Interpelacja
(nr 8856)
do ministra spraw wewnętrznych

w sprawie wpływu kopii dokumentu "Instrukcja przewodniczącego Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej" z dnia 25 czerwca 1990 r. wydawanych przez pracowników IPN podczas szkoleń instruktażowych sędziom Sądu Okręgowego i Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Szanowny Panie Ministrze! Zwracam się do Pana Ministra w sprawie kopii dokumentu "Instrukcja przewodniczącego Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej" z dnia 25 czerwca 1990 r. wydawanych przez pracowników Instytutu Pamięci Narodowej podczas szkoleń instruktażowych dla sędziów Sądu Okręgowego i Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Stan faktyczny: Na szkoleniach instruktażowych przeprowadzonych wiosną 2012 r. przez pracowników Instytutu Pamięci Narodowej dla sędziów Sądu Okręgowego i Sądu Apelacyjnego w Warszawie, dotyczących wydawanych przez nich orzeczeń związanych z ustawą z dnia 23 stycznia 2009 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 145), otrzymali oni kopie dokumentu zatytułowanego "Instrukcja przewodniczącego Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej" z dnia 25 czerwca 1990 r. Kopie dokumentu nie zawierały jednak wersji oryginalnej, podpisanej przez przewodniczącego Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej pana Krzysztofa Kozłowskiego, ponadto wprowadzano w nich zmiany, które miały znaleźć się również w oryginalnej instrukcji z dnia 28 czerwca 1990 r. Tekstu zmian nie ma jednak w archiwach MSW, a odpowiednie zarządzenie ministra spraw wewnętrznych, które wprowadziłoby ww. zmiany w życie, nie zostało w ogóle wydane. W związku z tym sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej ds. kadr centralnych, odpowiedzialny za wydanie decyzji nr 1/90 z dnia 2 lipca 1990 r., nie miał uprawnień do dokonywania zmian autentycznej instrukcji przewodniczącego Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej.

Sprawa ta ma znaczenie z uwagi na prowadzone przez Zakład Emerytalno- Rentowy MSWiA postępowania w kwestii obniżenia świadczeń emerytalnych byłym funkcjonariuszom organów bezpieczeństwa państwa. Zmiany wprowadzone do treści oryginalnej instrukcji przekazywanej sędziom sądu okręgowego i sądu apelacyjnego znacząco wpłyną na decyzje wydawane przez ww. sądy, mimo iż prawdopodobnie nie posiadają znaczenia prawnego, a co za tym idzie cały dokument nie stanowi wiarygodnego materiału pomocniczego dla sędziów.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Jakie jest stanowisko Ministerstwa Spraw Wewnętrznych odnośnie do ww. informacji? Czy ministerstwo dostrzega jakieś nieprawidłowości w działaniu instytucji państwowych oraz czy zamierza podjąć w związku z tym jakieś działania?

2. Czy istnieją jakiekolwiek akty prawne wydane przez MSW lub inne podległe jednostki, które dokonywały zmian w "Instrukcji przewodniczącego Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej" z dnia 25 czerwca 1990 r.? Jeśli tak, to jakie były to akty prawne i jakie treści zawierały?

Z poważaniem
Poseł Artur Dębski
oraz grupa posłów
Warszawa, dnia 11 września 2012 r.

Uwagi:
W dniu 08-10-2012 r.,  Piotr Stachańczyk - sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych wystąpił o przedłużenie terminu odpowiedzi.

{Od Redakcji: o tej treści piszemy}


Warszawa, dnia 6. grudnia 2012 r.

MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH
BMP-0713-3-21/2012/KP/AD

Pani Ewa Kopacz
Marszałek Sejmu RP

W nawiązaniu do pisma z dnia 14 września 2012 roku (sygn. SPS-023-8856/12), dotyczącego interpelacji Posła na Sejm RP Pana Artura Dębskiego oraz grupy posłów w sprawie wpływu kopii dokumentu "Instrukcja Przewodniczącego Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej" z dnia 25 kwietnia 1990 r,, wydawanych przez pracowników IPN podczas szkoleń instruktażowych sędziom Sądu Okręgowego i Sądu Apelacyjnego w Warszawie, uprzejmie informuję, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nie dysponuje oryginałem ww. dokumentu. Mając na względzie fakt, że Przewodniczącym ww. Komisji był Szef Urzędu Ochrony Państwa, należy przypuszczać, iż przedmiotowy dokument znajduje się w archiwach Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Niemniej jednak pragnę poinformować, że ustawą z dnia 23 stycznia 2009 roku o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 24 poz. 145), organ emerytalny został zobowiązany do przeliczenia emerytury osobom, które służyły w organach bezpieczeństwa państwa, według zasad określonych w art. 2 pkt 3 ww. ustawy, na podstawie informacji otrzymanej z Instytutu Pamięci Narodowej.

Ustalenie osoby oraz okresu służby pełnionej w organach bezpieczeństwa państwa należy do Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, który został zobowiązany do sporządzenia, na wniosek organu emerytalnego, informacji o przebiegu służby danego funkcjonariusza w organach bezpieczeństwa państwa i do jej przekazania organowi emerytalnemu. Organ emerytalny nie ma przy tym prawnej możliwości weryfikacji informacji sporządzonej przez IPN, jak również nie posiada wiedzy w zakresie stosowanych przez IPN kryteriów oceny.

MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH

z up. Piotr STACHAŃCZYK
Sekretarz  Stanu

Otrzymują:
Depaitamenr Spraw Parlamentarnych
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

{źródło: obraz z faxu}