Koleżanki i Koledzy,
w postępowaniu przed Sądem Okręgowym i Apelacyjnym także należy posługiwać się następujacą argumentacją :

Przedmiotem sporu z Zakładem Emerytalno - Rentowym MSW i A jest interpretacja art. 2 ust. 3 pkt. 2 Ustawy z dn. 23.01.2009 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji ... z dnia 18.02.1994 r.

W trakcie procedury ustawodawczej (druk nr.1353-A) ustawodawca w głosowaniu nr.29 na posiedzeniu 32 w dniu 19.12.2008 r. o godz. 11.06 odrzucił poprawkę przywołanego na wstępie przepisu, która miała brzmieć: "Przepisy art.14 oraz art. 15 z wyłączeniem art.15 ust. 1 stosuje się odpowiednio".

To "wyłączenie" miało na celu pozbawienie prawa funkcjonariuszy, których ustawa zmieniająca dotyczy, do 40% podstawy wymiaru emerytury po pierwszych 15 latach służby (art. 15 ust. 1 ustawy z 18.02.1994 r).

Ustawodawca odrzucając tę poprawkę utrzymał w mocy stosowanie art. 15 ust. 1 do funkcjonariuszy, których dotyczy ustawa zmieniająca.

Podobnej interpretacji dokonał senator Jan Rulewski stwierdzając : "Przecież po 15 latach służby zostawia się 40% wynagrodzenia" (stenogram 632 z 57 posiedzenia senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniach 8 i 13.01.2008 r).

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Teresa Liszcz w trakcie rozpatrywania sprawy K6/09 przed Trybunałem Konstytucyjnym w dniu 13.01.2010r. stwierdziła: "Art.15b w tej zaskarżonej ustawie w swoim ust. 2 stanowi wyraźnie "Przepisy art. 14 i 15 stosuje się odpowiednio". A przepis art.15 stanowi: emerytura dla funkcjonariusza, który pozostawał w służbie przed dniem 2.01.1999r wynosi 40% podstawy jej wymiaru za 15 lat służby... - to zostaje".

Zatem decyzja ZER MSWiA jest sprzeczna z treścią ustawy na mocy której została wydana.

 

Pozdrawiam serdecznie
Maciek Niepsuj