W związku z licznymi zapytaniami w sprawie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 3 marca 2011 roku II UZP 2/11 w sprawie tzw. "40%" postanowiłem odnieść się do tej spraw.

W załączeniu przesyłam krótką opinię dotyczącą możliwości dalszego wykorzystywania argumentacji dotyczącej 40% po 15 latach służby. Opinia odnosi się wyłącznie do obowiązywania tej uchwały. Co do argumentacji  dotyczącej "40%" nadal jest ona aktualna i jak się domyślam dobrze  wszystkim  znana.

Mam nadzieję, że opinia rozwieje wątpliwości, które pojawiły się w związku z tą uchwałą i okaże się pomocna w dalszej walce przed sądami krajowymi. 

 Opinia prawna o możliwości wykorzystania argumentacji dotyczącej 40% po 15 latach służby w sprawach dotyczących "obniżonych emerytur".

W dniu 3 marca 2011 roku Sąd Najwyższy, w odpowiedzi na pytanie prawne przedstawione przez Sąd Apelacyjny w Warszawie, wydał w sprawie II UZP 2/11 uchwałę, w której stwierdzono, że:

Za każdy rok pełnienia służby w latach 1944-1990 w organach bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (jednolity tekst: Dz.U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 ze zm.), emerytura wynosi 0,7 % podstawy jej wymiaru (art. 15b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (jednolity tekst: Dz.U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67 ze zm.), co oznacza, że wysokość emerytury wyliczanej wyłącznie za okresy pełnienia takiej służby może być niższa od 40% podstawy wymiaru tego świadczenia.

Pomimo, że Sąd Najwyższy rozstrzygnął to zagadnienie prawne, nadal można, a nawet należy przed Sądami obu instancji przedstawiać argumentację, że zgodnie z art. 15 ustawy o "zaopatrzeniu emerytalnym", po 15 latach służby każdego funkcjonariusza przysługuje podstawa wymiaru emerytury w wysokości 40%.

Wydana przez Sąd Najwyższy w sprawie II UZP 2/11 uchwała nie ma mocy powszechnie obowiązującej zasady prawnej. Zgodnie z art. 61 § 6 ustawy o Sądzie Najwyższym (Dz.U.02.240.2052), podjęta przez Sąd Najwyższy uchwała ma moc powszechnie obowiązującą wówczas, gdy została wydana przez pełny Skład Sądu Najwyższego, skład połączonych Izb lub skład całej Izby. Uchwała może mieć moc obowiązującą również w przypadku, jeżeli wydana została przez Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów, a jednocześnie postanowiono nadać uchwale moc zasady prawnej.

Uchwała rozstrzygająca zagadnienie prawne wiąże wszystkie sądy w danej sprawie - nie tylko sąd drugiej instancji, ale i sąd pierwszej instancji w razie przekazania mu sprawy do ponownego rozpoznania, sąd drugiej instancji rozpoznający wówczas ponownie sprawę i Sąd.

Opinia sporządzona przez adwokata Damiana Sucholewskiego
Kancelaria Adwokacka
ul. Kasprzaka 7, 01-211 Warszawa
tel./fax. 0 22 489 60 33, tel. kom. 0 502 646 459