Termin: 11 stycznia 2012 roku, godz. 9:00

Miejsce: duża sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego

Wnioskodawca: Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów

Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w sprawie zgodności art. 13a ust. 6 ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin z art. 77 ust. 2 i art. 78 Konstytucji RP.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w pełnym składzie. Rozprawie będzie przewodniczyć Prezes TK Andrzej Rzepliński, sędzią-sprawozdawcą będzie Sędzia TK Andrzej Wróbel.

{Od Redakcji: to ważna informacja w świetle postanowienia TK z 2011-10-25}