Komunikat dla wszystkich którzy odeszli na emerytury po 1 marca 2007 r.

W odwołaniach od decyzji Dyrektora ZER o ponownym ustaleniu wysokości emerytury policyjnej lub pismach procesowych uzupełniających te odwołania, należy podnosić przede wszystkim niezgodność wydanych decyzji z art. 3 ust.2  ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy (...) z dnia 23 stycznia 2009 r. (Dz. U. nr 24,poz.145 z 13.02.2009 r.).

Poniższe uzasadnienie jest stosowane w wyrokach Sądu Okręgowego a także w protokóle rozprawy apelacyjnej Ewy  Cz.

Uzasadnienie

Wedle zapisu art.3 ust.2 ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym (...) z dnia 23 stycznia 2009 r., w przypadku osób, w stosunku do których z informacji, o której mowa w art. 13a ustawy, o której mowa w art. 2, wynika, że pełniły służbę w latach 1944-1990 w organach bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, i które w dniu wejścia w życie ustawy (czyli jak należy uznać w dniu 15 grudnia 2006 r., a nie w dniu 15 marca 2007 r.) otrzymują świadczenia przyznane na podstawie ustawy, o której mowa w art. 2 (tj. ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy), organ emerytalny właściwy według przepisów ustawy, o której mowa w art. 2, wszczyna z urzędu postępowanie w przedmiocie ponownego ustalenia prawa do świadczeń i wysokości świadczeń, przy czym złożenie do sądu odwołania od decyzji organu emerytalnego nie wstrzymuje wykonania decyzji.[1]

Z powyższego wprost wynika, że wskazane wyżej obniżenie emerytury odnosi się tylko do osób pełniących służbę w organach bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990 i które w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów otrzymują świadczenia przyznane na podstawie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r., o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.[2]

Fakt pełnienia przeze mnie służby przed 1990 r. nie ulega wątpliwości. Nie spełniam jednak drugiej przesłanki niezbędnej do zastosowania wobec mnie wskazanych wyżej zmian wprowadzonych ustawą z dnia 23 stycznia 2009 r., gdyż pełniłem jeszcze służbę w ......................... (do ............... r.)  w chwili wejścia w życie ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów[3], a tym samym nie pobierałem w tej dacie świadczenia emerytalnego. 


[1] Protokół rozprawy apelacyjnej Syg.akt III AUa 882/10 z dnia 25 listopada 2010 r. (str.18,19).

[2] Uzasadnienie wyroku w sprawie Syg. akt XIII U 12118/10 z dnia 3 lutego 2011 r. (sędzia Sylwia Kulma).

[3] Dz.U. nr 218 poz.1592 z 30.11.2006 r. (ustawa weszła w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia ).