pan, iż umożliwienie awansu, o którym wyżej - per analogiam do służb wojskowych - zasługuje na rozważenie i możliwość wprowadzenia w ustawie o Policji stosownych zmian?
  3. Jakie jest zdanie Pana Ministra w tej sprawie?

Z poważaniem
Poseł Henryk Siedlaczek
Warszawa, dnia 6 lutego 2013 r.

{tutaj źródło}