ZBF SOP

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Wstąpienie w prawa po zmarłym funkcjonariuszu organów bezpieczeństwa państwa

W przypadku śmierci osoby, która była stroną postępowania sądowego na podstawie art. 174 §1 ust. 1 k.p.c. postępowanie to jest zawieszane przez sąd z urzędu.

Postępowanie takie nie ulega jednak umorzeniu.

Na podstawie art. 180 k.p.c. w przypadku zgłoszenia się następców prawnych, tj. zazwyczaj małżonka lub dzieci osoby zmarłej, postępowanie zostaje podjęte.

Prowadzenie postępowania pomimo śmierci emeryta ma swoje uzasadnienie. Wysokość emerytury uzyskiwanej przez zmarłego funkcjonariusza miało bowiem za jego życia wymierny wpływ na przychody rodziny, zaś po śmierci zarzutowało - o ile był mężczyzną - na wysokość renty rodzinnej, którą może uzyskać jego małżonka. Z drugiej strony ograniczenie emerytury funkcjonariusza zaskutkowało, po jego śmierci, redukcją masy spadkowej wszystkich spadkobierców zmarłego lub zmarłej.

Wstąpienie w prawa strony w procesie sądowym istotne jest również ze względów na możliwość ewentualnego postępowania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu. Osoba, która wstąpiła do postępowania przed sądami krajowymi, po zakończeniu drogi krajowej, w przypadku jej nie zadawalającego rezultatu, może bowiem wystąpić ze skargą na naruszenie praw wynikających z Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Szerszych informacji w zasygnalizowanej sprawie udzielają kancelarie prawne oferujące swoją pomoc na naszej stronie internetowej

Prezes Zarządu Głównego ZBF SOP - Maciej Niepsuj