Dokumenty, jakie zostały złożone w SA przez prof.Pikulskiego, a które były znane także SN przy rozstrzyganiu sprawy "40% po 15 latach". Materiały te były także podstawą do uzasadnienia  pytania prawnego skierowanego przez Sąd Apelacyjny do Sądu Najwyższego

 

Zespół Prawny
Związku Byłych Funkcjonariuszy
Służb Ochrony Państwa
00-993 Warszawa
ul.Rakowiecka 2 A

  

DOKUMENTY POŚWIADCZAJĄCE PRAWO
FUNKCJONARIUSZY ORGANÓW BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA
DO 40% PODSTAWY WYMIARU EMERYTURY
PO PIERWSZYCH 15 LATACH SŁUŻBY

 (wersja nr 2 - poprawiona i uzupełniona)

 Warszawa, 10 grudnia 2010 r.

Czcionka czerwona - oznaczenie istotnych merytorycznie fragmentów tekstu
Czcionka niebieska - oznaczenie komentarzy Zespołu Prawnego ZBF SOP

WYKAZ DOKUMENTÓW

A. Dokument nr ICzęść ustawy z dnia 18.02.1994r.o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy (...)(Dz.U.Nr 5, poz.214 z późn.zm.), zawierająca jej szczególnie istotne mertorycznie przepisy, a mianowicie:  art.12, art.13.ust.1 pkt 1b, art.15ust.1 i art.15b.ust.2.

B. Dokument nr II: Protokół z posiedzenia dwu komisji sejmowych - Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, odbytego w dniu 17.12.2008r., na którym omawiano poprawki do tzw.ustawy dezubekizacyjnej (przedmiotowy protokół został zamieszczony w Biuletynie Komisji Sejmowych nr 1655/VI); istotna merytorycznie jest poprawka nr 3 w kontekście poprawki nr 1 (obie poprawki, które zgłosiła w imieniu KP PiS poseł B.Bartuś, zostały przez ww.komisje zaopiniowane negatywnie, czyli z reko-mendacją odrzucenia przez Sejm,  przy braku stanowiska na ich temat ze strony podsekretarza stanu w MSWiA - Z.Sosnowskiego,  obecnego na przedmiotowym posiedzeniu).

C. Dokument nr III: Druk sejmowy nr 1353-A, zawierający treść poprawek wzmiankowanych w sygnalnym opisie punktu B,  poddanych w Sejmie głosowaniu w dniu 19.12.2008r. (jak wspomniano w tym opisie - z rekomendacją ich odrzucenia); obydwie poprawki przedstawił, w imieniu KP PiS, poseł P.Gosiewski).

D. Dokument nr IVWyniki głosowania sejmowego,  o którym mowa w sygnalnym opisie punktu C,  poprawki nr 3, o której mowa w sygnalnym opisie punktu B w efekcie którego Sejm pozostawił funkcjonariuszom organów bezpieczeństwa państwa prawo do 40% podstawy wymiaru emerytury po pierwszych 15 latach służby,  poprzez utrzymanie w mocy art.15 ust.1 ustawy,  wymienionej w sygnalnym opisie punktu A,  w którym to przepisie przedmioto- we prawo zostało zapisane; wspomniane wyniki ukształtowały wykładnię autentyczną art.15b ust.2 tej ustawy,  zignorowaną przez ZER MSWiA.

E. Dokument nr V: Wyciąg z zapisu stenograficznego posiedzenia senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, odbytego w dniach w dniach 8 i 13.01.2009r., zawierający wypowiedź zastępcy przewodniczącego tej komisji i jej sprawozdawcy w Senacie - senatora J.Rulewskiego - kategorycznie potwierdzającą utrzymanie prawa funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa do 40% podstawy wymiaru emerytury po pierwszych 15 latach służby.

F. Dokument nr VI: Wyciąg ze stenogramu (protokołu) z przebiegu rozprawy w Trybunale Konstytucyjnym w dniu 13.01.2010r., zawierający wypowiedź przedstawiciela Sejmu - posła G.Karpińskiego,  przywołującą kwestie poprawek,  o których mowa w sygnalnym opisie punktu B,  w której poseł ten potwierdził wyraźnie,  że w Sejmie głosowano propozycję uchylenia funkcjonariuszom organów bezpieczeństwa państwa prawa do 40% podstawy wymiaru emerytury po pierwszych 15 latach służby; poseł G.Karpiński powołał przy tym art.15 ust.1 ustawy wymienionej w sygnalnym opisie punktu A,  jako przepis prawo to ustanawiający.

G. Dokument nr VII Wyciąg ze stenogramu (protokołu) z przebiegu rozprawy w Trybunale Konstytucyjnym w dniu 13.01.2010r.,  zawierający wypowiedź(i jednocześnie wykładnię doktrynalną art.15b ust.2 ustawy powołanej w sygnalnym opisie punktu A) prof.dr hab.T.Liszcz - sędzi TK,  będącej zarazem wybitnym specjalistą z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,  w której to wypowiedzi potwierdziła ona jednoznacznie utrzymanie prawa funkcjo nariuszy organów bezpieczeństwa państwa do 40% podstawy wymiaru emerytury po pierw- szych 15 latach służby.

H. Dokument nr VIIIWyciąg z uzasadnienia wyroku wydanego przez Trybunał Konstytucyjny w sprawie K 6/09,  potwierdzającego,  zgodną opinią 14 sędziów TK,  utrzymanie prawa,  o którym mowa w sygnalnych opisach punktów D - G.

I. Dokument nr IXZdanie odrębne sędzi T.Liszcz do uzasadnienia wyroku TK wydanego w sprawie K6/09,  na którego to zdania stronie przedostatniej podtrzymała ona swoją wykład nię doktrynalną,  o której mowa w sygnalnym opisie punktu G.

( ... )

 

Tutaj dokument w całości w formacie "pdf" (459 kB)