Do Trybunału Konstytucyjnego wpłynęła i została przyjęta do rozpatrzenia - Skarga Konstytucyjna o sygnaturze SK 29/12 - z wniosku Zofii B. o zbadanie zgodności art. 6 ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 1999 roku do 1 stycznia 2004 roku, w związku z:

a) art. 1 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w brzmieniu obowiązującym do 30 marca 2001 roku,

b) art. 2 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w brzmieniu obowiązującym do 1 października 2003 roku,

c) art. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w brzmieniu obowiązującym od 1 października 2003 roku do 11 marca 2004 roku

- w zakresie, w jakim zmieniają mechanizm waloryzacji emerytur i rent policyjnych wobec osób, które prawo do tych świadczeń nabyły przed wejściem w życie wskazanych przepisów, tj. przed 1 stycznia 1999 roku, z art. 32, art. 64 ust. 1 i 2 oraz art. 67 ust. 1 Konstytucji RP;

{Od redakcji: powyższe zamieściliśmy w 2012-06-07; dziasiaj uzupełniamy o treść dokumentu prezentowanego w formacie pdf-422kB}