ZBF SOP

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Dopuszczalność skargi kasacyjnej

Wyliczenie wartości przedmiotu zaskarżenia

Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 21.11.2011r. sygn. akt II UZ 37/11 sprawa, w której przedmiotem sporu jest żądanie przeliczenia podstawy wymiaru emerytury, jest sprawą o prawo majątkowe, a dopuszczalność skargi kasacyjnej uzależniona jest od wartości przedmiotu zaskarżenia

 (por. postanowienia Sądu Najwyższego: z dnia 20 stycznia 2011 r., II UZ 39/10, LEX nr 786804; z dnia 11 grudnia 2009 r., II UZ 44/09, LEX nr 583826; z dnia 24 czerwca 2009 r., II UZ 17/09, LEX nr 519962), a zatem obliczonej na podstawie art. 22 k.p.c. w skali jednego roku (por. postanowienia Sądu Najwyższego: z dnia 10 listopada 2010 r., II UZ 30/10, LEX nr 707896; z dnia 3 lutego 2010 r., II UK 314/09, LEX nr 604214; z dnia 6 stycznia 2010 r., I UK 289/09, LEX nr 577827; z dnia 27 października 2009 r., II UZ 36/09, LEX nr 564802; z dnia 13 października 2009 r., II UK 234/08, LEX nr 553692; z dnia 6 listopada 2008 r., II UZ 48/06; z dnia 13 stycznia 2006 r., I UZ 47/05, OSNP 2007 nr 3-4, poz. 56; z dnia 10 kwietnia 2002 r., II UZ 31/02, LEX nr 54791; z dnia 28 listopada 2001 r., II UZ 80/01, OSNP 2003 nr 18, poz. 449; z dnia 13 marca 2001 r., II UZ 15/01, OSNP 2003 nr 2, poz. 49; z dnia 13 marca 2001 r., II UZ 13/01, OSNP 2003 nr 2, poz. 47), będącej kwotą stanowiącą różnicę pomiędzy emeryturą wypłacaną a ustaloną według reguł zawartych w odwołaniu (żądaną przez ubezpieczonego).

Skarga kasacyjna jako wyjątkowy środek prawny może być wniesiona do Sądu Najwyższego z zachowaniem reguł wymienionych w art. 3981 - 39821 k.p.c. W myśl art. 3982 § 1 k.p.c. skarga kasacyjna nie przysługuje w sprawach o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu zaskarżenia jest niższa niż dziesięć tysięcy złotych. Jednakże w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych skarga kasacyjna przysługuje niezależnie od wartości przedmiotu zaskarżenia w sprawach o przyznanie i o wstrzymanie emerytury lub renty oraz o objęcie obowiązkiem ubezpieczenia społecznego.

Redakcja