Nr 0187/tjn/83/wych

_T A J N E_
Egz. Nr .... (2)

U C H W A Ł A  Nr 144/83
RADY MINISTRÓW
z dnia 21 października 1983 r.

w sprawie nadania statutu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.

Na podstawie art.2ust. 4 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych i zakresie działania podległych mu organów /Dz. Nr 38, poz. 172/ Rada Ministrów uchwala, co następuje:

 § 1

Ministerstwu Spraw Wewnętrznych nadaje się statut organizacyjny, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Tracą moc:
1/ uchwała nr 828/54 Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1954 roku o zakresie działania i organizacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz jego organów terenowych,
2/ uchwała nr 781/56 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1956 roku w sprawie statutu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PREZES RADY MINISTRÓW
gen.armii Wojciech JARUZELSKI

Dokument odtajniony przez Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN


Załącznik do Uchwały Nr 144/83
Rady Ministrów z dn. 21.X.1983 r.

Nr 0187/tjn/83/wych

_T A J N E   
Egz. Nr ... (2)

STATUT ORGANIZACYJNY

MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

§ 1.

Minister Spraw Wewnętrznych pełni funkcje Szefa ochrony bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego.

§ 2. 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych jest aparatem wykonawczym Ministra Spraw Wewnętrznych, działającym zgodnie z jego zarządzeniami, decyzjami, poleceniami i rozkazami oraz pod jego nadzorem i kierownictwem.

§ 3. 

1. Minister Spraw Wewnętrznych, zwany dalej "Ministrem", kieruje Ministerstwem Spraw Wewnętrznych przy pomocy podsekretarzy stanu, Komendanta Głównego Milicji Obywatelskiej, dyrektorów generalnych i dyrektorów departamentów /równorzędnych/.
2. Minister może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1 do wydawa nia decyzji w jego imieniu w zakreślonych przez niego sprawach.

§ 4.

1. Przy Ministrze działa Kolegium Ministerstwa jako organ doradczy i pomocniczy.
2. Kolegium Ministerstwa rozpatruje podstawowe zagadnienia dotyczące pracy resortu wyrażając swoją opinię lub wnioski wniesione (*) na posiedzeniach zwyczajnych lub nadzwyczajnych.
3. W skład Kolegium wchodzą: podsekretarze stanu, Komendant Główny Milicji Obywatelskiej, dyrektorzy generalni, I Sekretarz Komitetu Dzielnicowego PZPR w Ministerstwie i Dyrektor Gabinetu Ministra.
4. W posiedzeniach Kolegium - decyzją Ministra - mogą brać udział także inne osoby poza wymienionymi w ust. 3.
5. Na posiedzeniach Kolegium przewodniczy Minister lub wyznaczony przez niego podsekretarz stanu.
6. Szczegółowy zakres działania i tryb pracy Kolegium określi regulamin nadany przez Ministra.

§ 5.

1. W zależności od potrzeb Minister może powołać rady jako organy konsultacyjne oraz inne kolegialne organy doradcze i opiniodawcze.
2. Minister określa nazwę, skład osobowy, zakres i tryb działania organów o których mowa w ust. 1.

§ 6.

W skład Ministerstwa wchodzą:

1. Służby:
   1/ Bezpieczeństwa,
   2/ Wywiadu i Kontrwywiadu,
   3/ Milicji Obywatelskiej - Komenda Główna MO,
   4/ Wojska MSW,
   5/ Polityczno Wychowawcza,
   6/ Kadr i Doskonalenia Zawodowego,
   7/ Zabezpieczenia Operacyjnego,
   8/ Zabezpieczenia Materiałowego.

 2. Jednostki organizacyjne:
   1/ Departament I,
   2/ Departament II,
   3/ Departament III,
   4/ Departament IV,
   5/ Departament V,
   6/ Zarząd Polityczno Wychowawczy,
   7/ Główny Inspektorat Ministra,
   8/ Biuro Śledcze,
   9/ Biuro Studiów,
  10/ Gabinet Ministra,
  11/ Departament Kadr,
  12/ Departament Techniki,
  13/ Biuro Organizacyjno Prawne,
  14/ Zarząd I,
  15/ Biuro "A",
  16/ Biuro "B",
  17/ Biuro "C",
  18/ Biuro "W",
  19/ Biuro Ochrony Rządu,
  20/ Biuro Paszportów,
  21/ Biuro RKW,
  22/ Biuro Prewencji,
  23/ Biuro Ruchu Drogowego,
  24/ Biuro Kryminalne,
  25/ Biuro dw z Przestępstwami Gospodarczymi,
  26/ Biuro Dochodzeniowo-Śledcze,
  27/ Biuro Operacyjne,
  28/ Biuro Kontroli i Analiz,
  29/ Zakład Kryminalistyki,
  30/ Departament Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego,
  31/ Departament Społeczno Administracyjny,
  32/ Departament Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności /PESEL/,
  33/ Główny Inspektorat Ochrony Przemysłu,
  34/ Departament Finansowy,
  35/ Zarząd Łączności,
  36/ Departament Gospodarki Materiałowo-Technicznej,
  37/ Departament Inwestycji,
  38/ Departament Zdrowia i Spraw Socjalnych,
  39/ Zarząd Administracyjno-Gospodarczy,
  40/ Komendantura Ochrony Obiektów,
  41/ Redakcja "W Służbie Narodu".

§ 7.

Ministrowi podlegają:
1/ Dowództwo Wojsk Ochrony Pogranicza,
2/ Dowództwo Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW,
3/ Komenda Główna Straży Pożarnych,
4/ Akademia Spraw Wewnętrznych w Warszawie, Wyższa Szkoła Oficerska im. Feliksa Dzierżyńskiego, Wyższa Szkoła Oficerska im. generała Franciszka Jóźwiaka-Witolda, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Ośrodek Doskonalenia Kadr Kierowniczych w Łodzi, Szkoła Chorążych w Warszawie, Szkoła Podoficerska Milicji Obywatelskiej im. Wiesława Ociepki w Słupsku, Szkoła Podoficerska Milicji Obywatelskiej im. gen. Henryka Słabczyka w Pile, Szkoła Ruchu Drogowego MO im. Franciszka Zubrzyckiego w Piasecznie, Zakład Tresury Psów Służbowych MO w Sułkowicach.
5/ Zarząd Wojskowej Służby Wewnętrznej Jednostek Wojskowych MSW.

§ 8.

Minister określi organizację i zakres działania służb i jednostek wymienionych w §§ 6 i 7. 

dz. m - 292/83

Dokument odtajniony przez Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN

(*) Od Redakcji: ze względu na niską jakość materiału źródłowego brzmienie wyrazu jest jedynie uprawdopodobnione